Logowanie

DZ. URZ. 2012.396

Tytuł:

uchwała nr XVIII/164/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kobylnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-30
Organ wydający:Rada Gminy Kobylnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 396
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2012 r. Poz. 396

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kobylnica Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; z 2003 r. Nr. 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 /, art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłat targowych za sprzedaż dokonywaną na terenie Gminy Kobylnica w wysokości: 1) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą ? 30,00 zł, 2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, namiotu lub stolika ? 20,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2, 3) przy sprzedaży z wozu konnego ? 15,00 zł, 4) przy handlu naręcznym (sprzedaż z ręki, kosza itp.) ? 10,00 zł z zastrzeżeniem ust.2. 2. W przypadku, kiedy sprzedaż dokonywana jest ze stolika, namiotu, z ręki, kosza a zapas towaru znajduje się na samochodzie ciężarowym lub dostawczym, obowiązującą stawką jest stawka określona w ust. 1 pkt. 1. 3. Targowiskiem w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. § 2. Opłata, o której mowa w § 1 jest płatna w kasie Urzędu Gminy lub na r-k Urzędu Gminy w BS w Sławnie 73 9317 0002 0090 0733 2000 00 10. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 396 ?

Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica Józef Gawrych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.354.6218

  uchwała nr XIV/147/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.345.5937

  uchwała nr XIII/131/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3562

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2012.312

  uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/100/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 grudnia 2011 r w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3564

  uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.395

  uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.394

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. 2012.393

  uchwała nr XII/127/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regulowanym przewozie osób na terenie gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.392

  uchwała nr XVII/102/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.391

  uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.