Logowanie

DZ. URZ. 2012.3533

Tytuł:

uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3533
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 3533

UCHWAŁA NR XXIII/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust .2 pkt 15 , art.40 ust.1 i 2 , art 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu, uchwala: § 1. Wprowadza się zmianę w schemacie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, stanowiącym załącznik do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu przyjętego uchwałą Nr XI/95/03 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 września 2003 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej Nr XVII/138/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r., XXXVI/252/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. i Nr IV/25/07 z dnia 8 lutego 2007 r., poprzez dodanie w pionie Głównego Księgowego komórki organizacyjnej realizującej obsługę funduszu alimentacyjnego (FA). § 2. Przyjmuje się aktualny schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały . § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

12:38:09

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3533

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WOLBROMIU

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.3553

  uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.

 • DZ. URZ. 2011.445.4246

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.560

  uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.

 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3532

  uchwała nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w Gminie Radłów.

 • DZ. URZ. 2012.3531

  uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

 • DZ. URZ. 2012.3530

  uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka

 • DZ. URZ. 2012.3529

  uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.3528

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.