Logowanie

DZ. URZ. 2012.3347

Tytuł:

porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Starosta Wadowicki; Wójt Gminy Tomice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3347
Hasła:Porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:59

w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", który reprezentują: 1. Jacek Jończyk - Starosta Wadowicki 2. Marta Królik - Wicestarosta a Gminą Tomice zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Ryszard Góralczyk - Zastępca Wójta Porozumienie zawarto w oparciu o: - art. 4 ust. 1 pkt 6, ust. 5 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), - art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), - Uchwałę Nr XIV/113/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wadowickiemu pomocy rzeczowej w zakresie budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w Zygodowicach, - Uchwałę Nr XVIII/197/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych. § 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zygodowice w ciągu dróg powiatowych nr 1770K WitanowiceZygodowice-Woźniki i nr 1771K Droga p. Wieś Zygodowice. § 2. 1. Powiat powierza Gminie pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia. 2. Gmina w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zobowiązuje się do wyboru wykonawcy robót objętych niniejszym porozumieniem oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami. Gmina umieści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę robót do udzielenia minimum 3-letnich gwarancji na wykonane roboty. 3. Po zawarciu umów z wykonawcami Gmina przedstawi Powiatowi ich uwierzytelnione kserokopie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3347

4. Gmina zobowiązana jest do realizacji prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 5. Gmina oświadcza, e roboty wykonywane będą na podstawie podlegającego wykonaniu pozwolenia na budowę. § 3. Strony ustalają finansowanie zadania, o którym mowa w § 1, w 100% w ramach środków Gminy, a Gmina oświadcza, e posiada środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1. § 4. 1. Termin zakończenia realizacji zadania: do 31.10.2012. 2. Odbiór robót (łącznie z innymi odbiorami, w tym pogwarancyjnymi) będą następować wspólnie, tj. przy jednoczesnym udziale przedstawicieli Powiatu i Gminy. 3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina. § 5. 1. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1, uzyskaniu pozwolenia na u ytkowanie, Gmina wystąpi pisemnie do Powiatu z informacją o planowanym jego przekazaniu. 2. Gmina po zakończeniu zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 tj. w szczególności po dokonaniu końcowego odbioru robót oraz przekazaniu obiektu do u ytkowania po dokonaniu czynności formalnoprawnych zgodnie z prawem budowlanym, zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego, przekazania całości inwestycji, na rzecz Powiatu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Gmina do czasu przekazania zadania na rzecz Powiatu, łącznie z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z wydanych wcześniej na rzecz Gminy pozwoleń lub w przypadku braku wa nych pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie ze środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub wód, zobowiązuje się ponosić wszystkie obowiązujące opłaty środowiskowe z tytułu korzystania ze środowiska. 4. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał określenie zakresu i wartości wykonanego w 2012 r. zadania. Do protokołu dołączone będą (oryginały bądź uwierzytelnione kserokopie) następujących dokumentów: a) dokumenty PT, b) dokumentacje projektowe, c) dokumentacja związana z u ytkowaniem obiektu budowlanego, d) dokumentacja związana z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi lub wód. § 6. Zmiany niniejszego porozumienia dla swej wa ności wymagają formy pisemnej i będą dokonywane w postaci obustronnie podpisanych aneksów do porozumienia. § 7. Rozwiązanie niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron przed terminem jego wygaśnięcia nie zwalnia stron z wywiązania się z obowiązków i zobowiązań nało onych niniejszym porozumieniem. § 8. Gmina ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powiatu oraz osób trzecich z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienale ytym wykonaniem powierzonego zadania. § 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. § 10. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3347

§ 11. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Z wnioskiem o publikację w Dzienniku Urzędowym wystąpi Starosta Wadowicki. § 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka dej ze stron. Starosta Wadowicki Jacek Jończyk Wicestarosta Marta Królik Zastępca Wójta Gminy Tomice Ryszard Góralczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.518.5205

  aneks nr 1/2011 Powiatu Wadowickiego i Gminy Tomice z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.48.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych

 • DZ. URZ. 2011.611.7263

  aneks nr 2/2011 Powiatu Wadowickiego i Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2011r. do porozumienia Nr SON.031.48.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych

 • DZ. URZ. 2011.77.592

  porozumienie nr SON.0118-8/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na remont chodnika

 • DZ. URZ. 2011.399.3631

  porozumienie nr SON.031.34.2011 Powiatu Wadowickiego i Gminy Tomice z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika

 • DZ. URZ. 2011.302.2494

  porozumienie nr SON.031.25.2011 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3346

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2012.3345

  uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2012.3344

  uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. 2012.3343

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

 • DZ. URZ. 2012.3342

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.