Logowanie

DZ. URZ. 2012.2758

Tytuł:

uchwała nr XVII/191/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Powiatu Malborskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2758
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2758

UCHWAŁA NR XVII/191/2012 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, w tym również prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej określa załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/273/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 05 marca 2009 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

14:18:57

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego Piotr Szwedowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2758

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/191/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek oświatowych oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz. U.z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ?Kartą Nauczyciela?, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin ustala się według następujących norm:

Lp . 1.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 18 24 18

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzący gimnastykę korekcyjną Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi zatrudnieni 2. w szkołach i placówkach oświatowych Nauczyciele, instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne 3. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu w formie zaocznej wynosi rocznie 648 godzin. 3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu w formie zaocznej zalicza się: 1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, 2) faktycznie zrealizowane godziny: a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie trzech prac za 1 godzinę zajęć, b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu, 3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc czterech egzaminowanych za 1 godzinę zajęć. 4. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych ? jednostkę? 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2758

5. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu w formie zaocznej następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 6. Odbyte godziny zajęć wymienione w punkcie 3 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające 1/2 rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi. 7. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru. 8. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub w szkole zaocznej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się wg. zasad określonych w pkt. 7. 9. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wlicza się również godziny uczestniczenia w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego ? z wyjątkiem części ustnej. 10. Zasady określone w pkt. 9 stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół (zespołów szkół) i placówek oświatowo - wychowawczych oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, jeżeli czynności, o których mowa w pkt. 9, przekraczają obowiązujący ich wymiar zajęć.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.316.2352

  uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3119

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.2229

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/215/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2757

  uchwała nr XXXIII/252/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

 • DZ. URZ. 2012.2756

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2755

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.2754

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

 • DZ. URZ. 2012.2753

  uchwała nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.