Logowanie

DZ. URZ. 2012.2664

Tytuł:

uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Rada Gminy Wicko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2664
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 2664

UCHWAŁA NR XXIII/66/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz.567), Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje: § 1. Ulicom w miejscowości Charbrowo, wskazanym na planach sytuacyjnych: 1) załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ? działka ewidencyjna gruntu numer 572, nadaje się nazwę Liliowa, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ? działki ewidencyjne gruntu numer 534 i 535, nadaje się nazwę Fiołkowa, załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ? działki ewidencyjne gruntu numer 544 i 565, nadaje sie nazwę Wrzosowa, załącznik nr 4 do niniejszej uchwały ? działka ewidencyjna gruntu numer 550, nadaje sie nazwę Ró?ana. § 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy w Wicku i na tablicach ogłoszeń Gminy Wicko . Przewodniczący Rady Jacek Stanuch

15:40:36

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2664

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2664

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2664

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2664

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2664

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2664

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2664

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2664

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2664

Uzasadnienie Drogi o proponowanych nazwach ulic są własnością Gminy Wicko i stanowią sieć komunikacyjną dla powstającego osiedla domów jednorodzinnych (lewa strona od m. Wicko), dla którego Gmina Wicko posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/89/2008 z dnia 18.11.2008 roku (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 31 z dnia 03 marca 2009 roku, poz.610). Wprowadzenie nazw ulic dla nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej osiedla w Charbrowie ma na celu realizację istotnych z punktu widzenia interesu publicznego funkcji ewidencyjnych ? w szczególności kompleksowe uporządkowanie numeracji posesji w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie wsi Charbrowo a tak?e zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.146.3022

  uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.122.3594

  uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.167.4865

  uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn

 • DZ. URZ. 2011.4.146

  uchwała nr XLVII/416/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pinczyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1682

  uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Brenna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brenna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2663

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2662

  uchwała nr 214/g327/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2661

  uchwała nr 213/g291/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2660

  decyzja nr OGD-4210-33(9)/2012/592/IX/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2659

  uchwała nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kniaziewicza? w Słupsku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.