Logowanie

DZ. URZ. 2012.3349

Tytuł:

uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3349
Hasła:Komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:59

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat Na podstawie art.12 pkt 11, art.40 ust.1, art.44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.15 ust.2 i art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr5 poz.13 z późn. zm.) Rada Powiatu w Olkuszu uchwala: § 1. Za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych nie będą pobierane opłaty. § 2. Przystanki słu ą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu wymiany pasa erów, bez realizacji wydłu onego postoju. § 3. Korzystać z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu olkuskiego mogą: 1) operator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 2) przewoźnik, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt11 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 3) przewoźnik drogowy, o którym mowa w art.4 pkt15 ustawy o transporcie drogowym, wykonujący regularny lub regularny specjalny przewóz osób. § 4. W przypadkach koniecznych wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa, wykorzystanie dróg w sposób szczególny) korzystanie z przystanków mo e zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego lokalizacji). Z tego tytułu nie będą przysługiwać adne roszczenia. § 5. Przy korzystaniu z przystanków komunikacji publicznej obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr108 poz.908 z późn. zm.). § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olkuszu. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 8. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Krzysztof Dąbrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.586.6749

  uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6015

  uchwała nr 138/XXIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3393

  uchwała nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1973

  uchwała nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. 2012.1901

  uchwała nr IX/98/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3348

  porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej

 • DZ. URZ. 2012.3347

  porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.3346

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2012.3345

  uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2012.3344

  uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.