Logowanie

DZ. URZ. 2012.280

Tytuł:

uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Gminy Ryjewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 280
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 16.140.255,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące 15.796.418,00 zł, 2) dochody majątkowe 343.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 15.895.126,00 zł w tym: a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 15.564.754,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 330.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 297.872,00 zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 32.500,00 zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 166.972,00 zł § 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 245.129,00 zł, przeznacza się na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 245.129,00 zł, § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.757.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.002.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwał. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 27.800,00 zł, 2) celową w wysokości 40.300,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.300,00 zł, § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.476.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 280 ?

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 148.803,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 884.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 128.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 136.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 5.500,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł. 8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 17.689,00 zł. § 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.565.433,00 zł i kosztów w wysokości 1.565.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. § 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 452.550,00 zł i wydatków w wysokości 452.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.695.434,00 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 62.228,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.695.434,00 zł, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 62.228,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: - dochody bieżące z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - środki pomocy finansowej przyznanej przez Samorząd Województwa z publicznych środków krajowych i wspólnotowych. 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 280 ?

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Zima

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Dochody

Dział Rozdział

§

Treść

Plan dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 8. 0,00 0,00 0,00

1. 010

2. 01010

3.

4. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

5. 2 850,00 1 000,00 1 000,00 1 850,00 1 850,00

6. 2 850,00 1 000,00 1 000,00 1 850,00 1 850,00

7. 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 01095 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 630 63003 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6207 Dotacje celowe 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 751 Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

0,00

0,00 0,00

18 299,00 18 299,00 18 299,00 131 681,00 131 681,00 4 343,00 62 032,00

0,00 0,00 0,00 67 205,00 67 205,00 4 343,00 62 032,00

18 299,00 18 299,00 18 299,00 64 476,00 64 476,00

18 299,00 18 299,00 18 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 476,00

0,00

64 476,00

0,00

830,00 79 008,00 55 000,00 55 000,00

830,00 79 008,00 55 000,00 55 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

24 008,00 14 000,00 10 000,00 8,00 940,00

24 008,00 14 000,00 10 000,00 8,00 940,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

940,00

940,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 280 ?

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Opłata prolongacyjna , odsetki od nieterminowych wpłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezw.na sprz. alkoholu 75621 Udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 940,00 940,00 0,00

4 093 917,00

4 093 917,00

0,00

0,00

6 000,00 6 000,00 966 993,00

6 000,00 6 000,00 966 993,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

734 621,00 162 156,00 67 216,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 501 346,00

734 621,00 162 156,00 67 216,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 501 346,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

569 955,00 722 258,00 4 949,00 92 184,00 5 000,00 8 000,00 90 000,00 9 000,00 59 365,00

569 955,00 722 258,00 4 949,00 92 184,00 5 000,00 8 000,00 90 000,00 9 000,00 59 365,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 000,00 1 365,00 40 000,00 1 560 213,00 1 554 213,00 6 000,00 8 662 455,00 5 326 679,00 5 326 679,00 3 241 923,00

18 000,00 1 365,00 40 000,00 1 560 213,00 1 554 213,00 6 000,00 8 662 455,00 5 326 679,00 5 326 679,00 3 241 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 280 ?

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 80104 852 85212 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 0830 Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

3 241 923,00 93 853,00 93 853,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 2 870 543,00 2 407 032,00

3 241 923,00 93 853,00 93 853,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 2 870 543,00 2 407 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 2 396 000,00

300,00 2 396 000,00

0,00

0,00 0,00

10 732,00

10 732,00

0,00

25 100,00

25 100,00

0,00

0,00

6 750,00

6 750,00

0,00

0,00

18 350,00

18 350,00

0,00

38 700,00 38 700,00

38 700,00 38 700,00

0,00

0,00 0,00

204 000,00 204 000,00

204 000,00 204 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

122 600,00 8 000,00

122 600,00 8 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

114 600,00

114 600,00

0,00

0,00

10 111,00 10 000,00

10 111,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

111,00

111,00

0,00

0,00

63 000,00 63 000,00

63 000,00 63 000,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 280 ?

bieżących gmin 900 90019 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 90095 Pozostała działalność 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 926 92605 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Razem 143 621,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 138 121,00 0,00 138 121,00 0,00

5 500,00 138 121,00 138 121,00

5 500,00 0,00 0,00 138 121,00 138 121,00 138 121,00 138 121,00

122 941,00 122 941,00 122 941,00

0,00 0,00 0,00

122 941,00 122 941,00 122 941,00

122 941,00 122 941,00 122 941,00

16 140 255,00

15 796 418,00

343 837,00

279 361,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Wydatki

Dzi Rozd ał ział

§

Treść

Planwyd atków ogółem

Wydatki bieżące w tym: Wynagr o dzenia i składki od nich naliczan e Związan e z realiza cją zadań statutow ych Dotacje na zadania bieżące Świadcze Wypłaty nia na z tytułu rzecz udzielonych osób poręczeń fizycznyc i gwarancji h przypadające do spłaty w 2012 roku Związane z obsługą długu

Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyj ne Na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 13. 0,00 0,00

1. 010

2.

3.

4. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5. 221 389,00 82 500,00 50 000,00 32 500,00 17 689,00 17 689,00

6. 0,00 0,00

7. 188 889,00 50 000,00 50 000,00

8. 0,00 0,00

9. 0,00 0,00

10. 0,00 0,00

11. 0,00 0,00

12. 32 500,00 32 500,00

1010

Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi dofinansowania oczyszczalni 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

32 500,00

1030

Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

0,00

17 689,00 17 689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1095

Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

121 200,00 4 000,00 117 200,00 21 992,00

0,00

121 200,00 4 000,00 117 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWA NIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

0,00

0,00

21 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 992,00 21 992,00

0,00

0,00

21 992,00 21 992,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

252 943,00

0,00

252 943,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 280 ?

60016

Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych

252 943,00 50 000,00 152 943,00 50 000,00 34 154,00 34 154,00

0,00

252 943,00 50 000,00 152 943,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630 63003

TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 000,00 2 000,00

32 154,00 32 154,00

2 000,00

2 000,00

18 299,00 13 855,00 208 621,00 208 621,00 0,00 208 621,00 208 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 299,00

13 855,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOW A 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 000,00 5 000,00 150 621,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 072 034,00 55 000,00 43 640,00 6 629,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 468 002,00

53 000,00 5 000,00 150 621,00

710 71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

750 75011

ADMINISTRACJ A PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75022 Rady gminy 3030 Różne wydatki na rzecz osób

422 224,00

0,00 0,00

119 208,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

62 600,00 0,00

0,00 0,00

51 3 662,00 338,00 43 640,00 6 629,00

1 069,00 3 662,00 91 560,00 91 560,00

1 069,00 3 662,00 0,00 0,00 0,00 91 560,00 91 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 280 ?

fizycznych 75023 Urzędy gminy 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpis na ZFŚS 4610 Koszty postępowania sądowego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 1 885 474,00 27 648,00 1 091 550,00 84 828,00 7 000,00 1 091 550,00 84 828,00 7 000,00 1 416 664,00 378 562,00 0,00 27 648,00 27 648,00 0,00 0,00 62 600,00 0,00

176 084,00 28 402,00 20 000,00 8 800,00 114 900,00 20 000,00 2 100,00 109 443,00 2 500,00

176 084,00 28 402,00 20 000,00 8 800,00 114 900,00 20 000,00 2 100,00 109 443,00 2 500,00

3 000,00

3 000,00

15 000,00 30 000,00 12 421,00 35 198,00 4 000,00

15 000,00 30 000,00 12 421,00 35 198,00 4 000,00

30 000,00

30 000,00

23 000,00 39 600,00

23 000,00

39 600,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 280 ?

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00 30 000,00 940,00 940,00

10 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

940,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799,00 121,00

799,00 121,00

20,00 166 194,00

20,00 22 493,00 108 701,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

754

BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA ROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3000 Wpłaty na fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty na fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 146 194,00 24 000,00 22 493,00

5 000,00 91 701,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00

593,00

593,00

21 900,00 51 841,00 5 000,00 8 000,00

21 900,00 51 841,00 5 000,00 8 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 280 ?

zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 75414 Obrona Cywilna 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych pap. wartośc. lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły 3 000,00 7 140,00 3 000,00 7 140,00

720,00

720,00

1 500,00

1 500,00

14 500,00 8 000,00

14 500,00 8 000,00

10 000,00 3 000,00

0,00

7 000,00

0,00

3 000,00 3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600,00 3 400,00 534 791,00 484 791,00 0,00

3 600,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 484 791,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484 791,00

0,00

0,00

484 791,00

484 791,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00 68 100,00 68 100,00 68 100,00 6 500 033,00 3 945 4 920 953,00 3 333 0,00 0,00 68 100,00 68 100,00 68 100,00 855 766,00 420 431 123,00 0,00 287 191,00 191 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 280 ?

Podstawowe 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpis na ZFŚS 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe

627,00 191 302,00

889,00

436,00

302,00 191 302,00

2 589 625,00 199 139,00 451 330,00 72 795,00 21 000,00 135 533,00 1 500,00

2 589 625,00 199 139,00 451 330,00 72 795,00 21 000,00 135 533,00 1 500,00

13 500,00 43 000,00 7 000,00 5 000,00 50 640,00 4 900,00

13 500,00 43 000,00 7 000,00 5 000,00 50 640,00 4 900,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00 6 000,00 143 363,00 3 000,00

3 500,00 6 000,00 143 363,00 3 000,00

237 242,00

193 293,00

28 440,00

0,00

15 509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 509,00

15 509,00

150 422,00

150 422,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 280 ?

pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpis na ZFŚS 80104 Przedszkola 2540 Dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 80110 Gimnazja 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpis na ZFŚS 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 627,00 26 904,00 4 340,00 9 000,00 4 000,00 11 627,00 26 904,00 4 340,00 9 000,00 4 000,00

3 000,00 3 500,00 300,00 8 640,00 464 723,00 414 923,00 0,00

3 000,00 3 500,00 300,00 8 640,00 44 800,00 414 923,00 414 923,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

44 800,00

44 800,00

5 000,00

5 000,00

1 369 315,00 80 380,00

1 237 097,00

51 838,00

0,00

80 380,00 80 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

964 443,00 76 200,00 169 169,00 27 285,00 51 838,00 286 000,00 6 000,00

964 443,00 76 200,00 169 169,00 27 285,00 51 838,00 43 000,00 6 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 000,00

37 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 280 ?

4300 Zakup usług pozostałych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 80148 Stołówki szkolne 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na ZFŚS 80195 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4440 Odpisy na ZFŚS 851 85153 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

243 000,00 33 836,00 9 600,00 17 700,00 6 536,00 118 690,00 89 268,00 7 361,00 0,00

243 000,00 33 836,00 9 600,00 17 700,00 6 536,00 113 5 016,00 674,00 89 268,00 7 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 678,00 2 367,00 5 016,00 44 600,00 16 200,00

14 678,00 2 367,00 5 016,00 0,00 28 400,00 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 400,00 55 4 300,00 700,00 10 000,00 9 000,00 1 000,00 30 4 300,00 000,00 10 000,00 3 000,00 4 300,00 5 000,00 2 700,00 4 200,00 4 300,00 0,00

28 400,00 29 400,00 1 000,00 0,00 0,00 22 000,00 9 000,00 9 000,00 1 000,00 12 700,00 0,00 13 000,00 10 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 2 700,00 4 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 280 ?

4360 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii kom. 4410 Podróże służbowe krajowe 85195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 852 85204 POMOC SPOŁECZNA Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

300,00

300,00

500,00 15 700,00 3 000,00 700,00 12 000,00 4 078 500,00 34 000,00 30 000,00 4 000,00 436 590,00 0,00 0,00

500,00 15 700,00 3 000,00 700,00 12 000,00 345 110,00 4 000,00 0,00 0,00 3 296 800,00 30 000,00 30 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 408 000,00

108 720,00

10 160,00

0,00

2 289 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 289 120,00 57 700,00 4 630,00 57 700,00 4 630,00

2 289 120,00

44 870,00 1 520,00 4 700,00 4 660,00 800,00

44 870,00 1 520,00 4 700,00 4 660,00 800,00

29 800,00

0,00

0,00

0,00

29 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 280 ?

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 3110 Świadczenia społeczne 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 29 800,00 29 800,00

592 240,00

0,00

210 000,00

0,00

382 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 240,00 210 000,00 210 000,00

382 240,00

100 000,00 100 000,00 256 000,00 256 000,00 401 820,00 1 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256 000,00 256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 870,00

64 950,00

0,00

9 000,00 1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

248 830,00 16 750,00 41 850,00 6 440,00 14 000,00 19 000,00 13 200,00

248 830,00 16 750,00 41 850,00 6 440,00 14 000,00 19 000,00 13 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 280 ?

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usł.tel. telefonii stacj. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpis na ZFŚS 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ A 85401 Świetlice szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpis na ZFŚS 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

1 000,00

1 000,00

4 000,00

4 000,00

9 000,00 1 000,00 9 750,00 8 000,00

9 000,00 1 000,00 9 750,00 8 000,00

40 000,00 40 000,00 216 640,00 200 640,00 16 000,00 220 956,00

0,00

40 000,00 40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

200 640,00 200 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00 144 868,00 66 760,00 0,00 9 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159 956,00 9 328,00

144 5 760,00 868,00

0,00

9 328,00 9 328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 860,00 6 275,00

115 860,00 6 275,00

19 576,00 3 157,00 5 760,00 61 000,00 53 000,00 8 000,00

19 576,00 3 157,00 5 760,00 0,00 61 000,00 53 000,00 8 000,00 459 079,00 106 390,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 132 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748 2 420,00 307,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 280 ?

ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 4300 Zakup usług pozostałych 90002 Gospodarka odpadami 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j. samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90095 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4260 Zakup energii 119 434,00 106 390,00 0,00 13 044,00 106 390,00 106 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 044,00 44 535,00 32 535,00 0,00

13 044,00 44 535,00 32 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00 178 500,00 178 500,00 28 000,00 4 000,00 10 000,00 14 000,00 186 500,00 120 000,00 66 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00 178 500,00 178 500,00 14 000,00 4 000,00 10 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186 500,00 120 000,00 66 500,00 5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00 500,00 185 2 420,00 838,00 2 100,00 320,00 2 100,00 320,00

5 000,00 500,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 132 818,00

5 000,00

5 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 280 ?

4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM WYDATKI

12 000,00 8 000,00

12 000,00 8 000,00

62 228,00 70 590,00 25 600,00 566 472,00 0,00 29 560,00 529 212,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00

62 228,00

70 590,00

7 700,00

0,00

37 260,00 29 560,00 7 700,00

0,00

29 560,00 29 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 700,00

0,00

7 700,00

380 312,00 380 312,00

0,00

0,00

380 312,00 380 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 900,00 148 900,00

0,00

0,00

148 900,00 148 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 000,00 124 000,00 120 000,00

0,00

4 000,00

120 000,00 120 000,00 120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00 15 895 126,00 7 020 566,00

4 000,00 3 039 153,00 1 208 717,00 3 761 527,00 50 000,00 484 791,00 165 400,00 164 972,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania dochody kredyty środki środki własne jst i pożyczki pochodzące wymienione z innych w art. 5 ust. źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7. 8. 9. 10. 15 855,00 18 299,00

1. 1.

2.

3.

4.

5. 34 154,00

6. 34 154,00

11. Urząd Gminy w Ryjewie

630 63003 wyposażenie przez Gminę małej infrastruktury turystycznej w sprzęt do aktywnego wypoczynku wodnego 750 75023 modernizacja sieci komputerowejwstępne wyposażenie serwerowni, wymiana hydrantów w budynku UG 750 75023 zakup i wymiana centrali telefonicznej, zakup komputerów szt.2, remont komina - wkład 754 75412 naprawa instalacji odgromowej OSP Benowo;remont remizy OSP Straszewo 801 80104 remont toalet w przedszkolu "Maluszek" w Ryjewie 900 90004 zakup kosiarek w sołectwach: Jarzębina,Ryjewo, Watkowice 900 90095 budowa parkingu wraz przy ul. Grunwaldzkiej w Ryjewie 900 90095 doposażenie placów zabaw w sołectwach:Barcice,Mątowskie Pastwiska,Rudniki,Watkowice 900 90095 budowa parkingu z kostki polbruk sołectwo Jarzębina i Rudniki 921 92105 wkład własny sołectw w projekty Leader-a Ogółem

2.

23 000,00

23 000,00

23 000,00

Urząd Gminy w Ryjewie

3.

39 600,00

39 600,00

39 600,00

Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie Urząd Gminy w Ryjewie 0,00 18 299,00 x

4.

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5. 6. 7. 8.

5 000,00 14 000,00 132 818,00 25 600,00

5 000,00 14 000,00 132 818,00 25 600,00

5 000,00 14 000,00 70 590,00 62 228,00 25 600,00

9. 10.

8 000,00 7 700,00 297 872,00

8 000,00 7 700,00 297 872,00

8 000,00 7 700,00 217 345,00 62 228,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej realizowane w roku 2012

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania dochody kredyty własne jst i pożyczki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 1.

2

3

5

6 1 032 500,00

7 32 500,00

8 32 500,00

9

środki środki pochodzące wymienione z innych w art. 5 ust. źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10 11

12 Urząd Gminy w Ryjewie

010 01010 projekt na wodociąg Borowy Młyn Pułkowice Ogółem

1 032 500,00

32 500,00

32 500,00

0

0

0

x

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012

Nazwa Łączne Planowane wydatki zadania koszty rok z tego źródła finansowania inwestycyjneg finansow budżetow o e środki środki y 2012 dochod kredyty y i pożyczk pochodząc wymienion Jednostka organizacyjna (8+9+10 własne i e e realizująca program lub +11) jst z innych w art. 5 ust. koordynująca wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i programu 3 u.f.p. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 34 154,00 34 154,00 15 855,00 0,00 0,00 18 299,00 Urząd Gminy w Ryjewie

Lp Dzia Rozdz . ł .

1. 1.

2.

3.

630 63003 wyposażenie przez Gminę małej infrastruktury turystycznej w sprzęt do aktywnego wypoczynku wodnego 900 90095 budowa parkingu wraz przy ul. Grunwaldzkiej w Ryjewie Ogółem

2.

132 132 818,00 818,00

70 62 228,00 590,00

0,00

0,00 Urząd Gminy w Ryjewie

166 166 972,00 972,00

86 62 228,00 445,00

0,00

18 299,00

x

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Treść

Lp.

Klasyfikacja §

Kwota 2012 r.

1

2 Przychody ogółem:

3

4 1 757 662,00

1. Kredyty 2. Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Wolne środki 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Prywatyzacja majątku jst 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 8. Papiery wartościowe (obligacje) 9. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 952 § 952 § 903 § 950 § 951 § 944 § 957 § 931 § 955

1 695 434,00 62 228,00

2 002 791,00 § 992 § 992 § 963 § 991 § 994 § 982 § 995 122 941,00 1 879 850,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział

Rozdział

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem (6+10)

z tego: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia składki naliczane od wynagrodzeń 7. 7 698,00 141,00 46 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8. 0,00 Wydatki majątkow e

1. 750 751 852 852 852 852

2. 75011 75101 85212 85213 85219 85228

3. 55 000,00 940,00 2 396 000,00 6 750,00 8 000,00 10 000,00

4.

5.

6. 43 640,00 799,00 62 330,00 0,00 0,00 0,00

9. 0,00

55 000,00 55 000,00 940,00 2 396 000,00 6 750,00 8 000,00 940,00 2 396 000,00 6 750,00 8 000,00

10 000,00 10 000,00

Ogółem

2 476 690,00

2 476 690,00

2 476 690,00

106 769,00

54 229,00

14 750,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 26 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Wydatki jednostek pomocnyczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

Lp. 1. 1.

Jednostka 2. Sołectwo Barcice

Nazwa zadania 3. remonty bieżące dróg gminnych utrzymanie czystości - plac zabaw doposażenie placów zabaw zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

Dział 4. 600 900 900 921

Rozdział 5. 60016 90003 90095 92105

Kwota 6. 6 521,00 500,00 5 000,00 1 500,00 13 521,00

w tym wydatki majątkowe 7.

5 000,00

5 000,00

2.

Sołectwo Benowo

remonty bieżące dróg gminnych zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych wkład własny w projekty "Leader" RAZEM

600 921 921

60016 92105 92105

8 000,00 2 422,00 3 000,00 13 422,00 3 000,00 3 000,00

3.

Sołectwo Borowy Młyn

remonty bieżące dróg gminnych montaż lamp zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

600 900 921

60016 90015 92105

3 000,00 3 000,00 1 547,00 7 547,00 0,00

4.

Sołectwo Jałowiec

remonty bieżące dróg gminnych montaż lamp remont przystanku autobusowego zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych wkład własny w projekty "Leader" RAZEM

600 900 900 921 921

60016 90015 90095 92105 92105

2 500,00 3 500,00 1 000,00 924,00 1 000,00 8 924,00 1 000,00 1 000,00

5.

Sołectwo Jarzębina

remonty bieżące dróg gminnych zakup kosiarki spalinowej parking z kostki polbruk zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych

600 900 900 921

60016 90004 90095 92105

2 000,00 2 000,00 3 000,00 1 776,00 2 000,00 3 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 27 ? Poz. 280 ?

RAZEM 6. Sołectwo Mątowskie Pastwiska remonty bieżące dróg gminnych doposażenie placów zabaw zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM 600 900 921 60016 90095 92105

8 776,00 5 000,00 3 000,00 3 358,00 11 358,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

7.

Sołectwo Pułkowice

remonty bieżące dróg gminnych zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

600 921

60016 92105

6 000,00 466,00 6 466,00 0,00

8.

Sołectwo Rudniki

doposażenie placów zabaw parking z kostki polbruk zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

900 900 921

90095 90095 92105

3 600,00 3 000,00 1 636,00 8 236,00

3 600,00 3 000,00

6 600,00

9.

Sołectwo Ryjewo

utrzymanie czystości - plac zabaw zakup kosiarki spalinowej - ciągnik doposażenie placów zabaw zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

900 900 900 921

90003 90004 90095 92105

1 000,00 10 000,00 9 000,00 4 583,00 24 583,00 19 000,00 10 000,00 9 000,00

10.

Sołectwo Straszewo

remonty bieżące dróg gminnych remont remizy OSP Straszewo zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

600 754 921

60016 75412 92105

7 000,00 3 000,00 4 922,00 14 922,00 3 000,00 3 000,00

11.

Sołectwo Trzciano

remonty bieżące dróg gminnych zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych wkład własny w projekty "Leader" RAZEM

600 921 921

60016 92105 92105

8 000,00 4 426,00 3 700,00 16 126,00 3 700,00 3 700,00

12.

Sołectwo Watkowice

remonty bieżące dróg gminnych utrzymanie czystości - plac zabaw zakup kosiarki żyłkowej

600 900 900

60016 90003 90004

4 922,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 28 ? Poz. 280 ?

doposażenie placów zabaw zakup materiałów - organizacja imprez kulturalnych RAZEM

900 921

90095 92105

5 000,00 2 000,00 14 922,00

5 000,00

7 000,00

OGÓŁEM

148 803,00

56 300,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 29 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.

Lp. 1.

Dział 2.

Rozdział 3.

Nazwa jednostki 4. A. Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie Gminna Biblioteka Publiczna B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji 5. 529 212,00 380 312,00 148 900,00 355 000,00 355 000,00 884 212,00

1. 2.

921 921

92109 92116

1.

801

80104

Niepubliczne przedszkole "Maluszek " w Ryjewie Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 30 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w 2012 r.

Lp. Dział Rozdział Ogółem kwota dotacji 6. 128 382,00 maksymalna ilość dostarczonej wody objęta dotacją wynosi 37.708 m?, kwota dotacji do 1m? wynosi 0,54zł netto przy czym koszt wyprodukowania 1m? wody wynosi 2,99zł ( dotacja netto 20.362,32 + 1.628,99 pod vat) maksymalna ilość utylizowanych ścieków objęta dotacją wynosi 68.409 m?, kwota dotacji do 1m? wynosi 1,44zł netto przy czym średni koszt utylizacji 1m? wynosi 6,20zł ( dotacja netto 98.508,96 + 7.880,72 pod vat) Ogółem 21 992,00

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

Zakres

1.

2.

3.

4. A. Jednostki sektora finansów publicznych

5.

1.

400

40002 Samorządowy Zakład Budżetowy "Pomezania" w Ryjewie 90001 Samorządowy Zakład Budżetowy "Pomezania" w Ryjewie

2.

900

106 390,00

128 382,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 31 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Dotacje celowe z budżetu gminy w 2012 r.

Lp. 1.

Dział 2.

Rozdział 3.

Beneficjent 4. B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania 5.

Kwota dotacji 6.

w tym na wydatki majątkowe 7.

1. 2.

801 926

80195 92605

Zostanie wybrany w drodze konkursu Zostanie wybrany w drodze konkursu Ogółem

zadania z zakresu oświatowo- 16 200,00 kulturalnego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 120 000,00 136 200,00

0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 32 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Plan dochodów i wydatków związanych z ochrona środowiska w 2012 roku

Dział 1 900 900 900

Rozdział 2 90019 90019 90019

Paragraf 3 0690 4210 4300

Wyszczególnienie 4 wpływy środków zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych

Dochody 5 5 500,00

Wydatki 6

5 000,00 500,00 5 500,00 5 500,00

Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 33 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2012

Lp.

Wyszczególnie nie

Przychody Stan środków ogółemprzychody w tym: obrotowy ch na dotacje w tym: początek z przed - celowa roku budżetu miotow a 3 80 000,00 4 1 565 433,00 5 6 7

Koszty ogółemkoszty

Stan środków w tym: obrotowyc wpłata h na do koniec budżetu roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.

1 I.

2 Zakłady budżetowe ogółem: z tego: Zakład Budżetowy "Pomezania" w Ryjewie

8 1 565 433,00

9 0,00

10 80 000,00

11 0,00

128 128 382,00 382,00

1.

80 000,00

1 565 433,00

128 128 382,00 382,00

1 565 433,00

0,00

80 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 34 ? Poz. 280 ?

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2012 roku.

Lp. Jednostk a

Dochody ogółe mdoc hody w tym: z z kapitaliza różnych najm cja opłat u odsetek i dzie na rżawy rachunku bankowy m wpływy z usług

Rozliczenia z budżetem w tym na: ogółem z tytułu wydatk materiały środki leki pomo energiael usługi pozosta nadwyżek i środków na i wyposaż żywnoś i materi ce ektryczna remont łe koniec enie ci ały dydak owe usługi roku medycz tyczn ne e

Wydatki

1. 1

2. Szkoła Podstawo wa w Strasze wie Zespół Szkół w Ryjewi e Ogółem

4.

5.

6. 3 500,0 0

7. 50,00

8. 7 800,00

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 0,00

11 100,00 450,0 0

11 1 500,00 450,00

1 8 650,00 300,00

2

441 500,00 100,0 0 452 600,00 550,0 0

80 000,0 0 83 500,0 0

600,00

360 441 000,00 100,00

76 250 7 7 400,00 000,00 000,00 000,0 0 77 250 7 7 900,00 000,00 000,00 000,0 0

18 15 67 700,00 000,00 000,00

0,00

650,00

367 452 800,00 550,00

18 16 75 700,00 650,00 300,00

0,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.167.3466

  uchwała nr XLVIII/337/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/36/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy w Ryjewie.

 • DZ. URZ. 2010.132.2563

  uchwała nr XLVII/326/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Ryjewo, Rady Powiatu Kwidzyn, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.72.1521

  uchwała nr Nr VI/37/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu publicznej szkole podstawowej im. Ks. Władysława Demskiego w Straszewie.

 • DZ. URZ. 2010.87.1604

  uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ryjewo.

 • DZ. URZ. 2010.76.1311

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.279

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Pole przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.278

  uchwała nr 13/59/2011 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.277

  uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

 • DZ. URZ. 2012.276

  uchwała nr XV/129/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011 ? 2025

 • DZ. URZ. 2012.275

  uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.