Logowanie

DZ. URZ. 2012.3861

Tytuł:

uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3861
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 3861

UCHWAŁA NR LII/706/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno ? pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 223 poz. 1869 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się nazwę Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

14:27:26
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.416.3867

  uchwała nr IX/76/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.551

  porozumienie Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Krośnieńskim dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania uczniom / ich rodzicom / i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły / przedszkola / i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr I w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

 • DZ. URZ. 2012.1355

  uchwała nr XXVI/196/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/113/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy 3 Maja na ulicę Wzgórze Księżniczki Gertrudy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.117.187

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Żory z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekazania Miastu Katowice do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Miasta Żory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2558

  porozumienie nr 6/2012 Powiatu Międzychodzkiego; Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2012r. w sprawie pokrywania kosztów wynikających z badań psychologicznopedagogicznych dzieci z terenu Powiatu

porady prawne online

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

  Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Ksiegi rachunkowe sp. z o..o.

  Reprezentuję Spółka z o.o. która ma siedzibę w Krakowie i oddział niesamobilansujący się) w Warszawie. Czy jest możliwe, zgodnie z przepisami, prowadzenie księgi (...)

 • Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

  Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3860

  uchwała nr LII/711/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.3859

  uchwała nr XIX/216/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 • DZ. URZ. 2012.3858

  uchwała nr XXIV/357/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa

 • DZ. URZ. 2012.3857

  uchwała nr XXIV/350/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów

 • DZ. URZ. 2012.3856

  uchwała nr XXIV/347/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.