Logowanie

DZ. URZ. 2012.3299

Tytuł:

uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-10
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3299
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:41

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje: § 1. Ustala od 1 września 2012 r. sieć prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów w szkołach podstawowych: 1. Gminne Przedszkole w Ropie ? 5 oddziałów przedszkolnych 2. Gminne Przedszkole w Łosiu w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Łosiu ? 1 oddział przedszkolny 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie ? 2 oddziały przedszkolne § 2. Traci moc uchwała Nr XXV/162/09 Rady Gminy w Ropie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Władysława Smoła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.

 • DZ. URZ. 2012.3531

  uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5795

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3298

  uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3297

  aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 20 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Gorlice, zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą - Wojewodą Małopolskim a Gminą Gorlice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorlice, Pana Ryszarda Guzika

 • DZ. URZ. 2012.3296

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Czchowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Czchów, zawartego w dniu 11 sierpnia 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem ? Wojewodą Małopolskim, a Gminą Czchów, reprezentowaną przez Burmistrza Czchowa, Pana Marka Chudobę

 • DZ. URZ. 2012.3295

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy Ciężkowice ; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, zawartego w dniu 7 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem ? Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Ciężkowic, Pana Józefa Szymańskiego

 • DZ. URZ. 2012.3294

  uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół , zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.