Logowanie

DZ. URZ. 2012.283

Tytuł:

uchwała nr XI/131/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Miasta Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 283
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. W budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2011 uchwalonym uchwałą Nr IV/23/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszcz Gdański na rok 2011: 1) dokonuje się zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 11) do uchwały, 2) dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 22) do uchwały. § 2. Budżet miasta, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi: 1) dochody budżetu ?112.164.547 zł, w tym: - dochody bieżące ? 75.223.337 zł, - dochody majątkowe ? 36.941.210 zł, 2) wydatki budżetu ? 138.041.275 zł, w tym: - wydatki bieżące ? 69.325.066 zł, - wydatki majątkowe ? 68.716.209 zł; § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) 2)

Tabel i załączników nie publikuje się. Tabel i załączników nie publikuje się.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 283 ?

Przewodniczący Rady Miasta

Stefan Skonieczny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.282

  uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje :

 • DZ. URZ. 2012.281

  uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.280

  uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryjewo na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.279

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Pole przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.278

  uchwała nr 13/59/2011 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.