Logowanie

DZ. URZ. 2012.3970

Tytuł:

uchwała nr VI/100/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwałach nr V/159/09 z dnia 9 lipca 2009 roku, V/170/09 z dnia 10.09.2009 roku i VI/74/2011 z dnia 28.12.2011 r. Rady Gminy Pałecznica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Gminy Pałecznica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3970
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 3970

UCHWAŁA NR VI/100/2012 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwałach nr V/159/09 z dnia 9 lipca 2009 roku, V/170/09 z dnia 10.09.2009 roku i VI/74/2011 z dnia 28.12.2011 r. Rady Gminy Pałecznica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z §1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008r. nr 7 poz. 38, z późn. zmianami) Rada Gminy w Pałecznicy uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr V/159/09 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Pałecznicy, Nadzowie i Czuszowie i jej zmianach uchwałami nr V/170/2009 z dnia 10.09.2009 r , Nr VI/74/2011 z dnia 28.12.2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 17 zmianie ulega punkt 1. Wprowadza się zapis: ?W zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w punktach przedszkolnych stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli zatrudnionych w pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pałecznica. Dyrektor Zespołu Szkół w Ibramowicach jest przeło onym nauczycieli i sprawuje nadzór pedagogiczny nad punktami przedszkolnymi nr 2 w Nadzowie i nr 3 w Czuszowie. Przeło onym nauczycieli i nadzór pedagogiczny w punkcie przedszkolnym nr 1 w Pałecznicy sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Pałecznicy?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznica. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica Grzegorz Wądek

12:32:21
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.394.3520

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. 2011.273.2221

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 16 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Winiarach

 • DZ. URZ. 2011.100.798

  uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winiarach.

 • DZ. URZ. 2011.580.6495

  uchwała nr VI/64/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2010.288.1942

  uchwała nr V/198/2010 Rady Gminy Pałecznica z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej - problem z wyceną

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (apteka). Aktualnie jestem na początku przekształcenia mojej firmy w Sp. z o.o. Problem dotyczy wyceny. Otóż do planu (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3969

  uchwała nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2012.3968

  uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2012.3967

  uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.3966

  zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Liszki

 • DZ. URZ. 2012.3965

  uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.