Logowanie

DZ. URZ. 2012.2665

Tytuł:

aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska - Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-14
Organ wydający:Burmistrz Miasta Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2665
Hasła:ANEKSY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 2665

ANEKS NR 1 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 18 lipca 2012 r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis, w treści którego wprowadza się następujące zmiany: § 1. W § 2 Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania zadania publicznego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego polegającego na opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka: 1) dodaje się ust. 4 o treści: ?4. Miasto Słupsk zobowiązuje się do przedłożenia dokumentacji rozliczeniowej w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem merytorycznym i finansowym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w następujących terminach: 1) od kwoty I wpłaty w wysokości 20.000,00 zł, o której mowa w ust. 3 pkt 1 do dnia 20 grudnia 2012 roku, 2) od kwoty II wpłaty w wysokości 15.000,00 zł, o której mowa w ust. 3 pkt 2 w terminie 14 dni od dnia ukończenia procedury planistycznej ? ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. ?Wczasowa i okolice?.?, 2) dodaje się ust. 5 o treści: ?5. Miasto Słupsk dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej lub wykorzystanej dotacji celowej niezgodnie z porozumieniem w terminie 14 dni od dnia wezwania do zwrotu.?. § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 4. Niniejszy aneks został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Gminy Miasto Ustka i trzy dla Miasta Słupska.

15:40:26

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2665

Burmistrz Miasta Ustka dr inż. Jan Olech

Zatępca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk

Skarbnik Miasta Ustka Urszula Pietrasiewicz

Skarbnik Miasta Słupska Dorota Bałukonis
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.44.783

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 2 lutego 2010r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "BOROWINY" dla terenów złóż borowin, zawartego w dniu 11 lipca 2008 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ustka Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ustka Urszuli Pietrasiewicz a Gminą Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Dunina 24,reprezentowaną przez: Wójta Gminy Ustka Annę Sobczuk-Jodłowską, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy UstkaJadwigi Dic.

 • DZ. URZ. 2010.111.2152

  porozumienie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 10 sierpnia 2010r. zawarte w dniu 10 sierpnia 2010 r. pomiędzy: Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ustka Urszuli Pietrasiewicz zwaną dalej ?Miastem Ustka?, a Gminą Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Dunina 24, reprezentowaną przez Wójta Gminy Annę Sobczuk ? Jodłowską , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ustka Jadwigi Dic zwaną dalej ?Gminą Ustka?

 • DZ. URZ. 2010.165.3390

  porozumienie nr 1/10 Prezydenta Miasta Słupsk z dnia 15 lipca 2010r. pomiędzy Powiatem Słupskim, zwanym dalej ?powiatem prowadzącym? reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Sławomir Ziemianowicz ? Starosta Słupski Andrzej Bury ? Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Jadwigi Janickiej a Gminą Miejską Słupsk, zwaną dalej ?powiatem dotującym? reprezentowaną przez: Macieja Kobylińskiego ? Prezydenta Miasta Słupska przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ? Anny Łukaszewicz w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2012.564

  porozumienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: przejęcie przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miasto Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a,

 • DZ. URZ. 2012.518

  porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: przekazania zadania publicznego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego polegającego na opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Ustka.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

 • Domena, której nazwą jest nazwa miasta

  Jestem właścicielem europejskiej domeny z rozszerzeniem "eu", której nazwą jest nazwa mojego miasta. Władze miasta miały pierwszeństwo i mogły tą domenę kupić od (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2664

  uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

 • DZ. URZ. 2012.2663

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2662

  uchwała nr 214/g327/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2661

  uchwała nr 213/g291/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2660

  decyzja nr OGD-4210-33(9)/2012/592/IX/BP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.