Logowanie

DZ. URZ. 2012.2759

Tytuł:

uchwała nr XXI/140/2012 Rada Gminy Lubichowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lubichowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Lubichowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2759
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2759

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADA GMINY LUBICHOWO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lubichowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lubichowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lubichowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

14:18:46

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Cichocki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2759

Załącznik do uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 sierpnia 2012r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

W LUBICHOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

§ 1

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie działa na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011r. 2. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.nr 121/1994r. poz.531 z późniejszymi zmianami ). 3. niniejszego Statutu 4. innych obowiązujących przepisów prawnych

§2

1. Podmiotem tworzącym Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie jest Gmina Lubichowo. 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje podmiot tworzący. 3. Ośrodek Zdrowia w Lubichowie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zoz prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy 4. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie został utworzony przez Radę Gminy w Lubichowie Uchwałą Nr VIII/105/92 z dnia 15 grudnia 1992 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ? Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie oraz przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Uchwałą Nr II/11/98 Rady Gminy z dnia 16 listopada 1998 roku. 5. Ośrodek Zdrowia w Lubichowie może używać nazwy skróconej w postaci GOZ w Lubichowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ II Siedziba i obszar działania

§3

Siedziba Ośrodka Zdrowia mieści się w Lubichowie przy ul. Dworcowej 22

§4

Zakres i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uprawnionych określają umowy z dysponentami środków finansowych.

§5

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie , w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.

§6

Ośrodek zobowiązany jest do udzielania pomocy każdej osobie potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ III Cele i zadania Ośrodka Zdrowia

§7

1. Celem Ośrodka Zdrowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu , zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocję i edukację zdrowotną.

§8

Do podstawowych zadań Ośrodka Zdrowia należy: 1. badanie i porada lekarska, 2. leczenie, (ambulatoryjne, w domu chorego oraz w ramach pomocy doraźnej) 3. planowa opieka nad kobietą ciężarną i kobietą w połogu, 4. opieka nad zdrowym dzieckiem, 5. szczepienia ochronne, 6. planowa opieka nad noworodkiem, 7. działania diagnostyczne, 8. leczenie stomatologiczne, 9. świadczenia wykonywane w gabinecie zabiegowych, 10. specjalistyczna opieka zdrowotna, 11. rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 12. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświaty zdrowotnej, 13. orzekanie o stanie zdrowia, 14. prowadzenie zorganizowanej dokumentacji przebiegu choroby i leczenia oraz innej działalności Ośrodka, 15. zlecanie transportu sanitarnego w zakresie podstawowym, 16. wykonywanie innych zadań, wynikających z odrębnych przepisów prawnych oraz organizowanie form pomocy medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowej, katastrofy, epidemii)

§ 9

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.

§ 10

Ośrodek Zdrowia dla realizacji swoich celów i zadań w szczególności współpracuje z : 1. organami administracji państwowej i samorządowej, 2. innymi podmiotami leczniczymi,

§ 11

Ośrodek może wykonywać odpłatnie usługi na rzecz innych podmiotów leczniczych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ IV Zakres udzielanych świadczeń medycznych.

§ 12 1. Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność na terenie gminy Lubichowo . 2. Działalność Ośrodka Zdrowia polega na :

a. udzielaniu świadczeń leczniczych dla osób dorosłych i dzieci b. udzielaniu świadczeń profilaktycznych dla osób dorosłych i dzieci c. promocji zdrowia d. wykonywanie usług pielęgnacyjnych z zakresu medycyny ogólnej rodzinnej i pediatrii e. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. f. pielęgnacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz opieka nad nimi g. prowadzenie innej działalności medycznej związanej z potrzebami zdrowotnymi ludności. 3. Świadczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Zdrowia udzielane są w dni powszednie , w godzinach od 8 do 18 , a w pozostałym czasie w przypadkach nagłych, w sprawującym dyżur opieki nocnej ambulatoryjnej i wyjazdowej, podmiot leczniczy wskazany przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie .

§ 13

1. Ośrodek współdziała z innymi podmiotami leczniczymi tak publicznymi jak i niepublicznymi w celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych osób zamieszkałych na terenie działania Ośrodka Zdrowia. 2. Ośrodek współdziała z innymi podmiotami służby zdrowia i organami państwowymi inspekcji sanitarnej w zakresie poprawy stanu higieniczno-santarnego środowiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ V

Organy Ośrodka Zdrowia i struktura organizacyjna

§ 14 Organami Ośrodka Zdrowia są:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia 2. Rada Społeczna.

§ 15

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem Zdrowia ponosi Kierownik Zakładu . 2. Do kompetencji Kierownika Zakładu należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Ośrodkiem z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Społecznej. 3. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest pracodawcą wszystkich pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy. 4. Kierownik Ośrodka współpracuje z organem samorządu gminy. 5. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności: a. Organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami. b. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi Zakładu i podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych. c. Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego. d. Należyta gospodarka mieniem, do którego prawa zostaną przekazane Ośrodkowi. e. Zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. f. Zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem Zakładu w taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia w wykonywaniu świadczeń objętych umową z dysponentem środków lub pogorszenie warunków wykonywania tych świadczeń.

§ 16

1. Kierownik Ośrodka Zdrowia składa Radzie Społecznej pisemne, roczne sprawozdanie z działalności Zakładu oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego.

§ 17

1. W ramach działalności ambulatoryjnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia funkcjonują: ? Gabinet poradni ogólnej ? Gabinet poradni pediatrycznej ? Gabinet poradni pediatrycznej dla dzieci zdrowych ? Pracownie inne (EKG) ? Gabinet fizykoterapii ? Gabinet poradni ginekologiczno-położniczej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2759

? ? ? ?

Gabinet poradni stomatologicznej Gabinet Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Gabinet Położnej środowiskowo-rodzinnej Gabinet zabiegowy,

2. Schemat struktury organizacyjnej GOZ Lubichowo określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 18

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka Zdrowia określa wewnętrzny regulamin wynagrodzeń

§ 19

1. Z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania , umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lubichowo.

§ 20

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Kierownika Ośrodka Zdrowia. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą: a. Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona ? jako przewodniczący Rady. b. przedstawiciel Wojewody Pomorskiego c. przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie do 5 osób. 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i upływa z chwilą powołania nowej Rady. 3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Podmiot Tworzący. 4. Odwołanie Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wypadek: a. zrzeczenia członkostwa w Radzie, b. choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, c. nieobecności nieusprawiedliwionej na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, d. śmierci.

§ 21

1. Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeby. 2. Przewodniczący Rady Społecznej jest także zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na pisemny, umotywowany wniosek 3 członków Rady lub Kierownika Ośrodka. 3. Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie , który określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy Rady i podejmowania uchwał przez Radę. 4. Regulamin Rady Społecznej GOZ w Lubichowie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy. 5. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Ośrodka Zdrowia .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2759

§22

Do zadań Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia należy: 1. Przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: a. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, b. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c. przyznawania kierownikowi nagród, d. rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z kierownikiem; 2.

Przedstawienie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: a. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, b. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c. kredytów bankowych lub dotacji, d. podziału zysku, e. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, f. regulaminu organizacyjnego; 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 5. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Gminy 6 .Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Ośrodka.

§23

1. Od każdej uchwały Rady Społecznej Kierownik może wnieść sprzeciw do podmiotu tworzącego. 2. Jeżeli Rada Społeczna nie zmieni zakwestionowanych postanowień we własnym zakresie, zobowiązana jest przekazać sprzeciw wraz z aktami sprawy podmiotowi tworzącemu, który podejmie ostateczne rozstrzygnięcie. .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ VI

Zasady gospodarki finansowej

§ 24

1. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych 2. Działalność finansowana jest ze środków pozyskiwanych na podstawie umów zawartych z dysponentami środków. 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Kierownika Ośrodka i zaopiniowany przez Radę Społeczną 4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej oraz na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami 5. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazaną w nieodpłatne użytkowanie nieruchomością i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym /otrzymanym i zakupionym/ 6. Zbycie , wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Ośrodka albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji może nastąpić tylko na zasadach określonych przez podmiot, który utworzył zakład.

§ 25

Ośrodek sporządza bilans na koniec roku i ustala wynik finansowy działalności.

§ 26

1.Nadzór nad działalnością finansową Ośrodka Zdrowia sprawuje podmiot tworzący, obejmuje w szczególności: a/ realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielania świadczeń, b/ prawidłowość gospodarowania mieniem, c/ gospodarkę finansową, 2. Wójt Gminy sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka , wstrzymuje wykonanie decyzji Kierownika Ośrodka w razie stwierdzenia, że decyzja ta jest sprzeczna z prawem oraz zobowiązuje Kierownika do jej zmiany lub cofnięcia. .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ VII Mienie zakładu

§ 27

1.Wartość majątku Ośrodka określają: a)fundusz założycielski, b)fundusz zakładu. 2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia komunalnego. 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego. § 28

1. Fundusz Ośrodka Zdrowia zwiększa się o : ? zysk netto, ? kwoty zwiększenia aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania majątku, ? kwoty środków pieniężnych przekazanie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 2. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o : ? stratę netto, ? kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku. 3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach. § 29

1. Ośrodek Zdrowia decyduje o podziale zysku. 2. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 3. Podmiot tworzący zakład może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego zakładu, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną ? do wysokości tej wartości. 4. W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 3 wydaje zarządzenie, rozporządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji zakładu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2759

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe

§ 30

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie a także przepisy kodeksu pracy. 2. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez podmiot tworzący. 3. Wszelkie zmiany w wyniku których nastąpiłaby likwidacja, przekształcenie lub ograniczenie działalności Ośrodka i udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymagają zgody podmiotu tworzącego. 4. Ośrodek zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością Zakładu oraz ubezpieczenia mienia Ośrodka. 5. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez podmiot tworzący.. 6. Traci moc Statut GOZ Lubichowo zatwierdzony Uchwałą nr XX/132/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27.06.2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2759

Załącznik nr 1 do Statutu GOZ Lubichowo

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI KIEROWNIK GOZ w LUBICHOWIE RADA SPOŁECZNA

PORADNIA LEKARZA POZ PORADNIA PEDIATRYCZNA

KSIĘGOWOŚĆ

PORADNIA PEDIATRYCZNA DLA DZIECI ZDROWYCH PRACOWNIE INNE ( EKG ) DZIAŁ FIZYKOTERAPII PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA PORADNIA STOMATOLOGICZNA

PALACZ

SPRZĄTACZKA

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO - RODZINNEJ GABINET ZABIEGOWY

REJESTRACJA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2535

  uchwała nr 59/VII/2012 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia Trąbki Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4842

  uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1568

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2568

  uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2758

  uchwała nr XVII/191/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.2757

  uchwała nr XXXIII/252/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

 • DZ. URZ. 2012.2756

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2755

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.2754

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.