Logowanie

DZ. URZ. 2012.41

Tytuł:

uchwała nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-09
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 41
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 9 stycznia 2012 r. Poz. 41

UCHWAŁA NR XIV/124/2011 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm . ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm . ) Rada Powiatu w Busku ? Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. W uchwale nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany; 1) Załącznik nr 3 zatytułowany ? Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 ? 2013 ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 11 zatytułowany ? Dotacje celowe w 2011r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku ? Zdroju. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Gajek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 41 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r.

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r.

Wydatki budżetowe

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 41 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 41 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 41 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 41 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.28.430

  uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.25.361

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.392.2859

  uchwała nr XXX/257/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.15.178

  uchwała nr XXII/191/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.40

  uchwała nr XIV/122/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. 2012.39

  uchwała nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.38

  uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.37

  uchwała nr VIII/48/ 11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.36

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.