Logowanie

DZ. URZ. 2012.3345

Tytuł:

uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Chełmiec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3345
Hasła:Dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

16:00

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty ni jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a tak e trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na postawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust.4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XLII / 525/ 2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 grudnia 2009r w § 9 dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu: ? Podmiotom określonym w § 1 uchwały powstałym w wyniku likwidacji na podstawie art.59 ustawy o systemie oświaty zostanie udzielona dotacja z bud etu Gminy Chełmiec za miesiąc wrzesień, październik, listopad i grudzień 2012r. na jego wniosek, zło ony Wójtowi Gminy w terminie do 15 września 2012r. ?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec Jan Bieniek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.3608

  uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4732

  uchwała nr VIII/76/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

 • DZ. URZ. 2010.57.378

  uchwała nr XXVI/208/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/186/2009 Rady Gminy Tomice w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Tomice przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 • DZ. URZ. 2009.337.2501

  uchwała nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 • DZ. URZ. 2011.372.3234

  uchwała nr X/67/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/42/2007 Rady Gminy Trzyciąż dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3344

  uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. 2012.3343

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

 • DZ. URZ. 2012.3342

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2012.3341

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości

 • DZ. URZ. 2012.3340

  uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.