Logowanie

DZ. URZ. 2012.2565

Tytuł:

uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie W sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Stary Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2565
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2565

UCHWAŁA NR XV/130/2012 RADY GMINY W STARYM TARG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie W sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku? w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

11:07:50

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ

Krzysztof Knapik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2565

Załącznik do Uchwały Nr XV/130/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku? § 1. 1. Celem ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2012 roku? zwany dalej Programem jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Targ. 2. Program obejmuje następujące zadania: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 3. Realizację Programu powierza się: 1) Wójtowi Gminy Stary Targ; 2) Schronisku dla bezdomnych zwierząt ? AZYL Sp. z o.o. w Glinczu, ul. Wierzbowa 19, 83-330 Żukowo; 3) Posterunkowi Policji w Starym Targu Komendy Powiatowej Policji w Sztumie; 4) Sołtysom z poszczególnych sołectw gminy; 5) organizacjom pozarządowym, których celem statutowym jest ochrona zwierząt § 2. Zadanie: Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą Stary Targ, a schroniskiem dla zwierząt, o którym mowa w § 1. ust. 3. pkt 2) Programu. 2. Realizację zadania z pkt 1. powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 3. Zadanie: Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez: 1) określenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 2) dokarmianie, w tym zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz zapewnienie im wody pitnej; 3) zapewnienie w miarę możliwości schronienia na okres zimy; 4) zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom wymagającym pomocy lekarza weterynarii. 2. Realizacją zadania z pkt 1. zajmuje się Wójt Gminy Stary Targ, a także organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. § 4. Zadanie: odławianie bezdomnych zwierząt. 1. Na terenie Gminy Stary Targ wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt: 1) interwencyjne; 2) okresowe po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców gminy. 2. Odłowem objęte będą bezdomne zwierzęta które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały zgłoszone przez Posterunek Policji w Starym Targu Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, Sołtysów z poszczególnych sołectw gminy bądź mieszkańców gminy. 3. Wójt informuje mieszkańców gminy, co najmniej na 21 dni przed planowanym odławianiem bezdomnych zwierząt o: 1) terminie odłowu; 2) granicach terenu, na którym będą wyłapywane; 3) adresie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu; 4) podmiocie wykonującym wyłapywanie. 4. Wymóg informowania mieszkańców określony w pkt 3. nie jest wymagany przy odłowie interwencyjnym bezdomnych zwierząt, które zagrażają życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 5. Odłów bezdomnych zwierząt prowadzony będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie będzie zadawał im cierpienia; 6. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 1. ust. 3. pkt 2) Programu. 7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. 8. Odłów bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem do schroniska powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 1. ust. 3. pkt 2) Programu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2565

§ 5. Zadanie: obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt. 1. Sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt powierza się podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 1. ust. 3. pkt 2) Programu. 2. Sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt przeprowadza się na zasadach obowiązujących w schronisku, o którym mowa w § 1. ust.

3. pkt 2) Programu. 3. Zabiegów sterylizacji albo kastracji nie wykonuje się w okresie 30 dni od dnia umieszczenia zwierząt w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna bądź przekazania do adopcji, a także u zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia bądź wiek. 4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt może przeprowadzać wyłącznie lekarz weterynarii. § 6. Zadanie: poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronach internetowych. 2) współdziałanie z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 2. Realizacją zadania z pkt 1. powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ, a także organizacjom pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. § 7. Zadanie: usypianie ślepych miotów. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 1. ust. 3. pkt 2) Programu, wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Realizacje zadania powierza się schronisku dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 1. ust. 3. pkt 2) Programu. § 8. Zadanie: wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 1. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich następuje poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą Stary Targ, a gospodarstwem rolnym dysponującym warunkami do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich. 2. Realizację zadania powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 9. Zadanie: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą Stary Targ, a lekarzem weterynarii mogącym świadczyć usługi całodobowo. 2. Realizację zadania powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ. § 10. Na realizację zadań określonych w niniejszym programie przeznacza się w budżecie gminy środki w następującej wysokości: 1) zadania: zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wyłapywanie, transport i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, sterylizacje i kastracje oraz usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku ? 12.000,00zł; 2) zadanie: zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom ? 500,00zł; 3) zadanie: zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich ? 1.000,00zł; 4) zadanie: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt ? 1.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ

Krzysztof Knapik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 21 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Zamość w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2564

  uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska gminnego  w Starej Kiszewie i zatwierdzenia jego regulaminu.

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2562

  uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. 2012.2561

  uchwała nr XXI/59/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck.

 • DZ. URZ. 2012.2560

  uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.