Logowanie

DZ. URZ. 2012.3462

Tytuł:

uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3462
Hasła:Alkohol

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:08

w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: § 1. Ustala się na terenie Gminy Ochotnica Dolna następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych: 1) wejście do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od pobocza drogi wojewódzkiej i powiatowej, 2) punkt sprzedaży napojów alkoholowych niezależnie od ograniczeń ustawowych nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 150 m licząc w linii prostej od granicy terenu: szkoły podstawowej, gimnazjum, obiektów (miejsc) kultu religijnego do wejścia do punktu sprzedaży. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/119/2000 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 kwietnia 2000r. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2011.377.3331

  uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

 • DZ. URZ. 2010.82.521

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-37-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2010r. dotyczy uchwały Nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2011.45.369

  uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ochotnica Dolna

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3461

  uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  w placówkach oświatowych Gminy Kłaj.

 • DZ. URZ. 2012.3460

  uchwała nr XXI.136.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnegoSzkół w Kłaju.

 • DZ. URZ. 2012.3459

  uchwała nr XXI.133.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uhonorowania Medalem ?Zasłużonym dla Kłaja?.

 • DZ. URZ. 2012.3458

  uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Wojnicz przez inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.3457

  uchwała nr XV/104/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.