Logowanie

DZ. URZ. 2012.3351

Tytuł:

uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Jodłownik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3351
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:58

Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. ?c?, ?d?, pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z późn. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku uchwala, co następuje: § 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2012 rok: 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 62 500 zł ? jak załącznik Nr 1 do uchwały 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 62 500 zł ? jak załącznik Nr 2 do uchwały. 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ? jak załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 2. 1. Po dokonanych jak w§ 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 910 663,32 zł w tym: 1) dochody bieżące ? 22 756 344,20 zł 2) dochody majątkowe ? 9 154 319,12 zł § 3. 1. Po dokonanych jak w§ 1zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28 779 500,32 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują: 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 20 651 515,32 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 553 649,07 zł z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ? 9 613 858,98 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3 939 790,09 zł b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ? 452 206 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 979 100,04 zł d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ? 600 760,21 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3351

e) wydatki na obsługę długu ? 1 065 800 zł. 2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8 127 985 zł w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 127 985 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 1 353 000 zł w tym; - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 353 000 zł. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3351

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w budżecie DOCHODY Dz. Rozdz. NAZWA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody bieżące w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody bieżące w tym: wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody bieżące w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) pozostałe odsetki (0920) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) dochody majątkowe w tym; wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody bieżące w tym: wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetki (0920) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące w tym: wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) wpływy z opłat za koncesje i licencje(§ 0590) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące Zmniejszenia Zwiększenia 0 24000 0 24000

0

20000 4000 7500 7500 7500 24900 6200

0 0 0 500 500

500

0 200 6000 18700

0 0

0 14050 14050 0 14050 0

18700 5800 5800 250 0 5550 2823 2823

0 0 0 0

407 416 2000 3140 3140

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3351

w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) wpływy z usług (§ 0830) pozostałe odsetki (0920) POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące w tym: pozostałe odsetki (0920) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dochody bieżące w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) pozostałe odsetki (0920) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dochody bieżące w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 (§ 2008) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708) 0 500 640 2000 2500 2500 2500 9000 9000

852

0 0 0 0 10613 10613

900

0 0 10613 19000 19000

8800 200 0 27000 27000

921

0

8000

19000

0

0 44163

19000 106663 62500

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 62500 zł tytułem: środków z Powiatowego Biura Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. sprzedaży nieruchomości (działki stanowiącej drogę do pensjonatu w Szczyrzycu) - 18 700 zł. opłaty adiacenckiej o kwotę 28 800 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Limanowej o kwotę 8 000 zł na dofinansowanie organizowanych przez gminę imprez kulturalnych. Przeniesień w planie dochodów budżetowych dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3351

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w budżecie WYDATKI Zmniejszenia Dz. 010 01010 Rozdz. NAZWA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 172,58 0,00 0,00 0,00 0,00 69 172,58 69 172,58 69 172,58 20 400,00 20 400,00 20 400,00 20 400,00 20 400,00 61 700,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 16 000,00 7 000,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 161 572,58 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 153 172,58 153 172,58 0,00

600 60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczone

60017

Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

90002

Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3351

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

69 172,58

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 189 172,58

153 172,58 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 672,58 62 500,00

921 92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

926 92601

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz. 010 Zabezpieczono środki -20 400 na wykonanie operatów szacunkowych do naliczania opłaty adiacenckiej. Dz. 600 Kwotę 7000 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwotę 16 000 zł zabezpieczono na prace związane z bieżącymi remontami dróg gminnych Kwotę 18 700 zł zabezpieczono na wykonanie parkingu w Szczyrzycu. Środki w wysokości 20 000 zł zabezpieczono na odbudowę po powodzi dróg gminnych (Droga Pod Kasztany). Dz. 900 Środki w wysokości 8 400 zł zabezpieczono na wykonanie operatów szacunkowych do naliczania Opłaty adiacenckiej. Zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 90002 dokonano w celu zabezpieczenia środków na program związany z utylizacją i bezpiecznym składowaniem materiałów azbestowych. Dz.921 Zwiększono plan wydatków na sfinansowanie kosztów imprez gminnych (do wysokości dotacji ze Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3351

Dz. 926 Zmniejszono plan wydatków związanych z budową boiska sportowego w Jodłowniku (do wysokości kwoty wynikłej z przetargu).

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3351

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2012 rok Dz. Rozdz. 010 01010 NAZWA ROLNICTWO O ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi projekt budowy wodociągu w Słupi odwiert poszukiwawczy w Górze św. Jana WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wykonanie przystanku autobusowego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa po powodzi dróg gminnych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne budowa remizy OSP w Szyku rozbudowa remizy OSP Wilkowisko GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmiana studium wykonalności budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozbudowa domu kultury w Jodłowniku KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe budowa kompleksu boisk sportowych w Jodłowniku -w ramach programu "Moje boiska Orlik" OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 r. PLAN NA 2012 r. 61 200,00 61 200,00 11 200,00 50 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 5 162 000,00 12 000,00 12 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 385 180,00 1 385 180,00 1 286 400,00 98 780,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 105,00 Zmiany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianach 61 200,00 61 200,00 11 200,00 50 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 5 182 000,00 12 000,00 12 000,00 5 170 000,00 5 170 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 385 180,00 1 385 180,00 1 286 400,00 98 780,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 105,00 217 105,00 217 105,00 1 153 000,00 1 153 000,00 1 153 000,00 8 127 985,00

400 40078 600 60016 60078 630 63003

750 75023

754 75412

900 90001

921 92109 926 92601

217 105,00 0,00 217 105,00 0,00 1 273 000,00 -120 000,00 1 273 000,00 -120 000,00 1 273 000,00 -120 000,00 8 227 985,00 -100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3350

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2012.3349

  uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat

 • DZ. URZ. 2012.3348

  porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej

 • DZ. URZ. 2012.3347

  porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.3346

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.