Logowanie

DZ. URZ. 2012.2671

Tytuł:

uchwała nr XVII.128.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2671
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2671

UCHWAŁA NR XVII.128.2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga i psychologa w wymiarze po 30 godzin tygodniowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

11:38:08

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2671

Uzasadnienie W celu zapewnienia właściwej pomocy uczniom zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagoga i psychologa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1485

  uchwała nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5896

  uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2670

  decyzja nr OGD - 4210-17(18)/2012/1608/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2669

  uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2668

  uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2667

  uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.2666

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd. za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.