Logowanie

DZ. URZ. 2012.3577

Tytuł:

uchwała nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-20
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3577
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

12:30

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego?. Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego? zwaną dalej ?zmianą planu?, stwierdzając, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2. Zmiana planu dotyczy części tekstowej ustaleń uchwały Nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego? (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 301, poz. 2039). 3. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni 5,64 ha, którego granice określone zostały w uchwale Nr XXVIII/343/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Rejon ulicy Pachońskiego?. § 2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia nie będące ustaleniami planu: 1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały; 2) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 3. 1. W uchwale Nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego?, § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem: a) dróg, b) garaży, parkingów samochodowych, zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną,

?

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3577

c) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, innych aniżeli tych o których mowa w lit. b;?. 2. Pozostałe ustalenia obowiązującego planu nie ulegają zmianie. 3. Załączniki Nr 1 i Nr 2 obowiązującego planu nie ulegają zmianie. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ?REJON ULICY PACHOŃSKIEGO? Rada Miasta Krakowa w oparciu o Informację Prezydenta Miasta Krakowa stwierdza, że w wyznaczonym terminie składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi i w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3577

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ?REJON ULICY PACHOŃSKIEGO? Rada Miasta Krakowa stwierdza, że uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?rejon ulicy Pachońskiego? nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2832

  uchwała nr XXXI/284/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.322

  uchwała nr LXXX/1204/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ?Rejon Marlewa ? Zakole Warty? w Poznaniu.

 • DZ. URZ. 2010.82.1466

  uchwała nr XLII/410/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrany fragment miasta Czersk ? rejon ulicy Lipowej i Klonowej

 • DZ. URZ. 2010.79.1424

  uchwała nr XLI/522/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Sambora, Majkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5457

  uchwała nr XXXIX/1011/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3576

  zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sękowa

 • DZ. URZ. 2012.3575

  uchwała nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

 • DZ. URZ. 2012.3574

  uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3573

  uchwała nr Nr XX/222/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

 • DZ. URZ. 2012.3572

  uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Szczucin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.