Logowanie

DZ. URZ. 2012.2662

Tytuł:

uchwała nr 214/g327/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2662
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 2662

10:41:38

UCHWAŁA NR 214/G327/D/12 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU z dnia 2 sierpnia 2012 r. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 18 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2b, ust. 3c, ust. 3g, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XXI/222/2012 Rady Miejskiej w śukowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy śukowo ? orzeka niewa?ność badanej uchwały w całości. UZASADNIENIE W dniu 9 lipca 2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XXI/222/2012 Rady Miejskiej w śukowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie Gminy śukowo. Badając w dniu 2 sierpnia 2012r. powy?szą uchwałę, Kolegium tut. Izby stwierdziło, ?e obarczona jest ona wadami o charakterze istotnego naruszenia prawa. W § 1 ust. 4 badanej uchwały Rada Miejska w śukowie postanowiła, i?: ?Pod pojęciem wydatków bie?ących rozumie się wydatki bie?ące zaplanowane w bud?ecie Gminy Kartuzy z zastrze?eniem ust. 5?. Z § 1 ust. 5 wynika, ?e: ?Zmiany w planie wydatków bie?ących wprowadzone w bud?ecie Gminy Kartuzy po uchwaleniu jej bud?etu na dany rok nie powodują zmiany wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1?. W wyniku analizy treści zapisów powy?szej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, ?e zapisy § 1 ust. 4 i ust. 5 uchwały są wadliwe. Rada Miejska w śukowie, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ustalając tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób jej rozliczenia, określiła w przedmiotowej uchwale jako odniesienie do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktów przedszkolnych wydatki bie?ące ponoszone przez Gminę Kartuzy w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych. Równocześnie Rada Miejska w śukowie w § 1 ust. 4 ustaliła, ?e przez wydatki bie?ące rozumie się wydatki bie?ące zaplanowane w bud?ecie Gminy Kartuzy z zastrze?eniem, ?e zmiany w planie wydatków bie?ących wprowadzone w bud?ecie Gminy Kartuzy po uchwaleniu jej bud?etu na dany rok nie powodują zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy śukowo. Nale?y zaznaczyć, ?e takiego zastrze?enia nie wprowadziła (prawdopodobnie w związku z oczywistą omyłką pisarską) w stosunku do dotacji udzielanych niepublicznym zespołom wychowania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2662

przedszkolnego i niepublicznym punktom przedszkolnym, dla których punktem odniesienia do ustalenia wysokości tych dotacji są równie? wydatki bie?ące ponoszone przez Gminę Kartuzy w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych. Tymczasem z przepisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, między innymi, jednoznacznie wynika, i? dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na ka?dego ucznia w wysokości nie ni?szej ni? 75% ustalonych w bud?ecie danej gminy wydatków bie?ących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bie?ące ponoszone przez najbli?szą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. A zatem podstawę do wyliczenia dotacji stanowią kwoty wynikające z faktycznie ponoszonych wydatków bie?ących na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę lub gminę najbli?szą, a nie kwoty wynikające z planu wydatków bie?ących na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę lub gminę najbli?szą. Natomiast treść § 1 ust. 4 i ust. 5 badanej uchwały wskazuje, i? Rada Miejska w śukowie poprzez kwestionowane zapisy ustaliła jako podstawę do wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy śukowo kwoty wynikające z planu wydatków bie?ących. Ponadto w § 3 ust. 5 badanej uchwały Rada Miejska w śukowie postanowiła, i?: ?Przed przekazaniem miesięcznej raty dotacji, osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały, przekazuje w terminie do 5-tego ka?dego miesiąca Gminie śukowo informację o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca z uwzględnieniem uczniów ? mieszkańców innych gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały?, a w § 3 ust. 6 uchwały postanowiła, ?e: ?W przypadku niezło?enia informacji, o której mowa w ust. 5, dotacja zostaje wstrzymana do czasu zło?enia informacji?. Natomiast w § 4 ust. 1 Rada Miejska w śukowie postanowiła, między innymi, ?e: ?Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 uchwały, sporządza i przekazuje organowi dotującemu - do dnia 5-tego ka?dego miesiąca za poprzedni miesiąc ? rozliczenie otrzymanej dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały?? , a w § 4 ust. 3 badanej uchwały ustaliła, ?e: ?Brak informacji wskazanej w ust. 1 lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji, natomiast zło?enie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola, szkoły?. W wyniku analizy treści powy?szych zapisów uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, ?e są one wadliwe i naruszają przepisy ustawy o systemie oświaty. W ocenie tutejszego Kolegium powy?sze ustalenia Rady Miejskiej w śukowie, zawarte w badanej uchwale wykraczają poza kompetencje rady, a zarazem kolidują z ustawowo przewidzianym prawem do otrzymywania rocznej dotacji wypłacanej co miesiąc na zasadach wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie bowiem z treścią art. 90 ust. 3c cytowanej ustawy, dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia ka?dego miesiąca na rachunek bankowy danej placówki oświatowej. Wskazuje to jednoznacznie, ?e kwestia przekazywania dotacji została określona ustawą, w związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma podstaw do modyfikacji charakteru normy ustawowej. Rada nie ma mo?liwości wstrzymania wypłat nale?nych dotacji, muszą być one realizowane na podstawie udostępnionych przez placówkę oświatową danych o liczbie uczniów lub danych o planowanej liczbie uczniów wynikających z wniosku o przydzielenie dotacji, składanym do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Ustawa o systemie oświaty nie uzale?nia więc przekazania dotacji od sporządzenia i przedło?enia dotującemu informacji czy sprawozdania za jakikolwiek okres i w związku z tym nie przewiduje równie? mo?liwości wstrzymania przekazywania dotacji. Jednocześnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustaliło, ?e Rada Miejska w śukowie w § 4 ust. 1 pkt 2 treści badanej uchwały postanowiła, ?e osoba prowadząca niepubliczną placówkę oświatową musi podać organowi dotującemu do dnia 5-tego ka?dego miesiąca za poprzedni miesiąc, między innymi, informacje dotyczące danych osobowych dzieci wraz z adresami zamieszkania, uwzględniając mieszkańców innych gmin, stanowiące rozliczenie otrzymanej dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustaliło, ?e Rada Miejska w śukowie w załączniku Nr 1 w pkt 5 (Informacja o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka) wprowadziła wymóg podania danych osobowych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz informacji określonych w tabeli tego załącznika (pkt 5 ppkt 3) i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Natomiast w załączniku Nr 2 i Nr 3 w tabelach dotyczących podania liczby uczniów spoza Gminy śukowo,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2662

Rada Miejska w śukowie wprowadziła wymóg podania danych osobowych dzieci, które nie zamieszkują na terenie Gminy śukowo (adres zamieszkania, data urodzenia), a tak?e w pkt 2 (załącznik Nr 2) i w pkt 5 (załącznik Nr 3) wprowadziła obowiązek przedło?enia danych osobowych uczniów. W wyniku analizy powy?szych uregulowań uchwały i jej załączników Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, ?e są one wadliwe i naruszają przepisy ustawy o systemie oświaty. W ocenie tutejszego Kolegium powy?sze ustalenia Rady Miejskiej w śukowie, zawarte w badanej uchwale i załącznikach wykraczają poza kompetencje rady wynikające z art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty, który stanowi, ?e organy jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Zatem ustawowo dopuszczona mo?liwość przetwarzania danych osobowych uczniów placówek oświatowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a nie sytuacji związanych z planowaniem, przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji. W związku z powy?szym, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. Ponadto Kolegium tut. Izby zwraca uwagę na błędną redakcję treści § 1 ust. 7 badanej uchwały, z której nie mo?na w sposób zrozumiały i jednoznaczny odczytać intencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku słu?y skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby. Z ? ca Prezesa Józef Orłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.238

  uchwała nr 314/g326/D/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010r. podjęta do Uchwały nr LII/419/10 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.8.237

  uchwała nr 312/G286/I/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010r. podjęta do Uchwały nr 243/XLV/2010 Rady Trzebielino z dnia 10 listopada 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.563

  uchwała nr VI/984/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia budżetu w części na 2010 rok Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.27.888

  uchwała nr 236/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Potworowie Nr XXXII/238/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1534

  uchwała nr XX/3856/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVI/675/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 lipca 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na (...)

 • Zatarcie kary za wykroczenie

  Zostałam kiedyś ukarana kolegium. Po ilu latach zostanie to usunięte z moich akt. Było to 6 lat temu czy mogę już otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

 • Rozpatrzenie odwołania przez SKO

  Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2661

  uchwała nr 213/g291/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2660

  decyzja nr OGD-4210-33(9)/2012/592/IX/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2659

  uchwała nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kniaziewicza? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2658

  uchwała nr 48/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA

 • DZ. URZ. 2012.2657

  uchwała nr 47/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.