Logowanie

DZ. URZ. 2012.401

Tytuł:

uchwała nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 401
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku ? Zdroju uchwala, co następuje ; § 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie Powiatu na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa § 1, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku ? Zdroju. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 401 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich realizacji

Nr zadania

Nazwa zadania

Dział

Rozdział Paragraf

Kwota wydatków w zł

Ostateczny termin zakończenia realizacji zadania 7

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie 8

1

2

3

4

5

6

1

Rozdzielenie sieci przepięć kanalizacji deszczowej i sanitarnej I Liceum Ogólnkształcącego w BuskuZdroju

801

80120

6050

48 620

31.03.2012r.

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju

2

Rozbudowa, przebudowa,nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego w Gnojnie z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

852

85202

6050

526 322

30.06.2012r.

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

3

Wentylacja mechaniczna w części basenowej oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

854

85403

6050

268 550

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Specjalny Ośrodek 31.03.2012r. SzkolnoWychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w BuskuZdroju

Ogółem wydatki

843 492

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 401 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

w tym Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków wydatki bieżące 6 48 620 0 wydatki majątkowe 7 48 620 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie 8 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju

1 801

2

3

4 Oświata i wychowanie

5

80120

Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc sopłeczna

48 620

0

48 620

6050 852 85202 6050

48 620 526 322 526 322 526 322

48 620 526 322 526 322 526 322

Domu pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

854

268 550

0

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem wydatki

268 550

0

6050

268 550

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Specjalny Ośrodek Szkolno268 550 Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku268 550 Zdroju 268 550

843 492

0

843 492

-
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.48.699

  uchwała nr XXIV/207/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2010.76.575

  uchwała nr XXXVI/315/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2011.71.802

  uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.577

  uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1432

  uchwała nr XXIII/172/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu powiatu białobrzeskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.400

  uchwała nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.399

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.398

  uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 1999 roku

 • DZ. URZ. 2012.397

  uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych

 • DZ. URZ. 2012.396

  uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojciechowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.