Logowanie

DZ. URZ. 2012.3342

Tytuł:

uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Wiśniczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3342
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

16:00

w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) ? Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró niania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych, świadczone na rzecz właścicieli nieruchomości - w rozumieniu ustawy - którzy: 1) korzystają z usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych, świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Nowy Wiśnicz: a) za usuwanie i unieszkodliwianie pozostałych po segregacji odpadów stałych (tzw. balastu), zgromadzonych w pojemnikach SM-100 lub workach foliowych o pojemności 110 l. ? 6,20 zł miesięcznie za 1 pojemnik lub worek foliowy, b) za usuwanie z nieruchomości odpadów zgromadzonych w kontenerach na składowisko, segregacją i unieszkodliwianiem ? 260,00 zł za 1 Mg, KP-7 z transportem

2) korzystają z unieszkodliwiania pozostałych po segregacji odpadów stałych dostarczonych na składowisko odpadów ? 260,00 zł za 1 tonę; 3) korzystają z usuwania i unieszkodliwiania odpadów ciekłych (fekaliów) ze zbiorników bezodpływowych samochodem cysterną ? 23,14 zł za 1 m3. 2. Usuwanie i unieszkodliwianie posegregowanych odpadów zgromadzonych w workach foliowych, odbywa się za zryczałtowaną opłatą miesięczną w wysokości nie przekraczającej 1 zł. 3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 doliczany będzie podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. § 2. Zobowiązuje się kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu oraz przedsiębiorców świadczących usługi, o których mowa w § 1 do nie przekraczania w umowach zawieranych z usługobiorcami górnych stawek opłat określonych w niniejszej uchwale. § 3. Traci moc uchwała Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 359 poz. 3036). § 4. Uchwała wchodzi w ycie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Łacny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.200

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2010r. ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.52

  uchwała nr XXIX/209/09 Rady Gminy Borowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.50.1246

  uchwała nr XXIV/159/09 Rady Gminy Bielany z dnia 22 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bielany.

 • DZ. URZ. 2011.359.3036

  uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.76

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko

porady prawne online

Porady prawne

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3341

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości

 • DZ. URZ. 2012.3340

  uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz

 • DZ. URZ. 2012.3339

  porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. ?Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015?

 • DZ. URZ. 2012.3338

  uchwała nr XXIII.318.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Powroźnik" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.

 • DZ. URZ. 2012.3337

  uchwała nr XXI/125/12 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna ?A.I? - MIASTO.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.