Logowanie

DZ. URZ. 2012.400

Tytuł:

uchwała nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 400
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku ? Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. W uchwale nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany; 1) § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie; ,, § 3 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 705 123 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z; 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 705 123 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 319 619 zł oraz rozchody w wysokości 3 614 496 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 ? 2) Załącznik nr 3 zatytułowany ? Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 ? 2013 ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3a zatytułowany ? Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 zatytułowany ?Przychody i rozchody budżetu w 2011r? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 8 zatytułowany ? Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 11 zatytułowany ? Dotacje celowe w 2011r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 400 ?

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 400 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 400

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r. Wydatki budżetowe

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?7? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?8? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?9? Poz. 400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 10 ? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 11 ? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 12 ? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 13 ? Poz. 400

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 14 ? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 15 ? Poz. 400 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 16 ? Poz. 400

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 17 ? Poz. 400

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 18 ? Poz. 400 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 19 ? Poz. 400 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.28.430

  uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.25.361

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.392.2859

  uchwała nr XXX/257/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.15.178

  uchwała nr XXII/191/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.399

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.398

  uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 1999 roku

 • DZ. URZ. 2012.397

  uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych

 • DZ. URZ. 2012.396

  uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2012.395

  uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.