Logowanie

DZ. URZ. 2012.2670

Tytuł:

decyzja nr OGD - 4210-17(18)/2012/1608/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2670
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 2670

DECYZJA NR OGD - 4210-17(18)/2012/1608/IX/KG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 14 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem? postanawiam 1) zatwierdzić taryfę (dziewiątą) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 września 2013 r. Uzasadnienie: Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na: - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1176/1608/W/OGD/2010/DJ z dnia 10 czerwca 2010 r., - obrót ciepłem Nr OCC/347/1608/W/OGD/2010/DJ z dnia 10 czerwca 2010 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziewiątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej ?Prezesem URE? czterokrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło. Jednocześnie w trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE jednokrotnie przedłużył na wniosek Przedsiębiorstwa, termin do udzielenia odpowiedzi na wezwanie. Ostateczne wyjaśnienia i dokumenty Przedsiębiorstwo przedłożyło w dniu 8 sierpnia 2012 r. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą ? Prawo energetyczne? , przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy ? Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.

13:52:08

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2670

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji ?rozporządzeniem taryfowym? . Ustalone przez Przedsiębiorstwo stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność (§ 11 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 tego rozporządzenia. Na poziom stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty amortyzacji i koszty usług obcych. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. POUCZENIE 1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk. 2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Bogdan Prejzner

K. o.: 1) Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81 - 337 Gdynia, 2) Wojewoda Pomorski ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, 3) a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 27 marca 2012 r. na rachunek:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2670

54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Kamila Garbacik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2670

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2670

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Taryfa dla ciepła

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2011 r. Nr OGD-4210-17(18)/2012/1608/IX/KG GŁÓWNY SPECJALISTA w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Bogdan Prejzner

2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2670

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 4 CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy. 5 CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość stawek opłat. 5 CZĘŚĆ V Warunki stosowania stawek opłat. 6 CZĘŚĆ VI Zasady wprowadzania stawek opłat. 6

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2670

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 1.1 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: ? ? ustawa ? ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z rozporządzenie taryfowe ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.); września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291); ? rozporządzenie przyłączeniowe ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92); ? przedsiębiorstwo ciepłownicze przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, zwany dalej Z. M. P. G.; ? ? ? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na sieć ciepłownicza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące węzeł cieplny ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2670

?

instalacja odbiorcza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje,

służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; ? ? obiekt ? budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; układ pomiarowo ? rozliczeniowy ? dopuszczony do stosowania,

zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; ? z stawek opłat oraz warunków ich stosowania; ? moc cieplna ? ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu; ? w zamówiona moc cieplna ? ustaloną przez odbiorcę lub podmiot danym obiekcie wystąpi ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; ? warunki obliczeniowe: a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło; b) normatywną temperaturę ciepłej wody. 1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają: grupa taryfowa ? grupę odbiorców korzystających z usług związanych zaopatrzeniem

w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2670

?

Elektrociepłownie Wybrzeże ? Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., ul. Swojska 80-867 Gdańsk; 9,

?

OPEC ? Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. Z.M.P.G. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie: - przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/1176/1608/W/OGD/2010/DJ z dnia 10 czerwca 2010 r., - obrotu ciepłem Nr OCC/347/1608/W/OGD/2010/DJ z dnia 10 czerwca 2010 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy. GRUPA IV. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w Elektrociepłowniach Wybrzeże, dostarczane stanowiącą sieć jest do obiektów OPEC stanowiącą poprzez i przez własność sieć nie i ciepłowniczą, eksploatowaną, własność

ciepłowniczą

eksploatowaną przez Z.M.P.G. oraz węzły cieplne stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane. GRUPA V. odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w Elektrociepłowniach Wybrzeże, dostarczane stanowiącą jest do obiektów OPEC poprzez i przez sieć nie ciepłowniczą, własność

eksploatowaną oraz sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez Z.M.P.G.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2670

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat. 4.1. Stawki opłat: j.m. roczna NETTO zł/MW zł/GJ NETTO zł/MW zł/GJ 45 639,58 3 803,30 20,54 22 507,16 1 875,60 12,33 GRUPA ODBIORCÓW IV. stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

rata miesięczna stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe GRUPA ODBIORCÓW V. stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe j.m. roczna

rata miesięczna stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Ustalone w Taryfie dla ciepła stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy grup IV. i V. będą dodatkowo obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Elektrociepłownie Wybrzeże oraz stawką opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe, wynikające z zatwierdzonej taryfy dla ciepła, sporządzonej przez OPEC. Każdorazowo o zmianie ww. cen i stawek opłat odbiorcy zostaną poinformowani przez Z.M.P.G.

4.2.

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci.

l.p. 1 wyszczególnienie przyłącze Dn 65 stawka [zł/mb] 203,08

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Będzie on naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania stawek opłat.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2670

5.1.

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu

standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 5.2. W przypadkach: a. niedotrzymania przez Z.M.P.G. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy, b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo ? rozliczeniowego, c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, d. nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania stawek opłat. Stawki opłat określone w niniejszej taryfie Z.M.P.G. wprowadza do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. PROKURENT

Główny Księgowy

Dyrektor d/s Infrastruktury Leszek Jurczyk

Helena Mrula
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1974

  decyzja Nr OSZ-4210-24(16)/2012/420/X/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa "Geotermia Pyrzyce" Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5989

  decyzja nr OWA-4210-57(9)/2012/510/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5816

  decyzja nr OGD?4210?26(17)/2012/1331/XII/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5598

  decyzja nr OWA-4210-61(6)/2012/607/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. Nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM.

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2669

  uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2668

  uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2667

  uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.2666

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2665

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1 zawartego w dniu 9 grudnia 2011 roku w Ustce pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka - Jana Olecha, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Urszuli Pietrasiewicz a Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwyciestwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Slupska - Macieja Kobylińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Doroty Bałukonis,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.