Logowanie

DZ. URZ. 2012.3925

Tytuł:

uchwała nr XXII-190/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: programu dofinansowania budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-09
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3925
Hasła:Ochrona środowiska

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 3925

UCHWAŁA NR XXII-190/12 RADY GMINY DOBRA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: programu dofinansowania budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 400a ust. 1 pkt.5, art. 403 ust. 2, ust 4 punkt 1a, ust 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001roku Nr 62 poz. 627 z póź zm.) Rada Gminy Dobra, uchwala, co następuje: § 1. Ustala się ?Program dofinansowania budowy ścieków?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. biologicznych przydomowych oczyszczalni

14:45:44

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki Załącznik do Uchwały Nr XXII-190/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY DOBRA Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarze dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. § 2. Realizację Programu dofinansowania planuje się na lata 2013-2015. § 3. Przedmiotem dofinansowania będzie Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków (opracowanie dokumentacji, zakup urządzeń i montaż) dla nieruchomości na terenie gminy Dobra, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej do 2020 roku sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona oraz nie jest sprzeczna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3925

§ 4. Z programu wykluczone są niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane lub są czasowo użytkowane. § 5. Powyższy program dotyczy zagospodarowania ścieków powstających w gospodarstwach domowych, gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach użyteczności publicznej. § 6. Dofinansowaniem mogą zostać objęte Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków wykonane w ramach prowadzonego przez Urząd Gminy Programu. Rozdział 2. Warunki ubiegania się o dofinansowanie § 1. Pierwszy etap naboru: a) Zainteresowany składa deklaracje- wniosek woli budowy PBOŚ do Wójta Gminy Dobra zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 w terminie nie przekraczającym daty ogłoszonego ostatniego dnia składania deklaracji. b) Deklaracje-wnioski będą rozpatrywane przez powołaną przez Wójta Gminy Dobra Komisję celem sprawdzenia zgodności lokalizacji PBOŚ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz czy istnieje uzasadniona ekonomicznie możliwość podłączenia obiektu do istniejącej lub planowanej do budowy przed rokiem 2020 sieci kanalizacyjnej. § 2. Drugi etap naboru: a) Zainteresowany którego deklaracja-wniosek odpowiada warunkom lokalizacji określonej przez Program Dofinansowania Budowy PBOŚ w Gminie Dobra otrzymuje informację o możliwości przystąpienia do kolejnego etapu Programu. b) Zawiera umowę z Wójtem Gminy Dobra według wzoru określonego w załączniku nr 2. Rozdział 3. Zasady i wysokość dofinansowania § 1. Uczestnikiem programu może zostać osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zameldowana na terenie Gminy Dobra. § 2. Przy budowie Przydomowej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków dla kilku posesji jednorodzinnych dofinansowanie może być udzielone osobie upoważnionej do realizacji procesu inwestycyjnego. § 3. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to wniosek o dofinansowanie muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości, bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli. § 4. Dofinansowanie obejmuje: 1) Dostawy i zakup urządzeń. Przez urządzenia należy rozumieć wszystkie te elementy, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu. 2) Przygotowanie terenu. 3) Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. 4) Roboty ziemne i budowlano-montażowe. 5) Montaż urządzeń. 6) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 7) Rozruch urządzeń i instalacji. 8) Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych. 9) Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami. 10) Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT. 11) Wykonanie dokumentacji projektowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3925

12) Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych. 13) W przypadku oczyszczalni przydomowych koszty zostaną uznane za kwalifikowane wyłącznie wówczas, gdy zrealizowany zostanie zakup i montaż nowej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. § 5. Środki na budowę Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków będą pochodzić z następujących źródeł: 45% dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30% budżet Gminy Dobra (uzyskane z pożyczki z NFOŚiGW) 25% osoby zainteresowane zgodnie z podpisaną z Wójtem Gminy umową. § 6. Realizacja Programu (podpisanie umowy z Wójtem Gminy Dobra) uzależniona jest od możliwości uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. § 7. Warunkiem zawarcia umowy jest zgłoszenie co najmniej 50 Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków do Programu. Rozdział 4. Postanowienia końcowe § 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Dobra. § 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny. Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3925

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3925

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3925

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3925

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3925

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.936

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielania dofinansowania budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3632

  uchwała nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. 2011.180.1423

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

porady prawne online

Porady prawne

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Mam zamiar postawić dom. Chciałabym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zamiast szamba. W warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest napisane: (...)

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3924

  uchwała nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów

 • DZ. URZ. 2012.3923

  uchwała nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.3922

  uchwała nr XXI/190/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3921

  uchwała nr XXI/189/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

 • DZ. URZ. 2012.3920

  uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.