Logowanie

DZ. URZ. 2012.2649

Tytuł:

uchwała nr XXI/230/12 Rady Miasta Malbork z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-10
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2649
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2649

UCHWAŁA NR XXI/230/12 RADY MIASTA MALBORK z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 13b ust.3, 4,i 5 , art. 13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami), a tak?e art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 Nr 197, poz.1172 ze zm.) Rada Miasta Malborka uchwala co następuje: § 1. Zmienia się treść uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania, w sposób następujący: 1. w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: - Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez wykupienie kwitu parkingowego w parkomacie lub za pomocą tzw. mobilnego systemu opłat tj. systemu autoryzacji i rozliczeń, w którym do wnoszenia opłat wykorzystywany jest telefon komórkowy lub urzadzenie PDA posiadające mo?liwośc łaczenia się z internetem. 2. § 3 dodaje się pkt.5 o następującym brzmieniu: - Osoby korzystające z płatności w systemie mobilnym zobowiązane są do oznakowania swojego pojazdu elementem graficznym (winietą naklejoną od wewnątrz na przedniej szybie) umo?liwiającą kontrolę uiszczenia opłaty § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Malborku § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Województwa Pomorskiego

15:12:30

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2649

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2649
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.121.2325

  uchwała nr XLIX/445/10 Rady Miasta Malbork z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/338/09 Rady Miasta Malborka dotyczącej opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Malborka, w strefie płatnego parkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.220

  uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1794

  uchwała nr LXX/1178/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2648

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Malbork z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu miasta Malborka za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2647

  aneks Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 r. pomiędzy:

 • DZ. URZ. 2012.2646

  uchwała nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino.

 • DZ. URZ. 2012.2645

  uchwała nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.

 • DZ. URZ. 2012.2644

  uchwała nr XXI/58/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Maszewko, Zdrzewno, Roszczyce w gminie Wicko.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.