Logowanie

DZ. URZ. 2012.2918

Tytuł:

uchwała nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2918
Hasła:Budżet województwa,powiatu,gminy,związku międzygminnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

14:23

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu ZGZG na rok 2012 w wysokości 9.149.768,54 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 93.291,00 zł. 2) dochody majątkowe: 9.056.477.54 zł. - jak w załączniku nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu ZGZG na rok 2012 w wysokości 9.181.714,44 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 113.230,19 zł. 2) wydatki majątkowe: 9.068.484,25 zł. - jak w załączniku nr 2. 2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 113.230,19 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.750,00 zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.480,19 zł. 3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust.1 pkt 2 obejmują: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.068.484,25 zł. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.945,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody w kwocie 31.945,90 zł. - jak załączniku nr 3.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2918

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 9.200,00 zł. § 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlickiej do: dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2918

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2918

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 2918

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2917

  uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na  rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2916

  uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.2915

  uchwała nr XXIV/127/12 Rady Gminy Klucze z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2914

  uchwała nr XX/334/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2913

  uchwała nr XVII/190/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.