Logowanie

DZ. URZ. 2012.2692

Tytuł:

uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-11
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2692
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

11:52

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na łączną kwotę 1 304 059,30 zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 304 059,30 zł w tym: ze środków Unii Europejskiej 10,30 zł -jak poniżej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2692

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na łączną kwotę 1 304 059,30 zł w tym: a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404 059,30 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 403 198,00 zł z czego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 403 198 zł 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 861,30 zł b) wydatki majątkowe na łączną kwotę 900 000,00 zł w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000,00 zł -jak poniżej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2692

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2692

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 2692

§ 3. W § 7 Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 Nr XII/96/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1) kwotę ?1 280 730 zł? zastępuje się kwotą ? 1 421 730 zł?, 2) w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej: - w poz.2. Dział 400, rozdział 40002, - dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- kwotę ?28 000 zł? zastępuje się kwotą ?28 900 zł?. - dodaje się nowe pozycje w treści: ?Dział 754 ?Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ?ochotnicze straże pożarne? i kwotę 140 000 zł ?Dział 758 ?Różne rozliczenia?, rozdział 75814 ?Różne rozliczenia finansowe?, zwroty dotacji budżet państwa? i kwotę 100 zł? Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Katarzyna Solarska

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 2692

Uzasadnienie zmian do Uchwały Budżetowej

Przewodniczący Rady Katarzyna Solarska

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 2692

Załącznik do Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA W ROKU 2012

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 2692

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 2692

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 2692

Przewodniczący Rady Katarzyna Solarska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.544

  uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2011.523.5280

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.557.5915

  uchwała nr XI/ 77 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 ? Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2691

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2690

  uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2689

  uchwała nr XXI/138/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2688

  uchwała nr XIX/165/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2687

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.