Logowanie

DZ. URZ. 2012.2753

Tytuł:

uchwała nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Powiatu Tczewskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2753
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 2753

UCHWAŁA NR XXV/154/12 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu Tczewskiego uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVII/99/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 117.122.953 zł., w tym: - dochody bieżące w wysokości 109.475.772 zł., - dochody majątkowe w wysokości 7.647.181 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.?; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 125.297.667 zł., w tym: - wydatki bieżące w wysokości 109.804.023 zł., - wydatki majątkowe w wysokości 15.493.644 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.?; 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

14:56:45

?1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 8.174.714 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 8.174.714 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 9.175.514 zł., oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 1.000.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Dochody budżetu powiatu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 650.302 zł., określone w załączniku nr 1 do uchwały, przeznacza się na wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2753

związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 650.302 zł., określone w załączniku nr 2 do uchwały.? § 4 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł.?

5) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6) w § 7:

Dokonuje się zmian w planie remontów na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7) w § 9:

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 8) w § 10: Dokonuje się zmian w dochodach dotyczących dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 9) w § 11: Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10) § 12 otrzymuje brzmienie: ?W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 271.053 zł., 2) celowe w wysokości ogółem 2.666.858 zł., w tym: a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 326.526 zł., b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł., c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 400.000 zł., d) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.740.332 zł.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2753

Przewodniczący Rady Powiatu Odya Piotr

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2753

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział Rozdział

§

Treść

Plan uchwalony

Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianie

010 z tego:

01005

Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20 000 20 000

20 000

0 0

0

0 0

0

20 000 20 000

20 000

2110

20 000

20 000

600 z tego:

60014 0920

Transport i łączność dochody bieżące dochody majątkowe

Drogi publiczne powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 304 843 1 107 719 3 197 124

4 304 843 1 104 619 2 100 1 000

2 028 180 0 2 028 180

2 028 180

0 2 276 663 0 1 107 719 0 1 168 944

0 2 276 663 1 104 619 2 100 1 000

1 015 644

528 180

487 464

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2753

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 034 712

1 500 000

534 712

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

146 768

146 768

700 z tego:

70005

Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące dochody majątkowe

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2 585 729 785 729 1 800 000

2 585 729 20 125

0 0 0

0

0 2 585 729 0

0

785 729

2 585 729 20 125

0 1 800 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

200 994

200 994

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 800 000 10 000

1 800 000 10 000

0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2110

89 496

89 496

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

465 114

465 114

710 z tego:

Działalność usługowa dochody bieżące

1 185 720 1 185 720

0 0

0 1 185 720 0 1 185 720

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2753

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług

67 000

0

0

67 000

2110

67 000

67 000

71014

26 000

0

0

26 000

2110

26 000

26 000

71015

442 720 650 70

0

0

442 720 650 70

2110

442 000

442 000

71095

650 000 650 000

0

0

650 000 650 000

750 z tego:

75011

Administracja publiczna dochody bieżące

Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 0580 Grzywny i iine kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki

785 696 785 696

256 000

0 0

0

281 146 1 066 842 281 146 1 066 842

0 256 000

2110

256 000

256 000

75020

480 696 3 321 50 910 334 038

0

263 146

743 842 3 321

128 340 134 806

179 250 468 844

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2753

0970 Wpływy z różnych dochodów 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

92 427 49 000 0 0

92 427 49 000

2110

13 000

13 000

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36 000

36 000

75075

0 0

0

18 000 18 000

18 000 18 000

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

754 z tego:

75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody bieżące

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 958 216 5 958 216

5 958 216 3 000

0 0

0

0 5 958 216 0 5 958 216

0 5 958 216 3 000

2110

5 953 606

5 953 606

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 610

1 610

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: dochody bieżące

17 362 398

0

0

17 362 398 17 362

17 362 398

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2753

398

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 800 000 1 800 000 15 562 398 14 909 060 653 338 0 0 0 1 800 000 1 800 000 0 15 562 398 14 909 060 653 338

758 z tego:

Różne rozliczenia dochody bieżące dochody majątkowe

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 6680 Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

53 364 570 53 113 323 251 247

47 140 062 47 140 062 4 384 428 4 384 428 251 247 251 247

0 0 0

0

0 0 0

53 364 570 53 113 323 251 247

0 47 140 062 47 140 062

0

0

4 384 428 4 384 428

0

0

251 247 251 247

75832

1 588 833 1 588 833

0

0

1 588 833 1 588 833

801 z tego:

80102

Oświata i wychowanie dochody bieżące dochody majątkowe

Szkoły podstawowe specjalne

2 268 168 1 295 124 973 044

100

200 200 0

0

17 400 2 285 368 17 400 1 312 324 0

0

973 044

100

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2753

0690 Wpływy z różnych opłat 80120 Licea ogólnokształcące 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80130 Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

100 133 395 1 337 200 17 400

100 150 595 1 337

49 306

15 300

64 606

4 650 5 058

200 2 100

4 450 7 158

73 044

73 044

1 441 743 2 020

0

0

1 441 743 2 020

91 618

91 618

32 205 50 000 8 200 38 750

32 205 50 000 8 200 38 750

2701

318 950

318 950

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2753

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

900 000

900 000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

692 930

0

0

692 930

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 000

4 000

250 000 2 000 200

250 000 2 000 200

2310

50 860

50 860

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

385 870

385 870

851 z tego:

85149

Ochrona zdrowia dochody bieżące

Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 148 440 3 148 440

30 000

0 0

0

0 3 148 440 0 3 148 440

0 30 000

2710

30 000

30 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2753

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 118 440

0

0

3 118 440

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 118 440

3 118 440

852 z tego:

Pomoc społeczna dochody bieżące dochody majątkowe

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług

21 260 127 21 139 152 120 975

86 775

0 0 0

0

102 279 55 022 47 257

2 175

21 362 406 21 194 174 168 232

88 950

9 000

9 000

800 6 035 190 2 175

800 8 210 190

2320

70 750

70 750

85202

21 041 024

0

70 592 21 111 616

19 139

19 139

11 114 947

23 335 11 138 282

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2753

0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

7 298 5 000 85 995 9 687 670

7 298 5 000 85 995 9 687 670

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85204 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

120 975

47 257

168 232

112 128

0

29 512

141 640

2320

112 128

29 512

141 640

85205

18 000

0

0

18 000

2110

18 000

18 000

85218

2 200 2 000 200

0

0

2 200 2 000 200

853 z tego:

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieżące

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1 199 725 1 199 725

165 000

32 016 32 016

0

32 016 1 199 725 32 016 1 199 725

0 165 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2753

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

165 000

165 000

85324

49 100 49 100 394 200 3 600 63 300

0

0

49 100 49 100

0970 Wpływy z różnych dochodów 85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

0

394 200 3 600 63 300

2690

327 300

327 300

85395

591 425

32 016

32 016

591 425

526 887

32 016

558 903

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

64 538

32 016

32 522

854 z tego:

85401

Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące dochody majątkowe

Świetlice szkolne 0830 Wpływy z usług 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 562 773 827 860 2 734 913

40 000 40 000 2 815 160

227 147 0 227 147

0

41 000 3 376 626 41 000

0

868 860

40 000 40 000

0 2 507 766

227 147

0

2 588 013

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2753

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

16 500 1 500 5 000 57 247

16 500 1 500 5 000 57 247

0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 324 676

193 075

2 131 601

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6209 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

410 237

34 072

376 165

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

800 600 200 16 855 250 16 500 105 487 958

0

0

800 600 200

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług

0

41 000

57 855 250

1 000 40 000 0 0

17 500 40 105 487 958

0970 Wpływy z różnych dochodów 85410

17 346

17 346

470 612

470 612

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2753

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług

202 000 202 000

0

0

202 000 202 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 z tego: dochody bieżące dochody majątkowe

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i iine kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 90095 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 400 636 650 302 750 334

650 302

337 705 0 337 705

0

365 319 1 428 250 0 365 319

0

650 302 777 948

650 302

302 650 000 750 334 337 705 365 319

302 650 000 777 948

750 334

337 705

365 319

777 948

921 z tego:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody bieżące dochody majątkowe

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

502 000 2 000 500 000

2 000 2 000

500 000 0 500 000

0

500 000 500 000 0

0

502 000 502 000 0

2 000 2 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2753

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

500 000

500 000

500 000

500 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami 2730 budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

0

500 000

500 000

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

500 000

500 000

0

DOCHODY OGÓŁEM: z tego: dochody bieżące ogółem dochody majątkowe ogółem

118 909 041

3 125 248

1 339 160

117 122 953 109 475 772

108 581 404 10 327 637

32 216 3 093 032

926 584

412 576 7 647 181

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2753

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2012 ROK

Dział Rozdział

§

Treść

Plan uchwalony

Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianie

010 z tego:

01005

Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

36 000 36 000

20 000 20 000 16 000 10 000 6 000

0 0

0

0 0

0

36 000 36 000

20 000 20 000

0

0

16 000 10 000 6 000

020 z tego:

02002

Leśnictwo wydatki bieżące

Nadzór nad gospodarką leśną 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

21 420 21 420

21 420 1 200 20 220

0 0

0

0 0

0

21 420 21 420

21 420 1 200 20 220

600 z tego:

60014

Transport i łączność wydatki bieżące wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe

8 521 832 2 700 241 5 821 591

8 380 674

3 141 158 0 3 141 158

3 000 000

0 5 380 674 0 2 700 241 0 2 680 433

0 5 380 674

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2753

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

368 000

368 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

6 300 529 323 38 991 96 391 14 482 58 700 322 600 57 285 560 300 1 900 512 727 1 500 5 500

6 300 529 323 38 991 96 391 14 482 58 700 322 600 57 285 560 300 1 900 512 727 1 500 5 500

4370

7 300

7 300

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

60 000 2 000 22 700 16 232 10 000 2 500

60 000 2 000 22 700 16 232 10 000 2 500

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2753

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 390 4 120 5 576 433 29 000 3 000 000

1 390 4 120 2 576 433 29 000

6300

75 000

75 000

60016

141 158

141 158

0

0

6300

141 158

141 158

0

630 z tego:

63095

Turystyka wydatki bieżące

Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki

25 207 25 207

25 207 25 207

0 0

0

0 0

0

25 207 25 207

25 207 25 207

700 z tego:

70005

Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości

273 946 273 946

272 946 12 950 11 650 16 500 96 650 10 000 1 000 27 700

0 0

0

0 0

0

273 946 273 946

272 946 12 950 11 650 16 500 96 650 10 000 1 000 27 700

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2753

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych

50 000 600 23 896 17 000 5 000 1 000 1 000 0 0

50 000 600 23 896 17 000 5 000 1 000 1 000

710 z tego:

Działalność usługowa wydatki bieżące wydatki majątkowe

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 71014 71015 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii

1 185 000 1 161 630 23 370

67 000 67 000 26 000 26 000 442 000 1 050 75 832 225 657 22 606 48 681 7 487 4 020 16 464 129 14 267

14 000 14 000 0

0

14 000 1 185 000 14 000 1 161 630 0

0

23 370

67 000 67 000

0 14 000

0 14 000

26 000 26 000 442 000 1 050 75 832

12 000

213 657 22 606 5 000 53 681 5 487 890 3 000 4 910 19 464 129 1 480 15 747

2 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2753

4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

354 8 860 2 600 3 480

354 12 340 2 600

4370

1 800 370 3 000 6 432 860 351 1 180 650 000 0 0 140 10

1 800 370 3 000 6 572 870 351 1 180 650 000

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71095 Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320

28 122

28 122

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

154 355 17 835 2 555 89 048 5 000 247 715 10 000 60 000 12 000

154 355 17 835 2 555 89 048 5 000 247 715 10 000 60 000 12 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2753

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23 370

23 370

750 z tego:

Administracja publiczna wydatki bieżące wydatki majątkowe

75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75019 Rady powiatów 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 75020 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 039 590 9 959 590 80 000

256 000 220 462 30 538 5 000 356 666 336 903 11 543 5 820 2 400 9 211 746

0 0 0

0

280 810 280 810 0

0

10 320 400 10 240 400 80 000

256 000 220 462 30 538 5 000

0

0

356 666 336 903 11 543 5 820 2 400

0

252 410

9 464 156

2310

8 881

8 881

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

11 900 5 092 052 435 455 804 367 132 828 106 226 40 000 25 000

11 900 5 092 052 435 455 804 367 132 828 106 226 65 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2753

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

739 388 239 875 37 800 7 000 692 578 15 600 24 000

32 500 5 000 153 910 3 000 1 000

771 888 239 875 42 800 7 000 846 488 18 600 25 000

4370

65 000 2 000 10 000 58 786 6 783 41 370 168 122 5 715 52 000 59 925 87 975 143 920 42 200 80 000 49 000 0

12 000

77 000 2 000 10 000 58 786 6 783 41 370 168 122 5 715 52 000 59 925 87 975 143 920

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa

20 000

62 200 80 000

0

49 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2753

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki 75095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych

1 000 300 17 400 1 000 8 200 18 500 2 500 100 164 278 100 100 5 000 37 478 120 300 1 000 300 1 900 1 900 0 0 5 000 23 400 0 28 400

1 000 300 17 400 1 000 8 200 18 500 2 500 100 192 678 100 100 5 000 42 478 143 700 1 000 300 1 900 1 900

754 z tego:

75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące

Komendy wojewódzkie Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

5 987 017 5 987 017

15 000 15 000 5 953 606 300 339 120

342 342

0

342 5 987 017 342 5 987 017

0 15 000 15 000

342

342

5 953 606 300

342

338 778

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2753

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

37 800 70 700 8 032 3 926 100 445 679

37 800 70 700 8 032 3 926 100 445 679

4070

326 249

326 249

4080

22 000 17 300 3 000 26 568 195 025 165 195 1 000 155 069 31 300 19 000 94 695 4 600 13 500

22 000 17 300 3 000 26 568 195 025 165 195 1 000 155 069 31 300 19 000 94 695 4 600 13 500

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4370

14 000

14 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2753

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75414 Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

1 312 1 000 9 700 3 650 20 314 998 200 200 3 275 2 375 900 9 545 6 745 1 900 900 5 591 1 600 1 378 2 613 0 0 0

342

1 654 1 000 9 700 3 650 20 314 998 200 200

0

3 275 2 375 900

0

9 545 6 745 1 900 900

0

5 591 1 600 1 378 2 613

757 z tego:

75702

Obsługa długu publicznego wydatki bieżące

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 361 184 1 361 184

1 041 917

0 0

0

0 1 361 184 0 1 361 184

0 1 041 917

1 041 917

1 041 917

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 27 ?

Poz. 2753

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

319 267 319 267

0

0

319 267 319 267

758 z tego:

75818

Różne rozliczenia wydatki bieżące wydatki majątkowe

Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 895 027 1 154 695 1 740 332

2 895 027 1 154 695 1 740 332

357 116 357 116 0

357 116 357 116

400 000 2 937 911 400 000 1 197 579 0 1 740 332

400 000 400 000 2 937 911 1 197 579 1 740 332

801 z tego:

Oświata i wychowanie wydatki bieżące wydatki majątkowe

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

49 601 880 45 203 002 4 398 878

4 486 384 7 134 3 294 006 228 560 554 342 86 641 2 950 25 997 80 643 2 000 1 300 19 081 2 761

205 558 205 558 0

0

305 566 111 316

49 701 888 45 108 760

4 486 384 7 134 3 294 006 228 560 554 342 86 641 2 950 25 997 80 643 2 000 1 300 19 081 2 761

194 250 4 593 128

0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 28 ?

Poz. 2753

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 100

1 100

4370

3 100 777 7 216 149 171 405 19 200 1 585 015 2 615 1 137 340 70 524 191 449 30 172 7 541 47 060 29 696 500 17 276 1 500 90 49 252 0 0

3 100 777 7 216 149 171 405 19 200 1 585 015 2 615 1 137 340 70 524 191 449 30 172 7 541 47 060 29 696 500 17 276 1 500 90 49 252

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80105 Przedszkola specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 29 ?

Poz. 2753

80110

Gimnazja

549 086 5 000 378 334 20 581 61 133 9 994 18 620 1 500 27 930 25 994 3 180 528 5 701 2 352 832 169 687 398 585 62 178 1 000 15 664 32 101 1 000 1 100 14 896 600 2 500 90 122 414

0

0

549 086 5 000 378 334 20 581 61 133 9 994 18 620 1 500 27 930 25 994

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80111 Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

0

0

3 180 528 5 701 2 352 832 169 687 398 585 62 178 1 000 15 664 32 101 1 000 1 100 14 896 600 2 500 90 122 414

4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 30 ?

Poz. 2753

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

180 12 781 140 1 443 767 24 821

180 291 271 13 047 590 1 443 767

2590

899 870

899 870

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4301 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4351 Zakup usług dostępu do sieci Internet

19 769 6 662 978 511 525 1 077 719 174 534 4 162 30 186 2 500 106 266 5 300 640 548 319 30 700 9 750 103 845 900 5 906 40 681 40 2 500 4 727 300 72 200 640 6 500 6 659 4 954 4 000

19 769 6 662 978 511 525 1 077 719 174 534 8 162 25 232 2 500 99 766 11 959 0 548 319 102 900 9 750 106 345 5 627 5 525 0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 31 ?

Poz. 2753

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 300

1 000

4 300

4370

12 314

1 300

11 014

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

800 9 184 22 016 4 161 590 410 092 400 3 339 648 128 28 140 339 338 501 244 163 11 538 40 999 6 385 2 234 23 464 240 2 793 500 0 0 194 250 190 10 516 5 635

800 9 184 11 500 9 796 400 410 092 400 3 339 842 378 28 140 339 338 501 244 163 11 538 40 999 6 385 2 234 23 464 240 2 793 500

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 32 ?

Poz. 2753

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

600

600

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80123 Licea profilowane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80130 Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4121 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4301 Zakup usług pozostałych

5 921 715 342 567 209 41 489 91 757 14 887 20 612 626 855 717 154 147 10 824 467 796 380 1 781 551 2 055 295 984 170 20 900 78 651 12 000 293 543 3 607 571 505 85 000 18 760 198 627 165 729 395 10 000 10 000 10 585 0 0

5 921 715 342 567 209 41 489 91 757 14 887 10 585 20 612 626 855 717 154 147 10 824 467 796 380 1 781 551 2 055 295 984 170 20 900 88 651 12 000 283 543 3 607 571 505 85 000 18 760 198 232 165 729

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 33 ?

Poz. 2753

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

11 155 16 066

11 155 16 066

4361

300

300

4370

22 255 16 368 600 1 059 13 882 13 954 1 000 669 561 1 293 900 255 6 775 3 674 810 3 600 1 984 676 3 618 1 470 655 97 192 248 321

190

22 065 16 368 600 1 059 13 882 395 14 349 1 000 669 561 1 293 900 255 190 6 965 3 674 810 3 600

4410 Podróże służbowe krajowe 4411 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4431 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4580 Pozostałe odsetki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

0

0

1 984 676 3 618 1 470 655 97 192 248 321

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 34 ?

Poz. 2753

4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

38 769 6 703 36 827 600 12 103 550 1 500 90 67 748

38 769 6 703 36 827 600 12 103 550 1 500 90 67 748

4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80140

2 918 088 15 000 1 656 221 115 098 283 615 45 807 200 000 168 869 191 535 3 500 93 841 2 000 2 500

170 042

0

2 748 046 15 000

80 000 20 000 50 042 20 000

1 576 221 115 098 263 615 45 807 149 958 148 869 191 535 3 500 93 841 2 000 2 500

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 35 ?

Poz. 2753

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4 000 3 624 7 500 97 728 2 250 25 000 250 781 1 000 0 111 219 1 629 136 933 198 876 0 7 125 4 750 187 001 110 0 3 600 3 600 110 110 110

4 000 3 624 7 500 97 728 2 250 25 000 250 781 1 000 110 111 219 1 629 136 823 202 476 3 600 7 125 4 750 187 001

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

851 z tego:

85149

Ochrona zdrowia wydatki bieżące wydatki majątkowe

Programy polityki zdrowotnej 4280 Zakup usług zdrowotnych

3 439 220 3 235 329 203 891

80 000 80 000

0 0 0

0

0 3 439 220 0 3 235 329 0

0

203 891

80 000 80 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 36 ?

Poz. 2753

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 118 440

0

0

3 118 440

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

6 178

6 178

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 112 262 240 780 0 0

3 112 262 240 780

35 000

35 000

1 889 198 000 5 891

1 889 198 000 5 891

852 z tego:

Pomoc społeczna wydatki bieżące wydatki majątkowe

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

25 731 664 25 642 765 88 899

3 623 857

150 784 150 784 0

21 820

797 178 222 193 574 985

103 801

26 378 058 25 714 174 663 884

3 705 838

2320

393 862

20 320

126

373 668

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

242 878

242 878

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 37 ?

Poz. 2753

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

283 800 164 008 1 437 920 104 303 242 932 37 941 4 055 84 179 172 799 9 200 5 200 216 895 4 500 4 000 74 017 3 320 2 400 2 175 1 500

283 800 164 008 1 437 920 104 303 242 932 37 941 4 055 84 179 172 799 7 700 5 200 216 895 4 500 4 000 76 192 3 320 2 400

3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4370

5 100 1 125 9 160 73 971 24 919 1 500

5 100 2 625 9 160 73 971 24 919

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 38 ?

Poz. 2753

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85202 Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

14 475 675 6 223 0 19 331 869 77 739 100 000

14 475 675 6 223 100 000 690 559 19 944 689

2830

1 544 182

1 544 182

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

35 738 8 937 691 676 062 1 518 814 212 418 51 000 1 465 533 1 452 493 165 000 1 124 677 333 165 42 200 978 576 7 252 29 400 3 814 1 500 6 600 30 000 162 930 16 000 35 030 23 335 6 709 6 709

35 738 8 944 400 669 353 1 518 814 212 418 51 000 1 453 838 1 452 493 181 000 1 124 677 466 095 42 200 981 362 5 752 29 400

4370

34 500

34 500

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 39 ?

Poz. 2753

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.760

  zarządzenie nr 9/12 Starosty Tczewskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2012 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Tczewski oraz na zlecenie Powiatu Tczewskiego

 • DZ. URZ. 2011.121.2462

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011r. do porozumienia nr PZD/356/10 z dnia 22 października 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.113.2365

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2011r. do porozumienia nr PZD/355/10 z dnia 22 października 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.53.920

  zarządzenie nr 6/10 Starosty Tczewskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Tczewski oraz na zlecenie Powiatu Tczewskiego

 • DZ. URZ. 2012.759

  zarządzenie nr 8/12 Starosty Tczewskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tczewski oraz na zlecenie Powiatu Tczewskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2752

  uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2751

  uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2750

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie 1.04.2012r. - 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.

 • DZ. URZ. 2012.2749

  uchwała nr III/29/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. 2012.2748

  uchwała nr III/28/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.