Logowanie

DZ. URZ. 2012.3554

Tytuł:

uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-20
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3554
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

12:35

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. 2002 r. Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153. poz. 1271 ; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz.146;Nr 40, poz.230; Dz. U. z 2011 r. Nr 1117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz.1281; r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) , w związku z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z póżn. zm.), oraz art. 13, pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami: Dz. U. 2011 r. Nr 117, poz. 676; Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje: § 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. § 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje decyzją kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek świadczeniobiorcy w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3554

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej. 2. Usługi opiekuńcze wykonywane są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej . § 4. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 2 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami.) § 5. Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych wynosi 13,00 zł § 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje szczegółowego ustalenia odpłatności za usługi świadczone dla poszczególnych świadczeniobiorców w oparciu o czas wykonywania tych usług i koszt jednej godziny usługi, kierując się przy tym zasadami odpłatności określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 7. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są przez osobę zobowiązaną lub osoby zobowiązane do alimentacji na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do dnia 15-tego każdego miesiąca po wykonaniu usług. § 8. Kierownik Ośrodka może na wniosek pracownika socjalnego czy też osoby zainteresowanej odstąpić od żądania zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze albo ich obniżenia w przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłyby, dla tej osoby Zobowiązanej, nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. § 9. Traci moc uchwała Nr XVIII /128/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 czerwca 2004 r. W sprawie zasad i trybu przyznawania usług opiekuńczych oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposób ich pobierania. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3554

Załącznik do Uchwały Nr XXII/188/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012 r. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochód zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej % kryterium dochodowego Do 100 % Od 101% do 150% Od 151% do 200% Od 201% do 250% Od 251% do 300% Od 301% do 350% Od 351% do 400% 0d 401% do 500% Powyżej 501%

Wysokość odpłatności w % dla osoby samotnie gospodarującej bezpłatnie 10% 15% 20% 30% 40% 50% 80% 100%

Wysokość odpłatności w % dla osoby w rodzinie bezpłatnie 15% 20% 25% 40% 50% 60% 90% 100%

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.766

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 88/XIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXII/2004 Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3553

  uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.

 • DZ. URZ. 2012.3552

  decyzja nr OKR-4210-30(8)/2012/188/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.3551

  zarządzenie nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. 2012.3550

  uchwała nr XIV/98/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łukowica

 • DZ. URZ. 2012.3549

  uchwała nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ?Nowy Sącz - 27?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.