Logowanie

DZ. URZ. 2012.3884

Tytuł:

uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3884
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3884

UCHWAŁA? NR LII/698/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6m, 6o, 6p, art. 6q, art. 6r ust. 1 oraz art. 9n ust. 1, art. 9p, , art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami) oraz art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie: 1) przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 391), 2) przyjmowania deklaracji wraz z kopiami umów, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami); 3) przyjmowania informacji od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami); 4) określania w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości tej opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

11:20:15

?

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3884

5) określania w drodze decyzji wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 391); 6) zobowiązywania podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych lub innych posiadaczy odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 9n ust. 1 ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 391); 7) wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391) nakazujących wykonanie obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 8) dokonywania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), mających na celu: a) sprawdzanie terminowości: - składania deklaracji, - wpłacania zadeklarowanych opłat, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; b) stwierdzanie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt a; c) ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. 9) w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, w zależności od charakteru i zakresu uchybień: a) korygowania deklaracji, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu opłaty lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł, b) zwracania się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość, 10) uwierzytelniania kopii skorygowanej deklaracji, o której mowa w pkt 9; 11) doręczania właścicielowi nieruchomości uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty, kwoty nadpłaty lub zwrotu opłaty bądź informację o braku takich zmian, 12) żądania złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwanie do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku, 13) w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji ? wzywania do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych, 14) dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe, 15) wyznaczania nowego terminu przeprowadzenia oględzin, w razie nieudostępnienia lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie, 16) sporządzania protokołu przeprowadzonych oględzin.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3884

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje umocowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w ust. 1, a w tym do wydawania przewidzianych przywołanymi w ust. 1 przepisami prawa decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań. § 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na okres powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie obowiązkowych zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/657/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku

 • DZ. URZ. 2012.490

  uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

  uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.561

  uchwała nr XXVI/239/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3883

  uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2012.3882

  uchwała nr LII/696/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.3881

  uchwała nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.3880

  uchwała nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.

 • DZ. URZ. 2012.3879

  uchwała nr LII/681/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Teatru Lalki, Maski i Aktora ?Groteska? oraz nadania statutów miejskim instytucjom kultury.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.