Logowanie

DZ. URZ. 2012.4173

Tytuł:

uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Nowy Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4173
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4173

UCHWAŁA NR XVII/164/2012 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmian w bud ecie na 2012 rok Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 Poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY NOWY TARG uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa dochody bud etowe o kwotę 1 222 021,00 w tym: 1) zwiększa dochody bie ące o kwotę 1 222 021,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1. § 2. 1. Zwiększa wydatki bud etowe o kwotę 1 222 021,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2. 2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) zwiększenie wydatków bie ących jednostek bud etowych o kwotę 947 653,00 zł a) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych o kwotę 947 653,00 zł. 2) Zwiększenie wydatków bie ących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 182 316,00 zł. a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 92 394,00 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 92 052,00 zł w tym: a) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 92 052,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zwiększa w łącznej kwocie 12 347,00 zł. § 3. Ustala się wydatki majątkowe bud etu na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 3. § 4. Po dokonanych zmianach bud et gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody bud etu 66 275 513,04 zł. w tym: 1) dochody bie ące : 60 383 385,04 zł. 2) dochody majątkowe: 5 892 128,00 zł. 2. wydatki bud etu 67 882 375,01 zł. w tym: wydatki bie ące 52 978 046,01 zł. w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w łącznej kwocie 37 774 736,61 zł z tego:

14:58:04

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4173

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 081 059,15 zł. b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 12 693 677,46 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bie ące 2 970 375,00 zł. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 870 946,00 zł. 4) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 505 074,40 zł. a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 371 718,40 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 650 000,00 zł. 6) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku bud etowym 206 914,00 zł. wydatki majątkowe na kwotę 14 904 329,00 zł w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 904 329,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 955 185,00 zł w tym: a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 4 264 360,00 zł. 3. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud etu w wysokości 1 606 861,97 zł. 4. Przychody bud etu wynoszą 3 168 185,97 zł i pochodzą: 1) z zaciągniętej po yczki w wysokości 3 000 000,00 zł. 2) z wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym wynikająca z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w wysokości 168 185,97 zł. 5. Rozchody bud etu 1 561 324,00 zł i związane są: 1) ze spłatą kredytów w wysokości 1 561 324,00 zł. § 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nowy Targ. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012 r. Zmiana planu dochodów bud etu Gminy Nowy Targ na 2012 rok

Dz. 600 Transport i łączność w tym dochody bie ące: - wpływy z ró nych dochodów (§0970) - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§ 2030) 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bie ące: - wpływy z ró nych dochodów (§0970) -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§2007) 89 922 92 394 79 705 960 000 182 316 Nazwa - Treść Kwota w zł. zwiększenia zmniejszenia 1 039 705

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4173

RAZEM w tym: - dochody bie ące - dochody majątkowe

1 222 021 1 222 021 0

Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012 r. Zmiany planu wydatków bud etu Gminy Nowy Targ na 2012 rok

Dział Rozdział 1 600 2 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE - opracowanie projektu budowy chodnika Dębno - opracowanie projektu budowy chodnika Łopuszna 60016 Drogi publiczne gminne w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE - opracowanie projektu budowy mostu w miejscowości Rogoźnik na rzece Rogoźnik - wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej ul. Gorczańska od GOK do ul. Kozaka Łopuszna 60078 Usuwanie skutków klęsk ywiołowych w tym: WYDATKI BIE ĄCE wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: WYDATKI BIE ĄCE wydatki na programy finansowane z udziałem środków bud etu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -remont biblioteki i świetlicy w Waksmundzie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: WYDATKI BIE ĄCE wydatki bie ące jednostek bud etowych 12 347 12 347 12 347 12 347 12 347 12 347 182 316 960 000 182 316 182 316 960 000 960 000 58 505 53 505 5 000 960 000 21 200 9 000 12 200 58 505 Nazwa -Treść 3 Zwiększenia Zmniejszenia 4 1 039 705 21 200 5

182 316

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4173

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki na programy finansowane z udziałem środków bud etu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - budowa placu zabaw Pyzówka - budowa placu zabaw Rogoźnik RAZEM: w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe 1 142 316 92 052 12 347 0 1 234 368 12 347 12 347 12 347

12 347

Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012 r. Zmiany planu wydatków majątkowych bud etu Gminy Nowy Targ na 2012 rok

Dział Rozdział 1 600 2 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - opracowanie projektu budowy chodnika Dębno - opracowanie projektu budowy chodnika Łopuszna 60016 Drogi publiczne gminne w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - opracowanie projektu budowy mostu w miejscowości Rogoźnik na rzece Rogoźnik - wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej ul. Gorczańska od GOK do ul. Kozaka Łopuszna 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa placu zabaw Pyzówka - budowa placu zabaw Rogoźnik RAZEM: 92 052 12 347 58 505 53 505 5 000 12 347 12 347 21 200 9 000 12 200 58 505 Nazwa -Treść 3 Zwiększenia Zmniejszenia 4 79 705 21 200 5

Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Parzygnat
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2393

  uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4172

  uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4171

  uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.4169

  uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4168

  uchwała nr XVI/167/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia wspólnie z Parafią Grobu Bożego w Miechowie oraz Gminą i Miastem Miechów instytucji kultury pod nazwą ?Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie? w organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.