Logowanie

DZ. URZ. 2012.2760

Tytuł:

uchwała nr XXIV/210/12 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2760
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2760

UCHWAŁA NR XXIV/210/12 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na okręgi wyborcze ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych w każdym okręgu zgodnie z brzmieniem załącznika stanowiącego integralną część uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. § 3. Traci moc uchwała nr XLIII/282/06 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. § 4. Na ustalenia uchwały w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie. 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

14:18:36

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2760

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska mgr Zdzisław Korda

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2760

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/210/12 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE, OKREŚLENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ USTALENIE LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

Numer okręgu wyborczego

1

Granice okręgu wyborczego

Sołectwo Czarnówko (miejscowość: Czarnówko, Kanin) Sołectwo Nowa Wieś Lęborska (ulica: Dworcowa, Mostowa, Ogrodowa, Słoneczna) Sołectwo Nowa Wieś Lęborska (ulica: Kębłowska, Kisewa, Lęborska, Młynarska, Osiedle XXX-lecia PRL, Wincentego Witosa) Sołectwo Nowa Wieś Lęborska (ulica: Grunwaldzka, Osiedle na stoku, Polna) Sołectwo Kębłowo Nowowiejskie (miejscowość: Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze) Sołectwo Mosty (ulica: Gliniana, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Młynarska, Osiedle pod lasem, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Topolowa, Witosa) Sołectwo Mosty (ulica: Aleja Zielona, Długa, Leśna, Rzeczna, Sosnowa, Świętego Alberta, Zachodnia) Sołectwo Lubowidz (miejscowość: Jamy, Lubowidz, Ługi) Sołectwo Darżewo (miejscowość: Darżewo, Laska) Sołectwo Pogorzelice (miejscowość: Pogorzelice) Sołectwo Dziechlino(miejscowość: Dziechlino, Małoszyce, Rybki) Sołectwo Leśnice (miejscowość: Leśnice, Piaskowa) Sołectwo Chocielewko (miejscowość: Chocielewko) Sołectwo Redkowice (miejscowość: Niebędzino, Redkowice, Żelazkowo) Sołectwo Janowice (miejscowość: Janowice, Rozgorze) Sołectwo Janowiczki (miejscowość: Janowiczki) Sołectwo Krępa Kaszubska (miejscowość: Krępa Kaszubska) Sołectwo Garczegorze (miejscowość: Darżkowo, Garczegorze, Janisławiec) Sołectwo Obliwice (miejscowość: Obliwice) Sołectwo Pogorszewo (miejscowość: Pogorszewo) Sołectwo Wilkowo Nowowiejskie (miejscowość: Wilkowo Nowowiejskie) Sołectwo Lędziechowo (miejscowość: Lędziechowo) Sołectwo Łebień (miejscowość: Łebień) Sołectwo Karlikowo Lęborskie (miejscowość: Karlikowo Lęborskie, Rekowo Lęborskie) Sołectwo Tawęcino (miejscowość: Bąsewice, Tawęcino)

Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym

1

2

1

3 4 5

1 1 1

6 7 8 9

1 1 1 1

10

1

11 12 13

1 1 1

14 15

1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2759

  uchwała nr XXI/140/2012 Rada Gminy Lubichowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lubichowie

 • DZ. URZ. 2012.2758

  uchwała nr XVII/191/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.2757

  uchwała nr XXXIII/252/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

 • DZ. URZ. 2012.2756

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2755

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.