Logowanie

DZ. URZ. 2012.3073

Tytuł:

uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-02
Organ wydający:Rada Gminy Łapanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3073
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:37

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 39 ust. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje. § 1. 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 2. Jednocześnie upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Łapanów indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych na podstawie ustawy, o której mowa w ust.1. 3. Upoważnienie udzielone w niniejszej uchwale nie wyklucza udzielania przez Wójta Gminy upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny na podstawie delegacji ustawowych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2302

  uchwała nr XXIV/149/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

 • DZ. URZ. 2012.2309

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • DZ. URZ. 2012.1025

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.683

  uchwała Nr XI/120/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

 • DZ. URZ. 2012.801

  uchwała nr 9/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zgoda stron na zawieszenie postępowania

  Został złożony wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w toczącym się postępowaniu na wniosek strony. Czy w opisanej sytuacji obowiązek uzyskania zgody (...)

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Uchylenie decyzji administracyjnej

  WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci (...)

 • Wydłużenie terminu załatwienia sprawy

  Co mówi art. 36 paragraf 1 KPA?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3072

  uchwała nr XV/110/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Moszczenicy.

 • DZ. URZ. 2012.3071

  uchwała nr XX/342/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 • DZ. URZ. 2012.3070

  uchwała nr XX/339/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XL/162/93 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 lipca 1993r w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Chełmiec punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyj. piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • DZ. URZ. 2012.3069

  uchwała nr XVII/209/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.3068

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Gdów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: wykonania budżetu gminy Gdów za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.