Logowanie

DZ. URZ. 2012.2667

Tytuł:

uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Choczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2667
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 2667

UCHWAŁA NR XX/147/12 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zasad udzielania zni?ki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró?nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się uchwałę Nr XX/229/2008 Rady Gminy Choczewo z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania zni?ki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró?nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w następujący sposób: - § 1 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla pracowników szkół i placówek w Gminie Choczewo zgodnie z poni?szą tabelą:

13:52:39

Lp. 1 1

Stanowisko 2 Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej: -do 8 oddziałów -9-16 oddziałów -17 i więcej

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 3 8 5 3

2

Wicedyrektor szkoły (zespołu) wchodzącego w skład zespołu o liczbie: -7-8 oddziałów -9-16 oddziałów -17 i więcej oddziałów

8 5 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2667

3 4

Dyrektor przedszkola liczącego: - do 4 oddziałów Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej lub filia pozostałych szkół (zespołu, klas nauczania) liczących: -do 4 oddziałów -5 i więcej oddziałów Pedagog Logopeda Psycholog

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

9

5 6 7

12 10 25 25 25

§ 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Krzysztof Łasiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2666

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2665

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska - Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis,

 • DZ. URZ. 2012.2664

  uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

 • DZ. URZ. 2012.2663

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2662

  uchwała nr 214/g327/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.