Logowanie

DZ. URZ. 2012.3704

Tytuł:

uchwała nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3704
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 3704

UCHWAŁA NR XVIII/155/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w bud ecie gminy na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bud etu gminy na łączną kwotę 2.790.360,38 zł w tym: 1) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.790.360,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bud etu gminy na łączną kwotę 2.790.360,38 zł w tym: 1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bie ących na łączną kwotę 57.462,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych 47.562,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.562,00 zł. b) dotacje na zadania bie ące 5.000,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.900,00 zł. 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.257.730,00 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.257.730,00 zł, 3) dokonuje się zwiększenia wydatków bie ących na łączną kwotę 9.203,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych 9.203,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.203,00 zł. 4) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.096.349,38 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.096.349,38 zł, w tym: - na programy finansowane i 3 3.894.013,38 zł. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2

11:52:13

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Dokonuje się zmian w przychodach bud etu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zmian w rozchodach bud etu gminy, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3704

§ 2. Po zmianach bud et gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody bud etu 30.600.167,50 zł, w tym: 1) dochody bie ące: 24.925.319,12 zł 2) dochody majątkowe: 5.674.848,38 zł 2. wydatki bud etu 31.981.388,50 zł, w tym: wydatki bie ące na kwotę 21.088.734,12 zł, w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w łącznej kwocie 13.930.832,67 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.912.495,88 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 4.018.336,79 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bie ące 1.645.161,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.115.086,00 zł 4) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 151.356,45 zł a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 151.356,45 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 246.298,00 zł wydatki majątkowe na kwotę 10.892.654,38 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.892.654,38 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 4.194.014,38 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 2.973.287,38 zł 3. przychody bud etu 3.905.137,00 zł, 4. rozchody bud etu 2.523.916,00 zł. § 3. W wyniku dotychczas dokonanych zmian w bud ecie na 2012r. ustala się wydatki majątkowe bud etu w wysokości 10.892.654,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3704

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012 r.

w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział

1

Rozdział

2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie

6

Zwiększenie

7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bie ące bie ące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

1

Rozdział

2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie

6

Zwiększenie

7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bie ące bie ące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 537 614,45

151 356,45

0,00

0,00

0,00

0,00

20 537 614,45

151 356,45

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 875 294,00 0,00 272 215,00 2 147 509,00

1 875 294,00

0,00

272 215,00

2 147 509,00

1 875 294,00

0,00

272 215,00

2 147 509,00

1 875 294,00

0,00

272 215,00

2 147 509,00

6298

1 875 294,00

0,00

272 215,00

2 147 509,00

801

0,00

0,00

2 518 145,38

2 518 145,38

0,00

0,00

2 518 145,38

2 518 145,38

0,00

0,00

2 518 145,38

2 518 145,38

0,00

0,00

2 518 145,38

2 518 145,38

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

125 907,27

125 907,27

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

2 392 238,11

2 392 238,11

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3704

majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 639 488,00

1 939 488,00

0,00 2 790 360,38

0,00 2 790 360,38

5 429 848,38

4 729 848,38

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

1

Rozdział

2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie

6

Zwiększenie

7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bie ące bie ące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 377 704,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 377 704,67

0,00

majątkowe majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 000,00

0,00

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

27 809 807,12

2 090 844,45

0,00 2 790 360,38

0,00 2 790 360,38

30 600 167,50

4 881 204,83

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3704

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3704

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3704

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3704

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 3704

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012 r.

Paragraf 902 Treść Przychody ze spłat po yczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Przed zmianą 60 488,00 0,00 903 950 951 952 Przychody z zaciągniętych po yczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat po yczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym 182 927,00 1 218 502,00 0,00 2 413 220,00 Zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 Po zmianie 60 488,00 0,00 182 927,00 1 218 502,00 30 000,00 2 413 220,00

Razem: 3875137,0000 Razem: 30000,0000 Razem: 3905137,0000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012 r.

Paragraf 962

Treść Po yczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej

Przed zmianą 60 000,00 0,00

Zmiana 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

Po zmianie 60 000,00 0,00 1 318 770,00 30 000,00 1 115 146,00

963 991 992

Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Udzielone po yczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów

1 318 770,00 0,00 1 115 146,00

Razem: 2493916,0000 Razem: 30000,0000 Razem: 2523916,0000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 3704

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf

010 01010 6050 Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Przed zmianą

4 791 382,00 4 791 382,00 4 491 381,00 851 258,00 1 103 653,00 182 927,00

Zmiana

129 215,00 129 215,00 - 1 246 653,00 - 143 000,00 - 1 103 653,00 272 215,00

Po zmianie

4 920 597,00 4 920 597,00 3 244 728,00 708 258,00 0,00 455 142,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kontynuowanie prac mających na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Poprawa stanu gospodarki ściekowej gorczańskich wsi rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ochotnica Dolna (etap Ochotnica Górna) 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Poprawa dostępności i jakości podstawowych usług, poprzez rozbudowę systemu kanalizacji ściekowej, przyczyniająca się do poprawy warunków ycia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gorczańskich wsi Tylmanowa i Ochotnica Dolna 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Poprawa dostępności i jakości podstawowych usług, poprzez rozbudowę systemu kanalizacji ściekowej, przyczyniająca się do poprawy warunków ycia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gorczańskich wsi Tylmanowa i Ochotnica Dolna

0,00

272 215,00

272 215,00

117 074,00

1 103 653,00

1 220 727,00

0,00

1 103 653,00

1 103 653,00

600 60016 6050

Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja dróg gminnych

1 727 068,00 814 597,00 793 597,00 94 264,00 413 233,00 389 100,00 35 100,00 20 000,00

- 11 077,00 - 11 077,00 - 11 077,00 - 11 077,00 52 336,00 52 336,00 31 336,00 31 336,00

1 715 991,00 803 520,00 782 520,00 83 187,00 465 569,00 441 436,00 66 436,00 51 336,00

754 75412 6050

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa Remizy OSP w Ochotnicy Górnej Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP (zakup samochodu ratowniczogaśniczego z funkcją ograniczenia ska eń)

6220

354 000,00

21 000,00

375 000,00

354 000,00 261 810,00 261 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 000,00 2 518 145,38 2 518 145,38 125 907,27 125 907,27 2 392 238,11 2 392 238,11

375 000,00 2 779 955,38 2 779 955,38 125 907,27 125 907,27 2 392 238,11 2 392 238,11

801 80101 6058

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 3704

900 90017 6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przebudowa budynku na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej

335 500,00 310 500,00 100 000,00 100 000,00 180 925,00 152 000,00 152 000,00 0,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

385 500,00 360 500,00 150 000,00 150 000,00 280 925,00 252 000,00 252 000,00 100 000,00

921 92109 6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno sportowego w Tylmanowej - etap II

Razem

8 054 035,00

2 838 619,38 10 892 654,38

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2012.3462

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. 2010.364.2529

  uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2011.377.3331

  uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3703

  uchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Jerzmanowice ? Przeginia

 • DZ. URZ. 2012.3702

  uchwała nr XX/ 103/ 2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie.

 • DZ. URZ. 2012.3701

  uchwała nr 89/77/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.3700

  uchwała nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustanowienia i określenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skała dla najzdolnieszych uczniów i studentów.

 • DZ. URZ. 2012.3699

  uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2012-2016


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.