Logowanie

DZ. URZ. 2012.3350

Tytuł:

uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Charsznica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3350
Hasła:Opłata skarbowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:59

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Rada Gminy Charsznica uchwala co następuje: § 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. § 2. Wyznacza się Panią Izabelę Micyk na inkasenta opłaty skarbowej. § 3. Inkasent jest zobowiązany do wpłacania pobranych kwot opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Gminy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich pobrania. § 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranych i wpłaconych kwot opłaty skarbowej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Charsznica Andrzej Pietrzyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3349

  uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat

 • DZ. URZ. 2012.3348

  porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej

 • DZ. URZ. 2012.3347

  porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.3346

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2012.3345

  uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.