Logowanie

DZ. URZ. 2012.2669

Tytuł:

uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Wicko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2669
Hasła:podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 2669

UCHWAŁA NR XXIII/64/2012 RADY GMINY WICKO z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 zm.: Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 894, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306, Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 139, Nr 291, poz. 170, Dz. U. z 2012 r. poz. 362), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art 6, ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso § 2, ust. 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie: Daria Opara - Gęś § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.

13:52:20

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2669

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Jacek Stanuch

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2669
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1345

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.32.726

  uchwała nr LV/247/10 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.788

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2668

  uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2667

  uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.2666

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2665

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska - Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis,

 • DZ. URZ. 2012.2664

  uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Charbrowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.