Logowanie

DZ. URZ. 2012.2666

Tytuł:

sprawozdanie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Prezydent Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2666
Hasła:Budżet gminy,budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 2666

SPRAWOZDANIE NR .................... PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok. Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr V/34/2011 z dnia 16 lutego 2011 r zamykał się następującymi kwotami: a) dochody budżetowe b) wydatki budżetowe 141.278.876 zł 147.561.231 zł

13:52:49

Założono spłatę kredytów bankowych na kwotę 7.093.785 zł, a deficyt w kwocie 6.282.355 zł , oraz rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań postanowiono pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 12.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.376.140 zł . Ustalono rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 7.093.785 zł. Raty dotyczą kredytów: - ING Bank Śląski (8,5 mln/2006 r.) - BGK (kredyt 14,0 mln zł z 2008 r.) - BOŚ (kredyt na termomodernizację) - Dexia (kredyt 10,0 mln zł z 2007 r.) Do spłaty pozostawały następujące kredyty: 13.550.000 zł - BGK ( 14 mln zł/ 2008 r.) 23.500,000 zł - BOŚ ( 23,5 mln zł/ 2009r) 20.727.000 zł - BOŚ ( 20,727 mln zł/ 2010r) 3.500.000 zł - ING ( 8,5 mln zł /2006 r ) 2.000.000 zł ? Dexia ( 10 mln zł / 2007 r ) 750.341 zł - BOŚ (termomodernizacja ) 64.027.341 zł W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów 66,19 % tj. 14,08 % 19,73 % 93.510.944 zł. stanowiły dochody własne 19.889.834 zł. stanowiły dotacje celowe 27.878.098 zł stanowiły subwencje 3.500.000 zł 1.500.000 zł 93.785 zł 2.000.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2666

po stronie wydatków 78,52 % tj. 115.866.381 zł stanowiły wydatki bieżące 21,48 % 31.694.850 zł stanowiły wydatki majątkowe W trakcie realizacji budżetu podjęto 10 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet - po stronie dochodów zwiększono o 1.284.330 zł - po stronie wydatków zwiększono o 4.521.705 zł Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o 2.392.146 zł. Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze, które pozwalały i jednocześnie zobowiązywały na dokonanie zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały zaakceptowane przez RIO w Gdańsku. Zwiększenia otrzymanych dotacji celowych i wydatków przez nie finansowanych dotyczą następujących pozycji: 48.970 zł ? środki na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, 414.023 zł ? dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów , 35.857 zł ? zapewnienie bezpiecznych warunków nauki (program Radosna szkoła) 20.000 zł - dofinansowanie w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 3.000 zł - składka na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, 111.000 zł ? dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , 21.812 zł ? dotacja przeznaczona na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań , 29.289 zł ? środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, 1.242 zł - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, 8.000 zł ? dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, 221.000 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 63.000 zł ? dotacja z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania, 34.240 zł ? środki na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych do wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, 3.890 zł ? dotacja na sfinansowanie kosztów decyzji w sprawie przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej , 5.300 zł ? składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych , 430.000 zł ? dotacja na zasiłki okresowe, 33.000 zł ? dotacja na pomoc państwa w dożywianiu, 365.714 zł ? świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 64.845 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach wyprawki szkolnej 6.408 zł ? zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, 980.000 zł ? realizacja świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 2.010 zł ? dotacja na ośrodki wsparcia,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2666

3.360 zł ? dotacja na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, 28.070 zł ? dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, 49.700 zł ? dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 80.000 zł ? pomoc państwa w dożywianiu - ------------------------------3.063.730 zł razem zwiększenia Jednocześnie zmniejszono o: 40 zł ? środki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, 2.774 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 10.000 zł ? składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, 6.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, 8.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, 583.

490 zł ? dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna , 12.200 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, 3.810 zł ? wynagrodzenia opiekunów prawnych, 10.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, 9.770 zł - wynagrodzenia opiekunów prawnych, 2.000 zł ? pomoc dla cudzoziemców , 23.500 zł ? zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ------------------------------------------------------671.584 zł razem zmniejszenia Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański wprowadzone uchwałami Rady Miasta są następujące: Dochody : + 3.050.000 zł - przebudowa dróg lokalnych ul. Kochanki-Zielona, + 24.198 zł - budowa i przebudowa u. Jabłowskiej, + 172.008 zł - oświatowa subwencja ogólna, + 1.000 zł + 4.239 zł + 7.091 zł +11.408 zł 50 zł - 1.084.332 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - realizacja projektu Active AGE - odszkodowanie z PZU ( PSP nr 4 ) , - na realizację projektu Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, - przeniesienie Razem w przedszkolu, - zmniejszenie w zadaniu przebudowa ul. Kochanki - Zielona,

- 66.850 zł - realizacja projektu ?Alpiniści? (zmiana środków z UE), + 10.915 zł - realizacja projektu Razem w przedszkolu,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2666

+10.000 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego , spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych podatków lokalnych i osób fizycznych, - 6.113.204 zł - zmniejszenie w związku z zaciągnięciem kredytu ( autobusy, termomodernizacja przedszkoli, ul. Jabłowska, OSiR ) + 1.020.000 zł - 295.000 zł - 150.000 zł - zwiększenie z uwagi na przejęcie zadań po ZBM, - zmniejszenie dotacji celowej, - zmniejszenie dotacji celowych do podpisanych porozumień,

+ 27.000 zł - zwiększenie dotacji z podpisanych umów, + 283.155 zł - dotacja celowa do projektu Równy start, + 216.893 zł - odszkodowanie za zalanie Biblioteki, + 186.381 zł - zwrócona amortyzacja ( Muzeum ), - 92.098 zł - zmniejszenie w związku z decyzją Dyrektora PUP, +70.000 zł 2.645 zł - zwiększenie z tyt podatku od nieruchomości, - przeniesienie w projekcie ACTIVE ? zmiana finansowania, - 27.664 zł - zmniejszenie w projekcie ACTIVE AGE, + 15.000 zł - zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej, + 12.000 zł - zwiększenie z tyt wynajmu w PSP Nr 3, + 60.000 zł - zwiększenie z tyt wynajmu w PG Nr 2,, + 19.985 zł - zwiększenie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, +5.000 zł - zwiększenie w świadczeniach rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wykonanie dochodów i zwrot do budżetu państwa), + 788 zł - zwiększenie w związku z pracami społecznie użytecznymi w SCK, +3.856.617 zł - zwiększenie w związku z częściowym rozliczeniem wniosków i otrzymaniem środków od Marszałka Województwa , +49.800 zł miasta. Wydatki : + 3.050.000 zł - przebudowa dróg lokalnych ul. Kochanki-Zielona, 71.842 zł - przeniesienie w planie wydatków majątkowych dotyczące zadania przebudowy i budowy ul. Jabłowskiej + 24.198 zł - budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej, 186.034 zł +55.000 zł +1.000 zł 752 zł + 2.000 zł +41.190 zł + 4.239 zł - przeniesienie wydatków majątkowych zadanie przebudowa ul. Jabłowskiej - zwiększenie dotyczy modernizacji Przedszkola nr 3, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - przeniesienie środków z rozliczenia projektu Popołudniowe przedszkole , - pozostałe zadania w zakresie kultury, - zakup 11 niskopodłogowych autobusów , - realizacja projektu Active AGE, + 115.008 zł - zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej, - zwiększenie na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie

Suma : 1.284.330 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2666

- 341.190 zł - zmniejsza się rezerwę ogólną + 7.091 zł - remont pomieszczeń zalanych w budynku szkoły ( PSP Nr 4), +300.000 zł - zwiększenie na budowę windy Gimnazjum Nr 1 - 66.850 zł - zmniejsza się środki w projekcie ALPINIŚCI, + 11.408 zł - zwiększenie do projektu Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 1.500 zł - przeniesienie do projektu Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne + 10.915 zł - zwiększenie na projekt Razem w przedszkolu, 1.900 zł - przeniesienie na projekt Razem w przedszkolu , 3.223 zł - przeniesienie na projekt ALPINIŚCI, 64.710 zł - przeniesienie na projekt Razem w przedszkolu, - 1.084332 zł - zmniejszenie w zadaniu przebudowa Kochanki- Zielona, + 225.000 zł - dotacja dla MZK ( autobusy ), 13.000 zł - przeniesienie na termomodernizację w Przedszkolach Nr 5,8,10, 9.838 zł 10.000zł 357.038 zł 346.000 zł 4.000 zł 379.038 zł 154.000 zł 583 zł 200.000 zł 164.000 zł - przeniesienie na wynagrodzenia w świetlicy Gimnazjum Nr 3, - przeniesienie na konferencję zachowaj Trzeźwy Umysł, - przeniesienie z dróg publicznych i gminnych, - przeniesienie wykup gruntów ul. Jabłowskiej i koncepcja rozbudowa hali OSiR, - przeniesienie z cmentarzy, - przeniesienie na drogi gminne i gospodarką ściekową - przeniesienia celem zastosowania właściwej klasyfikacji - przeniesienie na zadanie zakup autobusów, - przeniesienie w planie zagospodarowania przestrzennego, - przeniesienie wydatków na zadania bieżące,

+ 10.000 zł - celem pokrycia opłat komorniczych ? egzekucja podatków, - 20.000 zł - zmniejszenie w drogach publicznych i gminnych, - 7.603 zł - zmniejszenie w zakresie upowszechniania turystyki, - 542.307 zł- zmniejszenie w związku z likwidacją ZBM, - 50.000 zł - zmniejszenie zadań w planach zagospodarowania przestrzennego, - 1.000 zł - zmniejszenie wydatków na zadania statutowe, - 366.915 złzmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych i zadań - 2.500 zł - zmniejszenie w promocji jednostek samorządu terytorialnego, - 10.000 zł - zmniejszenie w wydatkach na obronę cywilną, - 20.000 zł - zmniejszenie wydatków na straż miejską, - 45.000 zł - zmniejszenie dotyczące poboru podatków, opłat należności budżetowych, - 100.000 zł - zmniejszenie wydatków na obsługę długu, - 5.000 zł - zmniejszenie w rozliczeniach finansowych, - 700.000 zł - zmniejszenie rezerwy ogólnej i celowej, - 200.000 zł - zmniejszenie dotacji w przedszkolach, - 20.000 zł - zmniejszenie dotacji w gimnazjach,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2666

- 11.360 zł - zmniejszenie w pozostałej działalności - 47.000 zł - zmniejszenie w programie profilaktyki zdrowotnej, - 4.700 zł - zmniejszenie w planie wydatków bieżących, - 62.812 zł - zmniejszenie utrzymania zieleni, - 40.000 zł - zmniejszenie w planie wydatków bieżących, - 12.045 zł - zmniejszenie wydatków w zakresie kultury , - 58 zł - zmniejszenie z zakresie kultury fizycznej, +200.000 zł - zwiększenie w planie drogi publiczne i gminne, +100.000 zł - zwiększenie w gospodarce ściekowej i ochronie wód, +60.000 zł - zwiększenie w gospodarce odpadami, +120.000 zł - zwiększenie w planie oczyszczania miasta, +100.000 zł - zwiększenie w planie utrzymania zieleni, +1.715.362 zł - zwiększenie w związku z likwidacją i przejęciem zadań ZBM, +908.000 zł - zwiększenie celem zapłaty zobowiązań po ZBM, +160.000 zł - zwiększenie na promocję przez sport- koszykówkę , +126.000 zł - zwiększenie na zadania statutowe, +278.388 zł - zwiększenie w planie stołówki szkolne i przedszkolne, +64.526 zł - zwiększenie w w planie wydatków w gimnazjach, +188.086 zł - zwiększenie w planie wydatków świetlice szkolne, +9.000 zł - zwiększenie w muzeach, +283.155 zł - zwiększenie na realizację projektu Równy start, 30.000 zł - przeniesienie na parking na Traugutta, 2.114 zł - przeniesienie na nagrodę dla najlepszego maturzysty, 75.000 zł - przeniesienie środków dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum, - 134.997 zł zmniejszenie w związku z decyzją Dyrektora PUP, 330.000 zł - przeniesienie na zadanie na Chełmońskiego, +70.000 zł - zwiększenie na pokrycie podatku od miejskich nieruchomości, - 27.664 zł - zmniejszenie z tyt rozliczenia ACTIVE AGE, 13.773 zł ? przeniesienie zakończenie realizacji ACTIVE AGE, 2.645 zł ? przeniesienie z tyt rozliczenia ACTIVE AGE, - 55.000 zł ? zmniejszenie z uwagi na nie podjęcie działania przez Prywatne Gimnazjum WIEDZA, 36.000 zł ? przeniesienie w projekcie ALPINIŚCI, 1.500 zł ? przeniesienie realizacja projektu Razem w przedszkolu, +97.899 zł ? zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej, 197.525 zł ? przeniesienie na zadanie rekonstrukcja grodziska w Owidzu, 6.000 zł ? przeniesienie na wycenę udziałów Spółki Star- Pec, - 122.439 zł ? zmniejszenie rezerwy ogólnej i celowej, +12.000 zł ? zwiększenie na zakup kamer do monitoringu PSP Nr3,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2666

1.000 zł ? przeniesienie środków na zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gdańsku, +15.000 zł ? zwiększenie dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum, +60.000 zł ? zwiększenie na zabezpieczenie szafek dla uczniów i konserwację ORLIKA oraz zamontowanie kamery w PG Nr 2, +19.985 zł ? zwiększenie na zakup artykułów żywnościowych w PSP Nr 4 oraz PG NR 2, 9.198 zł ? przeniesienie na świetlice szkolne ? zabezpieczenie wynagrodzeń , 17.921 zł ? przeniesienie na stołówki szkolne i przedszkolne , +320.828 zł ? zwiększenie na świetlice szkolne, gimnazja i szkoły podstawowe, - 170.331 zł ? zmniejszenie w celu właściwej poprawnej i pełnej realizacji zadań oświatowych, +5.000 zł ? zwiększenie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwrot do budżetu), 4.600 zł ? przeniesienie na klimatyzację w serwerowni MOPS, 2.675 zł ? przeniesienie celem realizacji projektu ALPINIŚCI , +1.314 zł ? zwiększenie w związku z realizacją prac społecznie użytecznych w SCK, - 28.584 zł ? zmniejszenie z uwagi na prace społecznie użyteczne zabezpieczone w dotacji OsiR-u, 150.000 zł ? przeniesienie oszczędności na przebudowę OsiR-u, +49.800 zł ? zwiększenie na dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie miasta, 60.000 zł ? przeniesienie na rezerwę celową . Suma : 4.

521.705 zł W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły: razem dochody własne subwencje dotacje celowe wydatki razem wyniosły w tym: wydatki bieżące wyniosły wydatki majątkowe wniosły 137.770.442,03 zł, w tym: 86.210.972,29 zł co stanowi 62,6 % 28.065.106,00 zł 23.494.363,74 zł 17,05 % 146.519.241,74 zł 115.639.041,01 zł tj. 78,9 % 30.880.200,73 zł tj. 21,1 % liczone do planowanych 20,4 %

W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach

Planowane zadłużenie na początku roku w kwocie 64.027.341 zł dochodów na początku roku wynosiło 44,2 %. Wykonanie przedstawia się następującą: Dochody Wydatki 137.770.442,03 zł tj. 95,0 % planu 146.519.241,74 zł tj. 94,8 % planu

Dokonano również spłaty rat kredytowych na kwotę 9.129.615,80 zł. Planowany deficyt pokryto wolnymi środkami 2.356.928 zł (wykonano w 2011 r 5.534.103,16 zł) oraz zaciągnięto kredyty w kwocie 16.292.418 zł (kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu 12.000.000 zł oraz 4.292.418 zł kredyt na działania finansowane ze środków UE). Niewykonane wydatki to: 1) 3.220.049 zł wydatki majątkowe,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2666

2) 4.735.792 zł wydatki bieżące. Niewykonane dochody to : 1) 2.960.199 zł dochody bieżące 2) 4.224.712 zł dochody majątkowe . Dochody budżetowe Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 144.955.352 zł zrealizowano w 95,0 % na kwotę 137.770.442,03 zł. z tego: Lp 1 2 3 Określenie dochody własne dotacje celowe Subwencje razem Plan Wykonanie % wykonania 93.028.024 86.210.972,29 62,6 23.862.222 28.065.106 144.955.352 23.494.363,74 28.065.106,00 137.770.442,03 17,0 20,4 100

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco: Lp. Określenie dochodu Budżet Wykonanie Wskaźnik struktury wykonania 62,6 20,6 21,8 % Wyko-nania 92,7 98,11 100,2

I. 1 2

Dochody własne w tym Podatki i opłaty lokal. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: p. doch. od osób fiz. p. doch. od osób praw. Dochody z majątku Opłaty różne jednostek komunalnych Inne dochody Środki unijne na zadania bieżące Środki unijne na zadania majątkowe Dotacje celowe Subwencje w tym Ogółem dochody (I-III)

93.028.024 29.419.200 30.016.640

86.210.972,29 28.228.543,40 30.087.215,20

28.026.640 1.990.000 14.949.050 1.520.376 4.810.872 1.799.640 10.512.246 23.862.222 28.065.106

28.504.492,00 1.582.723,20 8.399.721,44 702.769,13 4.732.116 1.764.889,99 12.295.717,13 23.494.363,74 28.065.106

20,7 1,1 6,1 0,5 3,4 1,3 8,9 17 20,4

101,7 79,5 56,2 46,2 98,4 98,1 117 98,46 100 95,0

3 4 5 6 7 II III

144.955.352 137.770.442,03 100

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2666

W łącznej kwocie wykonanych dochodów 137.770.442,03 zł , 85,25 % ( tj. 117.456.069,76 zł ) stanowią dochody bieżące, a 14,75 % ( tj. 20.314.372,27 zł ) dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych ( 144.955.352 zł ) w 95, 0 %, dochody bieżące wykonano w 97,5 % ( planowane 120.416.268 zł ) natomiast dochody majątkowe w 82,8 % ( planowane 24.539.084,00 zł ). Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1. Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje: 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa mają w 2011 roku istotny udział w budżecie miasta Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych - od osób fizycznych - PIT - od osób prawnych - CIT 1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. budżetu. stanowią 20,7% wykonanego

Planowane dochody w kwocie 28.026.640 zł wykonano w 101,7 % tj. na kwotę 28.504.492,00 zł 1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w budżecie miasta w 2011 roku 1,1% . Do budżetu przyjęto , na podstawie własnych szacunków kwotę 1.990.000,- zł, a wykonanie wyniosło 1.582.723,20 zł tj. 79,53 %. 2. Podatki i opłaty lokalne W strukturze budżetu stanowią one drugie pod względem udziału źródło pozyskania dochodów i wynoszą 42,3 %. 2.1.Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (16,1 % wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 21.880.000 zł zostało zrealizowane na kwotę 22.212.565,13 zł tj. 101,5 %. w tym: od osób prawnych -15.220.849,37 zł ,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2666

od osób fizycznych -6.991.715,76 zł . W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie podejmowanych działań bywa mało efektywne z uwagi na sytuację finansową podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w likwidacji. 2.2. W ogólnej kwocie dochodów 0,8 % stanowi opłata skarbowa.

Zaplanowany dochód z tego tytułu 1.250.000,- zrealizowano w 84,5 % tj. na kwotę 1.056.787,96 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów, w związku z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłatyskarbowej. 2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,9 % ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 1.380.000 zł zrealizowano w 86,3 % tj. na 1.191.299,73 zł. od osób prawnych od osób fizycznych 493.786,63 zł przy planowanych 700.000 zł 697.513,10 zł przy planowanych 680.000 zł

2.4. Również wysoki udział mają wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Jego udział w dochodach wynosi 1,04%, a zrealizowane wpływy to 1.412.717,15 zł. 2.5. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to: - karta podatkowa plan 220.000zł wykonanie 104.751,69 zł - podatek od spadków i darowizn plan 230.000 zł wykonanie 182.661,38 zł 2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to: plan - opłata targowa - podatek rolny - podatek leśny - opłata adiacencka wykonanie 650.000 zł 70.500 zł 3.700 zł 20.000 zł 605.982 zł ( 93,2 %) 49.427 zł ( 70,1 %) 3.431 zł ( 92,7 %) 3.633 zł ( 12,1%)

2.7. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze dochodów 0,7 % i zostały zrealizowane w 99,7 % tj. na planowane 920.000 zł wykonano 917.190,90 zł. Są to ?pieniądze znaczone? możliwe do wykorzystania na realizację programów profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 3. Dochody z majątku gminy Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 6,1%. Zaplanowane dochody 14.949.050 zł zrealizowano na kwotę 8.399.721,44 zł. tj. w 56,2%. Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów. 3.1. Z tytułu zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania zrealizowano 440.198,77 zł. na planowane 350.000 zł. Stanowi to 125,7%. 3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 613.905,27 zł przy 150.000 zł planowanych dochodów ( 409,2%). 3.3 . Wypływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 1.635.200 zł w roku 2011 wykonano w kwocie 1.094.651,49 zł ( 66,94 % ). 3.4 Pozostałe dochody z majątku to:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2666

- różne opłaty 816.049 zł ( plan 1.003.850 zł ). - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900.040 zł ( plan 900.000 zł ) dotyczy to sprzedaży do Star ? Wik, - wpływy z dywidendy Str ? Pec 156.550,55 zł ( plan 60.000 zł ), - sprzedaż majątku 4.378.325,56 zł ( plan 5.200.000 zł ), - planowano sprzedać udziały w Star ? Pec plan 5.650.00 zł niestety nie zrealizowano tych dochodów ? udziałów nie sprzedano . 4. Opłaty różne jednostek komunalnych Stanowią one w budżecie zaledwie 0,5 % dochodów. Zaplanowane 1.520.376 zł wykonano na kwotę 702.769,13 zł tj. w 46,2 %. Składają się na nią: planowane 500 zł - darowizny 1.516.876 zł - różne dochody (rozliczenia za media, wynagrodzenie płatnika, zwrot vat od zakupionych autobusów dla MZK, itp.) 3.000 zł ? wpływy za licencje i koncesje. wykonanie to: 40.426,16 zł - darowizny 655.838,14 zł - różne dochody (dochody z tyt. umowy z Tesco, refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, likwidacja rachunku GFOŚ) 820 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.684,83 zł ? wpływy do wyjaśnienia 5. Inne dochody. Stanowią 3,4 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 4.810.872 zł wykonano w 98,4 % tj. w kwocie 4.732.116,00 zł. Na dochody te składają się następujące pozycje: plan 152.500 zł 3.822.985 zł 447.900 zł budżetowych, 77.150 zł 0,00 zł 100.337 zł 200.000 zł 137.943,50 zł - środki w wzw zadań zleconych 4.640,00 zł - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zadań z zakresu administracji 82.004,58 zł ? pomoc z PUP na prace społecznie użyteczne 200.000,00 zł ? pomoc na inwestycje od jst wykonanie 135.000,94 zł - mandaty, kary i grzywny ,odszkodowania, 3.571.650,98 zł - wpływy z usług, 551.076,00 zł - odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności

rządowej oraz innych zadań,

6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej. Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2011roku wynosiły łącznie 1.799.640 zł . Wykonanie wynosi natomiast 1.764.889,99 zł (98,1 % planu) w tym: 841.615,81 zł - na realizację programu? Alpiniści? podniesienie motywacji do poprawy życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2666

378.586,80 zł - na realizację projektu ?Razem w przedszkolu?, 356.963,69 zł ? na realizacje projektu ?Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne? 205.

631,41 zł ? na realizację projektu ? Równy start ? Wykonanie zadań majątkowych wynosiło 2.957.449,66 zł ? zakup niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej, 4.277.735,46 zł ? budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej, 406.164,79 zł ? termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych, 4.824.236,87 zł ? przebudowa OSiR , Etap III . 7. Dotacje celowe. 7.1. Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 6.363.289zł, wykonanie 5.997.860,50 zł. Dotacje te stanowią 4,4 % dochodów budżetowych. 7.2 .Planowane 16.642.535 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 16.546.587,82 zł .Dotacje te stanowią 12,0 % dochodów budżetowych. 7.3.Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 856.398 zł, a wykonane 949.915,42 zł , stanowią 0,7 % dochodów budżetowych. 8. Subwencje Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 28.065.106 i otrzymane subwencje w tej samej wysokości tj. 28.065.106 zł co stanowi 20,37 % dochodów budżetu. Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2666

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale wyniosły 14.919,55 zł przy planie 14.634 zł (101,95 %). Stanowią je dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 14.632,63 zł i wpływy z różnych dochodów 286,92 zł. Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 9.456.166,45 zł wobec planu 9.348.002 zł (wykonanie 101,2 %), w tym: dochody bieżące 594.493,72 zł przy planowanych 1.694.976 zł (35,07 %), dochody majątkowe 8.861.673 zł przy planowanych 7.653.026 zł (115,79 %) Na dochody bieżące składają się: plan 36.000 zł wyk.47.000 zł Gmina Starogard ?porozumienie między jednostkami 2.015 zł 100.000 zł 3.324 zł 100.000 zł środki z PUP na prace społecznie użyteczne pomoc finansowa z Gminy na zakup autobusów

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2666

2.000 zł 725.000 zł 0 zł 929.961 zł 2.468.422 zł autobusów 100.000 zł 50.000 zł

699 zł grzywny i inne kary pieniężne, 542.841 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w

pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, 629 zł pozostałe / specyfikacje, odsetki/ 0,00 zł wpływy z różnych dochodów 2.956.078 zł udział środków z Unii Europejskiej ( zakup11niskopodłogowych

Dochody majątkowe dotyczą:

dla komunikacji miejskiej ) 100.000 zł pomoc finansowa z Gminy na zakup autobusów 50.000 zł pomoc finansowa Gminy przebudowa ul. Kochanki- Zielona 3.118.936 zł 3.839.927 zł środki z Unii na budowę i przebudowę ul. Jabłowskiej 1.915.668 zł 1.915.668 zł dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do zadania przebudowa ul. Kochanki - Zielona Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 6.372.825,28 zł wobec planu 6.983.200 zł (91,3 %) w tym: dochody bieżące plan 1.634.200 zł wykonanie 1.380.594,43 zł (84,5 %), dochody majątkowe plan 5.350.000 zł wykonanie 4.992.230,83 zł (93,3 %) Na dochody bieżące składają się: plan 350.000 zł wieczyste nieruchomości, 3.000 zł 0 zł 5420 zł 227 zł wpływy z różnych opłat, grzywny, mandaty i kary, wykonanie 440.198,77 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

1.250.000 zł 747.158,70 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. 1ub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym nie zrealizowane dochody z TBS ), 2.000 zł 2.200 zł 26.000 zł 1.020.000 zł 15.515 zł 133.463 zł 7.237 zł 708.590 zł wpływy z różnych dochodów (za zajęcie gruntu, z umów, pozostałe), wpływy z usług, pozostałe odsetki, pozostała działalność. - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowanie

Dochody majątkowe to: plan 150.000 zł, wykonanie 613.905,27 zł wieczystego osób fizycznych w prawo własności,

plan 5.200.000 zł, wykonanie 4.378.325,56 zł wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania. Dział 710 Działalność usługowa Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 6.000,- zł, przy planie w tej samej wysokości, dochód z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.589,49 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2666

Łączny dochód w tym dziale wyniósł 8.589,49 zł przy planowanych 6.000 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na łączną kwotę dochodów 500.

640,54 zł realizowanych w tym dziale, przy planowanych 475.347 zł, składają się następujące pozycje: plan 362.782 zł wyk. 361.758 zł dotacja na zad. bieżące administracji rządowej, 40.000 zł 10.270 zł 20.000 zł 12.000 zł itp.), 150 zł zleconych, 3.000 zł 500 zł 24.000 zł 0,00 zł 2.645 zł 0,00 zł 37.921,32 zł czynsze i dzierżawy pomieszczeń w budynkach administracyjnych, 5.325 zł środki na prace społecznie użyteczne, 15.466,55 zł wpływy z różnych opłat , koszty upomnień, 11.487,58 zł wpływy z usług (odpłatność najemców za media, za rozmowy telefoniczne 330,15 zł za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 820 zł za koncesje i licencje,

2.664,32 zł kary i grzywny, 63.216,03 zł wpływy z różnych dochodów, 1.610,43 zł pozostałe odsetki, 0,00 zł dotacje celowe w ramach programów z UE.

Dochody majątkowe : 40,65 zł sprzedaż składników majątkowych . prawa oraz Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa Dotacja na aktualizacje list wyborczych: planowana 7.860 zł , otrzymana 7.761 zł. Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: planowana 63.529 zł, otrzymana62.365 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 150.000 zł, zrealizowano na 108.019,89 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody uzyskane w tym dziale to 42,55% ogólnego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 58.623.952,34 zł. Realizacja wynosi 98,3 % dochodów planowanych w kwocie 59.646.840 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wynikające z innych ustaw, w tym: 104.751,69 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa, 15.220849,37 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych, 6.991.715,76 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 49.427,62 zł - podatek rolny , 3.431,97 zł - podatek leśny , 493.786,63 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych, 697.513,10 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 1 .412.717,15 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ? osoby fizyczne,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2666

605.982,25 zł - wpływy z opłaty targowej, 182.661,38 zł - podatek od spadków i darowizn, 475.762 zł - rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień (refundacja z PFRON), 104.206,67 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 1.056.787,96 zł - opłata skarbowa, 917.190,90 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 3.633 zł - opłata adiacencka, 28.504.492 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), 1.582.723 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), 156.551 zł ? wpływy z dywidendy ze Spółki Star-Pec, 47.436,52 zł ? opłata od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, 11.813,70 zł ? zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych, 518,62 zł ? wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 20,53 % zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 28.280.149,15zł. zł. Są to: 27.505.900 zł - subwencja ogólna oświatowa, 210.438 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej , 348.768 zł - subwencja równoważąca, 209.358 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, 5.685 zł - sumy do wyjaśnienia. Dział 801 Oświata i wychowanie Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 4.815.146,61 zł . W tym 4.406.667,58 zł to dochody bieżące oraz 408.479,05 zł dochody majątkowe. Składają się na nie następujące pozycje: 692.132,23 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy Starogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym: 305.000 zł - szkoły podstawowe, 237.132,23 zł - przedszkola, 150.000 złgimnazja, 343.980 zł - za korzystanie z basenu (plan 400.000 zł), 2.080.386 zł - odpłatność za przedszkola (plan2.297.000 zł), 853.520 zł - stołówki szkolne (plan 949.985 zł), 70.856 zł ? pozostałe odsetki ( plan 29.300 zł ), 1.902 zł ? otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej ( plan 500 zł ), 21.074 zł ? wpływy z różnych dochodów ( plan 105.641 zł ), 5.849 zł ? wpływy z różnych opłat ( plan 5.850 zł ), 2.320 zł ? dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących , 5.200 zł ? wpływy z usług, 35.706 zł ? dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin (plan 35.857 zł ),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2666

358.479 zł ? dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE ( plan 171.920 zł ), 50.000 zł ? dotacje celowe z tyt.

pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , 257.290 zł - dochody z najmu i dzierżawy w tym: 131.007 zł - szkoły podstawowe , 122.826 zł - gimnazja , 3.457 zł ? przedszkola , 32.887 zł - prace społecznie użyteczne realizowane w jednostkach oświatowych, 1.242zł - prace komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 6.720 zł wykonano na kwotę 15.057,57 zł. Dochody to: 6.720 zł - dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej na wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, 2.042,57 zł ? różne dochody, 223 zł ? program profilaktyki zdrowotnej. Dział 852 Pomoc społeczna Łączne dochody w tym dziale, w całości dochody bieżące, wynoszą 19.653.842,23 zł w tym 16.087.351,27 zł to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 3.186.129,57 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne . Planowane dochody 19.837.482 zł wykonano w 99,1 %. Poszczególne tytuły dochodów są następujące: 486.775 zł - ośrodki wsparcia (plan 487.500 zł), 15.375.750 zł - świadczenia rodzinne (plan 15.406.500 zł), 108.323 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 110.310 zł), 1.619.219 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 1.764.070 zł), 2.788 zł ? dodatki mieszkaniowe, 581.103 zł - zasiłki stałe (plan 605.800 zł), 517.576 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 482.130 zł), 306.340 zł ? usługi opiekuńcze (plan 323.730 zł), 655.968 zł ? pozostała działalność (plan 657.442 zł), Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na zaplanowane 2.077.990 zł wykonanie wynosi 98,6 % tj. 2.049.897,73 zł w tym: dochody bieżące 1.972.513,41 zł (plan 2.003.523 zł), dochody majątkowe 77.384,32 zł (plan 74.467 zł). Dochody majątkowe uzyskano ze środków U.E. i dotyczą one realizacji programów: ?Razem w przedszkolu 16.915 zł (plan 16.915 zł),?, ?Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 39.639 zł (plan 36.267 zł),?, sfinansowanie kosztów

6.072 zł - to dotacje od gmin na podstawie porozumień za prace komisji alkoholowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2666

,,Równy start? 10.115 zł ( plan 10.115 zł ). Z Urzędu Marszałkowskiego na projekty : ?Razem w przedszkolu 2.612 zł (plan 2.985 zł),?, ?Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 6.399 zł (plan 6.400 zł),?, ,,Równy start? 1.705 zł ( plan 1.785 zł ). Dochody bieżące to: - dotacje ze środków UE na realizację projektów : ?Alpiniści 841.616 zł (plan 870.919 zł),?, ?Równy start 230.562 zł (plan230.565 zł),?, ?Razem w przedszkolu 370.278 zł (plan 369.706 zł),?, ?Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 322.434 zł (plan 325.805 zł),?, - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na projekty : ?Alpiniści 51.982 zł (plan 53.792 zł),?, ?Równy start 34.583 zł (plan 40.690 zł),?, ?Razem w przedszkolu 50.836 zł (plan 52.250 zł),?, ?Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 56.594 zł (plan 57.496 zł),?, pozostałe odsetki 13.627 zł ( plan 2.300 zł ). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na planowaną kwotę dochodów 961.092 zł zrealizowano 859.136 zł (89,4%). Są to w całości dochody bieżące z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 859.114,13zł ( plan 961.092 zł) i wpływów z różnych dochodów 22 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 1.406.853,49 zł przy planowanych 1.419.800 zł. Składają się na nie dochody bieżące 506.853,49 zł (plan 519.800 zł) i dochody majątkowe 900.000 zł (plan 900.000 zł). Dochody majątkowe pochodzą w całości ze sprzedaży składników majątkowych spółce Star-Wik w kwocie 900.000 zł . Dochody bieżące to: 34.085 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie S.M. ?Kociewie?, 246.341 zł - wpływy z różnych opłat (plan 299.800 zł), 43.914 zł - dochody z najmu i dzierżawy, 53.744zł - wpływy z usług dot. przychodni na os. 60-cio Lecia opłaty eksploatacyjne, media , 1.787 zł ? pozostałe odsetki, 19.231 zł ? wpływy z różnych dochodów , 38.523 zł ? spadki , zapisy darowizny w postaci pieniężnej, 19.427 zł ? grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 49.800 zł ? środki otrzymane od pozostałych jednostek z sektora finansów publicznych na zadania bieżące . Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 410.053,40 zł, przy planowanych 406.283 zł (100,9 %), to:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2666

2.965 zł - środki pozyskane na prace społecznie użyteczne (plan 3.009 zł), 407.088 zł ? wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów amortyzacji i zwrot odszkodowania ), Dział 926 Kultura fizyczna i sport Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 5.

123.031,69 zł , przy planowanych 4.697.877 zł (109,05 %). Z tego: dochody bieżące 48.467 zł przy planowanych 8.206 zł, dochody majątkowe 5.074.564,69 zł przy planie 4.689.671 zł. Składają się na to : 5.074.565 zł ? dotacja z Unii Europejskiej ( przebudowa OSiR Etap III ), 21.353 zł ? wpływy różne, 8.365 zł ? dochody z najmu i dzierżawy, 6.936 zł ? prace społecznie użyteczne , 1.497 zł ? wpływy z usług, 10.048 zł ? wpływy z różnych dochodów, 266 zł ? pozostałe odsetki .

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 r. zawiera załącznik nr 1 oraz tablica nr 1. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco: wydatki bieżące 120.374.833 zł tj. 77,9 %

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2666

wydatki majątkowe Razem

34.100.249 tj. 22,1% 154.475.082 zł 115.639.041 zł 30.880.200 zł

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem 146.519.241 zł Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96 %, a wydatki majątkowe w 90,56 %. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 94,85 %. Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco: Lp. Określenie wydatku % % Wykonanie wykonania struktury wykonania 120.374.833 115.639.041 96,1 78,9 Budżet

1 1) 2) 3) 4)

Wydatki bieżące w tym Wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych

53.305.532 25.458.020

52.637.573 23.076.275 3.734.537 0,00 0,00 0,00 11.469.540 22.684.257 2.036.859

98,7 90,6 98,1 0 0 0 97,2 96,5 95,8

35,9 15,7 2,5 0,00 0,00 0,00 7,8 15,5 1,4 21,1 21,1 100

Wydatki na obsługę długu j.s.t. 3.806.347 Wydatki na obsługę długu j.s.t -poręczenia 256.000

5) 6) 7) 8) 9) 2. 1)

Rezerwa ogólna Rezerwa celowa Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19.744 100.000 11.798.618 23.505.199

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM

2.125.373

34.100.249 30.880.200 90,6 34.100.249 30.880.200 90,6 154.475.082 146.519.241 94,8

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2666

Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz ze wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2. Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków. Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2666

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Zaplanowane wydatki 18.134zł zrealizowano w 86,1 % tj. 15.618,13 zł. Z tego 985,50 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, a 14.632,63zł wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. Środki na zwrot podatku akcyzowego pochodziły z dotacji. Dział 600 Transport i Łączność Wydatki tego działu stanowią 16,72 % wydatków ogółem. Zrealizowano je w 92 %. Na planowane w budżecie 26.608.871 zł wydano 24.493.063,96 zł, z czego przypada na: wydatki bieżące 5.484.787,19 zł (plan 5.534.896 zł) ,w tym : ? dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 3.349.435 zł ( plan 3.350.358 zł), ? wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.135.352 zł ( plan 2.184.538 zł ). wydatki majątkowe 19.008.276,77 zł (plan 21.073.975 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2666

Poniesiono między innymi wydatki i wykonano : ? zakup 11 niskopodłogowych autobusów 4.224.791,61 zł, ? przebudowa drogi do skrzyżowania z ul. Derdowskiego i Skarszewskiej 100.000 zł, ? przebudowa ul. Kościuszki 972.193,75 zł, ? budowa ul. Szornaka 268.985,75 zł, ? przebudowa i budowa ul. Jabłowskiej 8.310.883,91 zł, ? przebudowa ul. Kochanki- Zielona 4.459.258,89 zł, ? budowa ul Chełmońskiego 400.127,50 zł, ? zakup parkometrów 99.360 zł, ? budowa zatoki parkingowej ul. Sienkiewicza 60.552 zł , ? budowa sięgacza ul Gryfa Pomorskiego 78.409 zł, ? tunel ul. Kochanki ? Leśna 3..444 zł, ? studium ul. Grzybka 10.959 zł, ? mapy i dokumentacje 19.311 zł. Dział 630 Turystyka Z planowanych 74.897 zł wydatków bieżących, wykorzystano 64.552,75 zł (86,2 %) z tego: 25.000 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 25.000 zł), 24.608,25 zł ? wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 34.897 zł). Wydatki majątkowe wyniosły 14.944 zł ( planowane 15.000 zł ). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 5.055.504 zł, z tego 456.034 zł na wydatki majątkowe i 4.599.470 zł na wydatki bieżące .

Wykonanie wynosi 3.492.228,51 zł tj. 69,1 % wydatków planowanych, z tego majątkowe 360.001 zł i bieżące 3.132.227,51 zł. Wykonano : ? parking przy ul. Traugutta 169.280 zł, ? wykup gruntu 190.721 zł, ? dotacja dla ZBM 1.197.780 zł ? gospodarka gruntami i nieruchomościami 718.070 zł, ? pozostała działalność 1.216.377 zł Dział 710 Działalność usługowa Planowane wydatki w kwocie 261.200 zł zrealizowano w 78,9 % tj. na kwotę 206.044,02 zł. Są to w całości wydatki bieżące. Wydatki poniesiono na zadania: 190.068,75 zł - plany zagospodarowania przestrzennego (plan 245.200zł), 15.975,27 zł - cmentarze (plan 16.000 zł). Dział 750 Administracja publiczna Wydatki administracji publicznej stanowią 7,87 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków. Oprócz wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki samorządowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2666

Planowane wydatki wynosiły 11.722.032 zł a zrealizowano je w 98,5 % tj. na kwotę 11.545.523,88 zł. W poniesionych wydatkach 552.851,49 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 552.914 zł) i 10.992.672,39 zł wydatki bieżące (planowane 11.169.118 zł). Wydatki majątkowe dotyczą : 299.958 zł wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, 252.893 zł wydatków na zakupy inwestycyjne . Z wydatków bieżących sfinansowano: 554.883,43 zł - Urzędy Wojewódzkie (plan 563.700 zł), 271.881,92 zł - Rady Gmin (plan 296.951 zł), 9.564.989,46 zł - Urzędy Gmin (plan 9.688.442 zł) w tym: 7.790.976,69 zł wynagrodzenia i składki (plan 7.800.608 zł), 1.652.271,06 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 1.749.112 zł), 121.741,71 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 138.722 zł), 69.758,42 zł - spis powszechny (plan 70.782 zł), 531.159,16 zł ? promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 549.243 zł) w tym: - zakup usług 362.443,05 zł, - honoraria 7.000 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500 zł, - różne opłaty i składki członkowskie 35.504,15zł, - składki do organizacji międzynarodowych 16.436,15 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa . Z planowanych wydatków 71.389 zł poniesiono 70.125,50 zł tj. 98,2 % . Całość wydatków poniesiona została na : - urzędy naczelnych organów władzy państwowej 7.760,91 zł, - wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 62.364,59 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.124.397 zł. Wykonano je na kwotę 1.097.930,17 zł tj. 97,6 %. Kwota wydatków bieżących dotyczy: 76.661,16 zł - Ochotnicza straż pożarna (plan 78.000 zł) w tym: - wynagrodzenia i składki 18.307,59 zł (plan 18.360 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.539,88 zł (plan 21.542 zł), - wydatki na realizację zadań statutowych 36.813,69 zł (plan 38.098 zł), 16.181,00 zł - Obrona Cywilna (plan 18.134 zł) w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.487,83 zł ( plan 3.500 zł ), - zakup energii 975,27 zł ( plan 2.000 zł ), - usługi remontowe 2.900 zł ( plan 3.000 zł), - usługi pozostałe 8.817,90 zł (plan 9.000 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2666

998.488 zł - Straż Miejska (plan 1.020.913 zł) w tym: - wynagrodzenia i składki 905.327,35 zł (plan 921.100 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.838,57 zł (plan 25.996 zł), - realizacja zadań statutowych 67.322,09 zł (plan 73.817 zł), 6.600 zł ? pozostała działalność (plan 7.350 zł). Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz wydatki związane z ich poborem Na wydatki związane z poborem podatków i innych należności budżetowych zaplanowano 594.327 zł. Wydatkowano 523.571,82 zł. tj. 88,1 % kwoty planowanej na: - wynagrodzenia i składki 67.162,47 zł (plan 73.327 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 456.409,35 zł (plan 521.000 zł). Dział 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę długu publicznego planowano 4.062.347 zł, a poniesiono 3.734.537,29 zł (91,9%) . Zapłacone odsetki od kredytów 3.734.537,29 zł . Dokonano następujących płatności : 2.628 zł spłata kredytów bieżących , 61.652 zł ING ( pokrycie deficytu 2006 ), 39.327 zł Dexia ( pokrycie deficytu 2007 ), 605.804 zł BGK ( pokrycie deficytu 2008 ), 34.041 zł BOŚ ( termomodernizacja ), 1.325.705 zł BOŚ ( pokrycie deficytu 2009 ), 1.310.594 zł BOŚ ( pokrycie deficytu 2010 ), 332.289 zł BS GBW (pokrycie deficytu 2011 ), 22.497 zł PKO są (kredyt na zadania unijne ). Planowano również poręczenie w wysokości 256.000 zł dla ZUO Stary Las ale nie wystąpiła potrzeba gwarantowania. Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119.744 zł, a faktycznie nie poniesiono żadnych nakładów .

Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 33,42 % ogółu poniesionych wydatków . Zrealizowano je w 97,6 %. Z planowanych 50.162.033 zł wydatkowano 48.972.167,20 zł. Wydatki bieżące (47.892.586,65 zł ) tego działu są następujące : 37.763.430,26 zł - wynagrodzenia i pochodne (plan 38.199.166 zł), 8.547.944,00 zł ? realizacja zadań statutowych (plan 8.892.942 zł), 1.330.305,62 zł ? dotacje na zadania bieżące (plan 1.462.700 zł), 250.906,77 zł ? świadczenia na rzecz osób fizycznych (296.976 zł), Wydatki majątkowe 1.079.580,55 zł . Wykonano między innymi :

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2666

? termomodernizację Miejskich Przedszkoli Publicznych 855.327,25 zł, ? modernizacja budynku przedszkolnego ( likwidacja tarasu i modernizacja wiatrołapu ) 54.948,29 zł, ? dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb niepełnosprawnych (budowa windy) 238.179,14 zł w tym 114.375 zł stanowiły środki PFRON, ? Gimnazjum Nr 1 projekt łącznika 23.001 zł, ? Gimnazjum Nr 2 rozbudowa monitoringu 10.499 zł Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się następująco: 22.855.151.89 zł - Szkoły podstawowe (plan 23.041.922 zł), w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące 22.843.152,01 zł (plan 23.029.922 zł), 11.999,88 zł (plan 12.000 zł), 170.810,73zł (plan 175.401 zł),

170.810,73 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 175.401 zł),w tym:

9.538.020,22 zł - Przedszkola (plan 9.937.703 zł),w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 8.627.744,68 zł (plan 8.959.954 zł), 910.275,54 zł (plan 977.749 zł),

12.934.941,85 zł ? Gimnazja (plan 13.357.348 zł), w tym: wydatki bieżące 12.777.636,72 zł (plan 13.009.848 zł), wydatki majątkowe 157.305,13 zł (plan 347.500 zł), 13.864 zł - Licea ogólnokształcące (plan 13.864 zł), w tym: wydatki bieżące 13.864 zł (nagrody dla maturzystów), 134.757,86 zł - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan 147.173 zł), 2.632.075,93 zł - stołówki szkolne (plan 2.755.040 zł), w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 2.632.075,93 zł (plan 2.755.040 zł), 0,00 zł (plan 0,00 zł),

692.544,72 zł - Pozostała działalność (plan 733.582 zł), w całości wydatki bieżące, w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i wydatki MZOPIPO , nagrody dla nauczycieli. Dział 851 Ochrona zdrowia Zrealizowane wydatki wynoszą 901.747,08zł i stanowią 94,7 % kwoty 951.720 zł planowanych . Przeznaczono je w całości na wydatki bieżące. Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania : 19.884,06 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 25.000 zł), 58.800 zł - zwalczanie narkomanii (plan 60.000 zł), 816.343,02 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 860.000 zł), 6720,00 zł - pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (plan 6.720 zł). W ramach tych wydatków poniesiono koszty: - wynagrodzenia i pochodne 112.906,74 zł ,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 27 ?

Poz. 2666

- realizacja zadań statutowych 575.955,34 zł, - dotacje na zadania bieżące 212.885,00 zł . Dział 852 Pomoc społeczna Jest to drugi dział co do wielkości udziału w wydatkach ogółem. Wskaźnik ten wynosi 17,9 %. Planowane wydatki wynosiły 27.059.696 zł i wykorzystano je na kwotę 26.197.285,17 zł tj. w 96,8 %. Dotacje z budżetu państwa pokryły 71,2 % poniesionych wydatków co stanowi kwotę 18.648.082 zł . Według podziału na rodzaj wydatku były to: 3.809.559,26 zł - wynagrodzenia i pochodne , 35.167,07 zł - dotacje na zadania bieżące, 1.398.210,94 zł - realizacja zadań statutowych , 20.936.355,93 zł ? świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki majątkowe wyniosły 17.991 zł , złożyła się na to instalacja klimatyzacji w MOPS w kwocie 4.598 zł oraz 13.393 zł na zakup centrali telefonicznej SIGMA. Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności: 633.801,84 zł - ośrodki wsparcia (plan 664.253 zł), w tym: z dotacji środki samorządowe 484.526 zł 148.916 zł

zwrot pobranych świadczeń 360 zł 15.364.854,47 zł - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 15.517.100 zł) w tym: z dotacji środki samorządowe zwrot pobranych świadczeń odsetki od pobranych dotacji 15.201.077 zł 126.899 zł 28.926 zł 7.952 zł

119.498,65 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (plan 122.710 zł) w tym: z dotacji zwrot pobranych świadczeń środki samorządowe z dotacji środki samorządowe zwrot dotacji odsetki od pobranych dotacji 108.137 zł 147 zł 11.215 zł 1.546.039 zł 1.366.399 zł 3.431 zł 201 zł

2.916.072,17 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 3.347.466 zł) w tym:

2.150.000 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 2.150.000zł) całość wydatków ze środków samorządowych 2.614.462,08 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 2.775.235 zł) w tym: z dotacji 453.127 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 28 ?

Poz. 2666

środki samorządowe z dotacji środki samorządowe zwrot dotacji z dotacji środki samorządowe zwrot dotacji

2.161.335 zł 277.078 zł 239.997 zł 807 zł 578.098 zł 144.525 zł 1.496 zł 570 zł.

517.881,81 zł - usługi opiekuńcze (plan 559.944 zł) w tym:

724.688,90 zł - zasiłki stałe (plan 755.800 zł) w tym:

odsetki od pobranych dotacji w całości środki samorządowe

1.156.025,25 zł - pozostała działalność (plan 1.167.188 zł) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.241.142 zł wykonanie wynosi 95,8 % tj. 2.147.599,22 zł. W tym wydatki majątkowe 71.437,74 zł (plan 74.467 zł ) i bieżące 2.076.161,48 zł (plan 2.166.675 zł). Są to według podziału na rodzaj wydatku: 5.800 zł - zakup usług, 2.012.609 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, 55.751 zł - dotacje na zadania bieżące , 2.000 zł ? świadczenia na rzecz osób fizycznych, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.710.275 zł., a wykonano na 2.466.635,99 zł tj. w 91,0 %. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na rodzaj wydatku: 1.401.110,28 zł - wynagrodzenia i pochodne , 77.340,00 zł - dotacje na zadania bieżące , 128.407,58 zł - wydatki na realizację zadań statutowych , 859.778,13 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych . Ze środków tych sfinansowano działalność: 1.474.813,24 zł - świetlic szkolnych (plan 1.487.801 zł), 6.500,00 zł - specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych -pomoc w dożywianiu dzieci (plan 6.500 zł), 66.715,98 zł - kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenie młodzieży (plan 69.134 zł), 859.558,13 zł - pomoc materialna dla uczniów (plan 1.061.092 zł), 59.048,59 zł - pozostała działalność (plan 85.748 zł). /świetlica środowiskowa, choinka dla dzieci/. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na planowane wydatki 6.284.558 zł ich wykonanie wynosi 5.768.626,81 zł tj. 91,8 % planu. W tym: wydatki majątkowe 299.689,11 zł (plan 594.410 zł), wydatki bieżące 5.468.937,70 zł (plan 5.690.148 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 29 ?

Poz. 2666

Wydatki bieżące poniesiono na : 5.158.973,81 zł - wydatki na realizację zadań statutowych ( plan 5.288.188 zł ) , 309.963,89 zł - dotacje na zadania bieżące (plan 396.960 zł). Wydatki majątkowe poniesiono na : 130.995 zł dokumentacja techniczna ( plan 130.995 zł ) 110.032 zł budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gdańska, Legionów, Ceynowy i Kochanki. 58.661 zł dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dolna i Zachodnia. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 3.073.556 zł wykorzystano w 99,9% tj. na kwotę 3.071.226,92 zł, w tym: - wydatki bieżące 2.873.702,34 zł (plan 2.876.031 zł), - wydatki majątkowe 197.524,58 zł (plan 197.525 zł). Wydatki bieżące przeznaczono na: 38.052,43 zł - wydatki na realizację zadań statutowych (plan 40.055 zł), 2.800.749,91 zł ? dotacje na zadania bieżące (plan 2.801.076 zł), 34.900,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 34.900 zł). Wydatki majątkowe dotyczą: - rekonstrukcja grodziska w Owidzu (dotacja dla Gminy Wiejskiej Starogard Gdański) 197.524,58 zł. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury: - SCK - Biblioteka - Muzeum 1.096.490,91 zł (plan 1.096.717 zł), 1.200.000,00 zł (plan 1.200.000 zł), 459.359,00 zł (plan 459.359 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 95,7 %. Na zaplanowane 12.279.260 zł wydatkowano 11.750.757,37 zł w tym: - wydatki bieżące 2.472.854,35 zł (plan 2.499.685 zł), - wydatki majątkowe 9.277.903,02 zł (plan 9.779.575 zł). W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty: 147.271,47 zł - wynagrodzenia i pochodne (plan 147.308 zł), 188.059,26 zł - realizacja zadań statutowych (plan 188.061 zł), 2.072.323,62 zł - dotacje na zadania bieżące (plan 2.099.064 zł), 65.200 zł ? świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 65.250 zł). Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na: - obiekty sportowe 50.000 zł , ? instytucje kultury fizycznej 9.227.903,02 zł , w tym : ? przebudowa OSiR Etap III 9.127.985,46 zł, ? budowa skateparku 50.000 zł, ? budowa placu zabaw przy ul. Kleszczyńskiego/Gryfa Pomorskiego 49.917 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 30 ?

Poz. 2666

Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i nr 3 oraz załącznik nr 2.

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy Prezydenta oraz służb finansowoksięgowych i administracyjnych Urzędu. Działania te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane umowy, protokoły i faktury). Zobowiązania i należności Na dzień 31grudnia 2011 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają należności i zobowiązania budżetowe , wynoszą one : ? zobowiązania 4.593.342,04 zł, ? należności 18.040.311,71 zł. Na zobowiązania składają się następujące tytuły : 97.195,54 zł ZUS od naliczonych ?13? dla Urzędu Miasta, 567.558,52 zł rozliczenie z tyt. wynagrodzeń ( naliczenia ?13?), 97.127,06 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( Urząd Miasta ), 62.604,86 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( podległe jednostki ), 25.595,69 zł rozliczenia VAT, 22.030,00 zł diety radnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 31 ?

Poz. 2666

304.343,14 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach, 17.207,83 zł nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe , 1.951,96 zł nadpłata Urzędu Skarbowego, 70.034,55 zł sumy depozytowe, 218.682,33 zł kaucje, 13.170,91 zł pozostałe zobowiązania , 3.095.839,65 zł zobowiązania z tyt. ZUS , naliczenia ?13? dla jednostek budżetowych . Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań , wynoszą 18.040.311,71 zł na powyższą kwotę składają się tytuły : 5.903.186,63 zł należności podatkowe i niepodatkowe , w tym zabezpieczone hipoteką, 542.190,15 zł należności podatkowe rozłożone na raty w tym zabezpieczone hipoteką , 3.329.758,89 zł raty wynikające z umów sprzedaży , umów wieczystego użytkowania 5.189.785,96 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS, 27.779,23 zł podatek VAT naliczony, 308.825,57 zł należności z Urzędu Skarbowego, 107.487,70 zł fundusz świadczeń socjalnych , 3.161,29 zł inne należności, 2.628.136,29 zł należności sporne przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Budownictwa Mieszkaniowego . Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego W 2011 r. na uzupełnienie planowanego deficytu zaciągnięto 16.292.418 zł nowych zobowiązań kredytowych, pozostałe poniesione wydatki sfinansowane zostały z dochodów budżetowych oraz wolnych środków. Spłaty w 2011 roku dotyczą następujących kredytów: - ING Bank Śląski ( kredyt 8,5 mln zł z 2006 r.) - DEXIA (kredyt 10,0 mln zł z 2007 r.) ? BGK (kredyt 14,0 mln zł z 2008 r.) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 3) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 1) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację ZSP) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację PSP Nr 4) ? PKO SA ( zadania unijne ) 3.500.000 zł 2.000.000 zł 1.500.000 zł 5.496 zł 27.388,80 zł 8.988 zł 51.912 zł 2.035.831 zł

W wyniku tych operacji stan zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł łącznie 71.190.144,06 zł , co stanowi 51,67 %, zrealizowanych w 2011 roku dochodów w kwocie 137.770.442,03 zł (dopuszczalne 60 %) . Pozostałe do spłaty są następujące kredyty: ? BGK (14 mln zł z 2008 r.) ? BOŚ ( 23,5 mln zł z 2009 r.) ? BOŚ (20,727 mln zł z 2010 r.) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 3) 12.050.000,00 zł 23.500.000,00 zł 20.727.000,00 zł 38.471,75 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 32 ?

Poz. 2666

? BOŚ (kredyt na termomodernizację PG Nr 1) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację ZSP) ? BOŚ (kredyt na termomodernizację PSP Nr 4) ? PKO SA ( zadania unijne ) ? BS Starogard -Consorcjum ( pokrycie deficytu ) - -------------------razem

191.721,81 zł 62.926,25 zł 363.437,25 zł 2.256.587,00 zł 12.000.000,00 zł 71.190.144,06 zł

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej . Reasumując powyższe, przy: zrealizowanych dochodach i poniesionych wydatkach Łącznie z zaciągniętymi kredytami i wolnymi środkami z roku 2010 Dotacje W omawianym okresie z budżetu przekazano 15.794.249,29 zł dotacji, w tym: - na zadania bieżące - zadania majątkowe 11.469.540,12 zł 4.324.709,17 zł 16.292.418,00 zł 5.534.103,16 zł spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji 9.129.615,80 zł za 2011 rok powstały wolne środki w kwocie 3.948.105,65 zł. 137.770.442,03 zł 146.519.241,74 zł

za 2011 rok powstał niedobór budżetowy w kwocie 8.748.799,71 zł .

Stanowiły one 10,7 % wydatków budżetowych . Na kwotę tą składają się dotacje dla: 5.931.329,12 zł - zakładów budżetowych, 2.755.849,91 zł - instytucji kultury, 2.746.442,07 zł - pozostałych podmiotów, 35.919,02 zł ? zwroty dotacji, 4.324.709,17 zł - na zadania majątkowe, w tym: 4.224.791,61 zł - zakup 11 niskopodłogowych autobusów ? MZK, 99.917,56 zł ? przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Etap III. 1. 1 . Zakłady budżetowe Dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazane dotacje były następujące : 3.349.435 zł Miejski Zakład Komunikacji, w tym na: 3.346.000 zł.- transport zbiorowy, 3.435 zł - prace społecznie użyteczne. 1.197.780,06 zł Zarząd Budynkami Mieszkalnymi, w tym na:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 33 ?

Poz. 2666

456.925,69 zł - dofinansowanie lokali socjalnych, 30.000 zł - pokrycie kosztów procesów i komorniczych w sprawie o eksmisję i ściągnięcie wierzytelności od dłużników, 53.704,96 zł - utrzymanie zieleni osiedlowej oraz porządku i czystości terenów niezabudowanych stanowiących wł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.88.1641

  uchwała nr LV/471/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.

 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.88.1643

  uchwała nr LV/478/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1644

  uchwała nr LV/479/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2665

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska - Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis,

 • DZ. URZ. 2012.2664

  uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

 • DZ. URZ. 2012.2663

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2662

  uchwała nr 214/g327/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2661

  uchwała nr 213/g291/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.