Logowanie

DZ. URZ. 2012.2668

Tytuł:

uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Wicko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2668
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 2668

UCHWAŁA NR XXIII/65/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem u?ytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzier?awę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali u?ytkowych na terenie Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr. 162, poz. 1568, 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr. 116, pooz. 1203, 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241,2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40 poz. 230, 2011 r. Dz. U. Nr 117 poz. 679, Dz. u. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. Nr 149, poz. 887, 2012 r. Dz. U. poz. 576), Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje: § 1. Załacznik do Uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem u?ytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzier?awę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali u?ytkowych na terenie Gminy Wicko otrzymuje brzmienie określone w załaczniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Jacek Stanuch

13:52:29

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2668

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Powierzchnie świetlic

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Świetlica Łebieniec Górka Białogarda Krakulice Sarbsk Wrzeście Charbrowo Gęś Wojciechowo Nowęcin Wicko

Powierzchnia w m 2 171,64 69,94 106,98 133,88 42,71 70,12 136,66 94,95 86,26 64,10(parter) 103,32

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2668
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.19.337

  uchwała nr XXXIX/126/2009 Rady Gminy Wicko z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/56/2007 Rady Gminy Wicko z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2010.43.744

  uchwała nr XL/9/10 Rady Gminy Wicko z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/56/2007 Rady Gminy Wicko z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2010.94.1813

  uchwała nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010r. w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprezoraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2010.94.1812

  uchwała nr XLVI/54/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wicko

 • DZ. URZ. 2010.43.748

  uchwała nr XLIII/29/10 Rady Gminy Wicko z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko dla lokalizacji zespołu parków wiatrowych Wrzeście - Wicko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2667

  uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.2666

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2665

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska - Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis,

 • DZ. URZ. 2012.2664

  uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

 • DZ. URZ. 2012.2663

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.