Logowanie

DZ. URZ. 2012.2672

Tytuł:

uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2672
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2672

UCHWAŁA NR XVII.129.2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 , art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) ? Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Parchowo na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku. § 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Parchowo, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach Gminy Parchowo. § 5. Na ustalenia Rady Gminy Parchowo w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Słupsku w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Traci moc uchwała Nr 218/XXXVIII/2006 Rady Gminy Parchowo z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Parchowo. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

11:37:58

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2672

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2672

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Podział Gminy Parchowo na okręgi wyborcze

Nr okrę Granice okręgu gu

Liczba wybieranych radnych w okręgu

Sołectwo Parchowo: miejscowość Parchowo - ulice: Kartuska, Ks. Frosta, Ks. Omańkowskiego, Ks. Podlaszewskiego, Leśna Sołectwo Parchowo: 2 miejscowość Parchowo - ulice: Dolna, Górna, Kwiatowa, Miodowa, Słoneczna, Szkolna, Tartaczna Sołectwo Parchowo: miejscowość Parchowo - ulice: Miła, Ogrodowa, Strażacka 3 miejscowości: Frydrychowo, Karłowo, Parchowski Bór, Parchowski Młyn, Wiślany, Zielony Dwór Sołectwo Parchowo: 4 miejscowość Parchowo - ulice: Bytowska, Kasztanowa, Kościelna, Sołectwo Parchowo: miejscowość Parchowo - ulice: Kościerska, Krótka, Polna, Wyzwolenia, 5 Sołectwo Jeleńcz: miejscowość Jeleńcz Sołectwo Jamno: 6 miejscowości: Jamno, Jamnowski Młyn Sołectwo Gołczewo: 7 miejscowość Gołczewo Sołectwo Nakla: 8 miejscowość Nakla ? ulice: Długa, Sosnowa, Strażacka, Szkolna miejscowość Wygoda Sołectwo Nakla: 9 miejscowość Nakla ? ulice: Brzozowa, Glinowska, Krótka, Łąkowa, Polna, Słoneczna, Spacerowa, Zielona Sołectwo Nakla: 10 miejscowość Nakla ? ulice: Leśna, Lipowa, Miodowa, Pogodna, Przyjazna Sołectwo Grabowo Parchowskie: miejscowość Grabowo Parchowskie 11 Sołectwo Sylczno: miejscowości: Garbacz, Sumin, Sylczno Sołectwo Chośnica: 12 miejscowości: Bawernica, Chałupa, Chośnica, Folwark 1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2672

Sołectwo Nowa Wieś: miejscowości: Baranowo, Nowa Wieś Sołectwo Soszyca: 14 miejscowości: Soszyca, Struga Sołectwo Żukówko: 15 miejscowości: Bylina, Żukówko 13

1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2671

  uchwała nr XVII.128.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa

 • DZ. URZ. 2012.2670

  decyzja nr OGD - 4210-17(18)/2012/1608/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2669

  uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2668

  uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/53/10 Rady Gminy Wicko z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłat za najem użytkowy zaplecza Sportowego i Stadionu Sportowego w Charbrowie, dzierżawę gruntu na obiektach sportowych podczas organizowanych imprez oraz opłat za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2667

  uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach Gminy Choczewo oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.