Logowanie

DZ. URZ. 2012.3886

Tytuł:

uchwała nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3886
Hasła:Program gospodarczego wspierania przedsiębiorczości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3886

UCHWAŁA NR LII/701/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających , zmienionej uchwałami: Nr LXXXI/1072/09 z 23 września 2009 r., Nr LXXXVIII/1151/09 z dnia 2 grudnia 2009 r., Nr XXI/267/11 i Nr XXI/268/11 z dnia 6 lipca 2011 r. oraz XLIII/557/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 2 uchwały, do listy branż chronionych, zanikających i preferowanych dodaje się pkt 46 w brzmieniu: "46. piekarnie, w których produkcja i sprzedaż pieczywa prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym". 2) w załączniku nr 2 uchwały, do listy branż chronionych, zanikających i preferowanych dodaje się pkt 47 w brzmieniu: "47. cukiernie, w których produkcja i sprzedaż artykułów cukierniczych prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym". 3) w załączniku nr 2 uchwały, do listy branż chronionych, zanikających i preferowanych dodaje się pkt 48 w brzmieniu: "48. lodziarnie, w których produkcja i sprzedaż lodów prowadzona jest w tym samym lokalu przez mikroprzedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów oferujących wytwarzane przez siebie produkty w więcej niż jednym lokalu lub na stoisku w obiekcie handlowym". 4) dodaje się paragraf 4 w brzmieniu: "§ 4. Wszelkie zmiany w zakresie załącznika nr 2 wywołują skutki podatkowe w podatku od nieruchomości od 1 stycznia roku następnego po wejściu w życie zmiany.". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

11:19:50
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.367.3133

  uchwała nr XXI/267/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r.w sprawie przyjęcia programu gospodarczergo wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 • DZ. URZ. 2011.367.3134

  uchwała nr XXI/268/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 • DZ. URZ. 2012.2144

  uchwała nr XLIII/557/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych zanikających.

 • DZ. URZ. 2010.219.1475

  uchwała nr XCVIII/1313/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych obwodach głosowania na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.45.301

  uchwała nr XC/1201/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3885

  uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. 2012.3884

  uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.3883

  uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2012.3882

  uchwała nr LII/696/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.3881

  uchwała nr LII/691/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.