Logowanie

DZ. URZ. 2012.3889

Tytuł:

uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejkiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3889
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3889

UCHWAŁA NR XXV/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

11:19:09

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3889

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok Tabela Nr 2 b do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. w zł Dział Rozdział Nazwa Wydatki razem, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 13.300,00 13.300,00 3.412.127,45 827.721,30 2.584.406,15 49.000,00 49.000,00 12.000,00 12.000,00 14.800,00 14.800,00 311.000,00 259.000,00 52.000,00 4.500,00 4.500,00 48.100,00 48.100,00 821.454,57 756.622,73 64.831,84 305.126,00 305.126,00 4.991.408,02 130.474,50 130.474,50 305.126,00 305.126,00 435.600,50

400 40002 600 60013 60016 700 70005 710 71012 750 75023 754 75412 75421 801 80101 852 85219 900 90001 90095 926 92695 Razem

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna Urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.3533

  uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

 • DZ. URZ. 2012.560

  uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.

 • DZ. URZ. 2012.2005

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3888

  uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3887

  uchwała nr LII/709/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.3886

  uchwała nr LII/701/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 • DZ. URZ. 2012.3885

  uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. 2012.3884

  uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.