Logowanie

DZ. URZ. 2012.395

Tytuł:

uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-30
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 395
Hasła:komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2012 r. Poz. 395

UCHWAŁA NR XIII/126/2011 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Z 2001 Nr 97 poz. 1050 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W komunikacji gminnej gminy Pruszcz Gdański obwiązują bilety jednorazowe i bilety miesięczne. § 2. Na liniach komunikacji gminy Pruszcz Gdański obowiązują dwie strefy: a) I strefa - to teren gminy i miasta Pruszcz Gdański oraz dojazd do przystanku Gdańsk Rafineria w skróconych kursach linii 841, b) II strefa - to teren miasta Gdańska i gminy Kolbudy. § 3. 1. Cena biletu normalnego jednorazowego obejmująca jedną strefę wynosi 2,80 zł, a obejmująca dwie strefy wynosi 4,50 zł. 2. Cena biletu miesięcznego normalnego obejmująca jedną strefę wynosi 84,00 zł, a obejmująca dwie strefy wynosi 126,00 zł. § 4. 1. Ustala się opłaty dodatkowe za: a) przejazd bez ważnego biletu ? 140 zł, b) bez dokumentu uprawiającego do ulgi ? 112,00 zł, c) nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy środka transportu ? 420,00 zł. 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 ppkt a i b, bezpośrednio kontrolującemu, opłatę dodatkową obniża się o 30%. 3. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej ? 10% kwoty opłaty dodatkowej. § 5. 1. W komunikacji gminy Pruszcz Gdański stosuje się wszystkie ulgi ustawowe oraz darmowe przejazdy dla opiekunów szkolnych sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie, zatrudnionych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański 2. W komunikacji gminy Pruszcz Gdański wprowadza się również darmowe przejazdy dla osób które ukończyły 75 rok życia. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 395 ?

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.796

  uchwała nr XV/10/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.394

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. 2012.393

  uchwała nr XII/127/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regulowanym przewozie osób na terenie gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.392

  uchwała nr XVII/102/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.391

  uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.390

  uchwała nr XIII/145/11 Rady Miasta Malbork z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi przy dworcu PKP w Malborku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.