Logowanie

DZ. URZ. 2012.282

Tytuł:

uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje :

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Powiatu Puckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 282
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

W sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Puckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji. art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572; zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, zm. : z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, zm. : z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, zm. : z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, zm. z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, zm. z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, zm.: z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, zm.: z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206), Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje : § 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Puckiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, zwanych dalej ?szkołami?, funkcjonujących na terenie Powiatu Puckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. § 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej szkołę, złożony do Głównego specjalisty ds. Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać : 1) nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę; 2) nazwę i adres szkoły; 3) typ i rodzaj szkoły oraz formę kształcenia; 4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Puckiego; 5) numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej; 6) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji; 7) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 282 ?

3. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 7 podlegają zgłoszeniu w formie pisemnej do Głównego specjalisty ds. Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do uchwały. § 3. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Pucki. 2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Pucki, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy Powiat Pucki nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez inny powiat, prowadzący takie szkoły. § 4. 1. Dotacje są przekazywane w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkół, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/wychowanków i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3. 2. Osoba prowadząca szkołę składa w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pucku w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały. § 5. 1. Osoba prowadząca szkołę, której udzielono dotacji, rozlicza otrzymane środki do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, na który przekazano dotację. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 2. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Pucku. Nie złożenie rozliczenia dotacji skutkuje wstrzymaniem przekazywanych środków na następny okres. 3. Dotacja przekazana szkole w wysokości przekraczającej kwotę należną, ustaloną w oparciu o faktyczną liczbę uczniów, podlega potrąceniu przez organ dotujący z kolejnej części dotacji. § 6. Szkoły niepubliczne, którym Powiat Pucki udzielił dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość naliczenia i wykorzystania dotacji. § 7. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Pucku mają prawo: 1. dokonania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 2 uchwały, w tym także wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji organizacyjnej szkoły; 2. dokonania kontroli sposobu wykorzystania przez osobę prowadzącą dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Puckiego, w tym także wglądu do dokumentacji finansowej szkoły. § 8. 1. Kontrola, o której mowa w § 7, może być planowana lub doraźna. 2. Kontrola może mieć charakter kompleksowy i obejmować całość zakresu prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji lub tematyczna. 3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone jednoosobowo lub w zespole. 4. Podstawą do wykonania przeprowadzenia kontroli. czynności kontrolnych jest upoważnienie Starosty Puckiego do

§ 9. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscu wykonywania jej zadań albo - w miarę potrzeb - w siedzibie osoby prowadzącej daną szkołę.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 282 ?

2. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania ich odpisów, wyciągów i wydruków. § 10. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli kontrolujący powiadamia : 1. telefonicznie w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kontroli - w przypadku kontroli doraźnej; 2. pisemnie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli - w przypadku kontroli planowanej. § 11. Osoba upoważniona do kontroli ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, którymi są w szczególności związane z przedmiotem kontroli dokumenty, w tym także pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz materiały zawarte na elektronicznych nośnikach informacji. § 12. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany. 2. Protokół zwiera w szczególności: 1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzania kontroli; 2) nazwę kontrolowanej jednostki w pełnym brzmieniu i jej dokładny adres; 3) nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, 4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 5) imiona i nazwiska kontrolujących, 6) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą, 7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ewentualnych ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości, 8) wymienienie załączników do protokołu, 9) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu przez kontrolowanego, datę i miejsce podpisania protokołu § 13.

1. Protokół kontroli podpisuje osoba upoważniona do kontroli, a w przypadku gdy kontrola była prowadzona przez zespół - przewodniczący zespołu, oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub - w przypadku jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki. 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, osoba upoważniona do kontroli jest zobowiązana dokonać ich analizy i, w miarę potrzeb, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 5. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy. 6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza notatkę w tej sprawie w protokole. 7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 282 ?

§ 14. 1. W terminie 30 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, na podstawie ustaleń kontroli, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, adresowane do kierownika jednostki kontrolowanej, w którym zawiera zwięzły opis wyników kontroli, informację o stwierdzeniu (bądź nie) nieprawidłowości, wnioski związane z ustaleniami kontroli oraz zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Jeżeli kierownik jednostki nie jest jednocześnie osobą prowadzącą szkołę, kopia wystąpienia musi być dostarczona również osobie prowadzącej szkołę. 2. Osoba prowadząca jednostkę kontrolowaną, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 3. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie albo pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Puckiego. § 16. Traci moc uchwała Rady Powiatu Puckiego Nr XXXVI/197/2001 z dnia 31.10.2001 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niektórych szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Puckiego. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Roman Czerwiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 282 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 282 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 282 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.942

  uchwała nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010r. W sprawie: budżetu Powiatu Puckiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.42.734

  uchwała nr XXXIII/277/2009 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

 • DZ. URZ. 2011.142.2939

  uchwała nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 12 września 2011r. W sprawie: pozbawienia drogi na terenie Powiatu Puckiego kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. 2011.7.174

  uchwała nr XL/319/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Puckiego kategorii drogi powiatowej

 • DZ. URZ. 2010.63.1069

  uchwała nr XXXV/282/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/230/2009 Rady Powiatu Puckiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Puckiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.281

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.280

  uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.279

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Pole przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.278

  uchwała nr 13/59/2011 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.277

  uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.