Logowanie

DZ. URZ. 2012.2755

Tytuł:

uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2755
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2755

UCHWAŁA NR XXII/240/12 RADY MIASTA MALBORK z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406) Rada Miasta Malborka uchwala co następuje : § 1. W statucie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XIII/150/2011Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu, wprowadza się następujące zmiany : 1. § 6 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie : Prowadzenie działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej w zakresie kultury, sztuki nauki i sportu odpłatnie i nieodpłatnie, stosując ró?ne formy i narzędzia z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym między innymi: - działalność Uniwersytetu III Wieku, - działalność mediateki, filmy DVD i BLU-RAY, płyty muzyczne, audiobooki, gry PC, - elektroniczne programy edukacyjne oraz dostęp do elektronicznej bazy ksią?ek- (e-books), - plenery, - kursy, - koła naukowe, - obserwatorium astronomiczne, - kursy i zajęcia taneczne, - zajęcia wokalne, - gimnastyka korekcyjna, - zajęcia plastyczne, - zajęcia komputerowe, - nauka języków obcych, - zajęcia muzyczne, - zajęcia i turnieje szachowe, - turnieje tańca,

14:06:48

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2755

- warsztaty taneczne, wokalne, teatralne, muzyczne, artystyczno-historyczne, - organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, - organizacja imprez na zlecenie, - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzie?y, - zajęcia edukacyjne dla przedszkoli. 2. § 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Prowadzenie impresariatu artystycznego w celu organizacji i realizacji masowych imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi ? odpłatnie i nieodpłatnie. 3. § 6 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: Inną działalność ni? kulturalna: - wypo?yczanie odpłatne scen plenerowych, sprzętu nagłaśniającego, elektronicznego i oświetleniowego, nagrań na nośnikach elektronicznych z zasobów mediateki, rekwizytów i elementów scenograficznych, - wynajem lokali, pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, stoisk reklamowych i promocyjnych itp., - dzier?awy gruntów podczas imprez, - udostępnianie miejsc na imprezy, - sprzeda? komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych, - odpłatną działalność impresaryjną, promocyjną i marketingową, - usługi transportowe, - sprzeda? publikacji i działalność wydawniczą, - sprzeda? usług osobowych w zakresie obsługi technicznej i scenicznej, np. akustyk, operator oświetlenia, scenograf itp., - sprzeda? usług reklamowych; wizualnych, radiowych itp., - odpłatne usługi realizowane poprzez nagrania studyjne audio i video , - odpłatna organizacja i realizacja masowych imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych, - świadczenia innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami na zasadzie współpracy stałej lub okresowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2755
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.643.5294

  uchwała nr XLI/262/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LXX/731/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki oraz nadania tej instytucji nowego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3509

  uchwała nr XXII/176/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku i nadania mu statutu

 • DZ. URZ. 2011.541.5718

  uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.3797

  uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2754

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

 • DZ. URZ. 2012.2753

  uchwała nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2752

  uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2751

  uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2750

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w okresie 1.04.2012r. - 30.06.2012r. umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.