Logowanie

DZ. URZ. 2012.3888

Tytuł:

uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Limanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3888
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3888

UCHWAŁA NR XV/99/2012 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok. Na podstawie art. 211 art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustaw oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje : § 1. I. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Limanowa na 2012 rok o kwotę 94 321,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. II. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Limanowa na 2012 rok o kwotę 94 321,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. I. Plan dochodów budżetu Gminy Limanowa po zmianach wynosi 71 665 309,49zł , w tym: a) dochody bieżące w kwocie: 61 956 104,49zł, w tym: - środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 584 189,57zł, b) dochody majątkowe w kwocie: 9 709 205,00zł, w tym: - środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 8 029 626,00zł, § 3. I. Plan wydatków budżetu Gminy Limanowa po zmianach wynosi 72 236 993,49zł w tym: 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55 531 266,92zł a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 38 712 257,92zł , z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 278 998,00zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12 433 259,92zł, b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 813 421,00zł , c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 621 626,00zł , d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 800 000,00zł ,

11:19:22

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3888

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 w kwocie 583 962,00zł, II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 16 705 726,57zł , w tym: f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 705 726,57zł, z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie ,00zł III. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LIMANOWA NA 2012 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

750

75023

w tym 6680

754

75412

w tym

756

75621

w tym 0010

801

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin dochody majątkowe wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne dochody majątkowe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych OŚWIATA I WYCHOWANIE

59 579,00 59 579,00 59 579,00 59 579,00

30 000,00 35 000,00 35 000,00

35 000,00

500 000,00

500 000,00 500 000,00 500 000,00 294 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3888

80101

w tym

2007

2700

852

85295

w tym

2010

Szkoły podstawowe dochody bieżące z czego: środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność dochody bieżące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 500 000,00 OGÓŁEM:

294 000,00 294 000,00

290 000,00

290 000,00

4 000,00

17 100,00 17 100,00 17 100,00

17 100,00

405 679,00

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIMANOWA NA 2012 ROK

Dział Rozdział 010 01010 . Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki majątkowe w tym: inwestycje z czego: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność wydatki majątkowe w tym inwestycje z czego: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin wydatki bieżące w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zmniejszenie 297 373,00 297 737,00 297 373,00 297 373,00 27 373,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 385 000,00 245 000,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 Zwiększenie 146 952,00 146 952,00 146 952,00 146 952,00

f)

700 70095 f)

921 75011 1) a)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3888

754 75412 f) 801 80101 1) a)

e) 80104 1) c) 852 85202 1) a)

85219 1) a)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne wydatki majątkowe w tym: inwestycje OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..

5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przedszkola wydatki bieżące w tym: wydatki na dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby wydatki majątkowe w tym: inwestycje z czego: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe wydatki majątkowe w tym: inwestycje z czego: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM:

140 000,00 1 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 314 000,00 294 000,00 294 000,00 4 000,00 4 000,00 290 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 600,00

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 52 643,00 52 643,00 52 643,00 52 643,00 52 643,00 1 762 916,00 1 668 595,00 52 643,00 52 643,00 52 643,00 52 643,00 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 102 000,00

85295 1) b) 921 92109 f)

926 92601 f)

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3888

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

852

85295

w tym

2010

POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność dochody bieżące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami OGÓŁEM

17 100,00 17 100,00 17 100,00

17 100,00

17 100,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

852

85295

POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność 1) wydatki bieżące w tym: 2010 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM

17 100,00 17 100,00 17 100,00 17 100,00 17 100,00

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. ZMIANA W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział Rozdział Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ZMNIEJSZENIA Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ZWIĘKSZENIA

Nazwa

801

80104

OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacja celowa dla Miasta Limanowa OGÓŁEM:

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Oleksy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2858

  uchwała nr XXX/172/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.397.3579

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 dotyczącej z ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.

 • DZ. URZ. 2010.554.4224

  uchwała nr LIV/368/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.598.7028

  zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.3818

  uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3887

  uchwała nr LII/709/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.3886

  uchwała nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 • DZ. URZ. 2012.3885

  uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. 2012.3884

  uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.3883

  uchwała nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.