Logowanie

DZ. URZ. 2012.4175

Tytuł:

uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Kętach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4175
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4175

UCHWAŁA NR XXIII/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy Kęty na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011 r. "Uchwała bud etowa Gminy Kęty na rok 2012" wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.268.962,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w planie wydatków bud etu gminy: a) zwiększa się wydatki o kwotę 2.709.598,57 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.440.636,54 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, c) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, d) dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 2. 1. W planie przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany: 1) zwiększa się wolne środki o kwotę 1.340.000 zł; 2) w związku z otrzymaną dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczoną na spłatę ostatniej raty kredytu zaciągniętego w BG Bielsko Biała, zmniejsza się rozchody o kwotę 28.000 zł. 2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1: 1) zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i po yczek, do wysokości 871.457,35 zł; 2) zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i po yczek przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i po yczek o kwotę 1.368.000 zł, który po zmianach wynosi 871.457,35 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. W uchwale bud etowej Gminy Kęty na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki

14:57:37

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4175

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012 r. DOCHODY BUD ETU W tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011 r."Uchwała bud etowa Gminy Kęty na rok 2012"wprowadza się zmiany: Zmiany Zwiększenia 1.164.881,50 20.910 20.910 20.910 41.943 41.943 41.943 1.102.028,50 102.028,50 102.028,50 1.000.000 1.000.000 88.728,03 88.728,03 88.728,03 88.728,03 7.665 7.665 7.665 7.665 7.687,50 7.687,50 7.687,50 7.687,50 1.268.962,03 268.962,03 1.000.000,00

Dz. 600

TREŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe dochody bie ące: -wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2011 r. (§097) Drogi publiczne powiatowe dochody bie ące: -wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2011 r. (§097) Drogi publiczne gminne dochody bie ące: -wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2011 r. (§097) dochody majątkowe -dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§633) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bie ące: -wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2011 r. (§097) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bie ące: -wpływy z ró nych dochodów (§097) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bie ące: -wpłata niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2011 r. (§097)

700

750

900

RAZEM w tym: dochody bie ące dochody majątkowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4175

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012 r. WYDATKI BUD ETU W tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011 r. "Uchwała bud etowa Gminy Kęty na rok 2012" wprowadza się zmiany: Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 1.654.881,50 1.061.213 20.910 20.910 141.943 100.000 100.000 100.000 41.943 1.492.028,50 1.061.213 140.000 140.000 140.000 1.352.028,50 1.061.213 195.423,03 195.423,03 106.695 106.695 106.695 88.728,03 9.143,54 9.143,54 307,60 307,60 8.835,94 8.835,94 130.280 130.280 130.280 130.280 130.280

Dz. Rozdz. 600 60011 60014

TREŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe wydatki bie ące: -wydatki jednostek bud etowych w tym: ~wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne wydatki bie ące: -wydatki jednostek bud etowych w tym: ~wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bie ące:

60016

700 70005

-wydatki jednostek bud etowych w tym:

~wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe INFORMATYKA Pozostała działalność wydatki bie ące -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki majątkowe -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bie ące: -wydatki jednostek bud etowych w tym: ~wynagrodzenia i składki od nich naliczane

720 72095

750 75023

73.835 73.835 9.835 3.835 3.835 6.000 64.000

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

wydatki majątkowe

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4175

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

754 75403 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Jednostki terenowe Policji wydatki majątkowe Ochotnicze stra e po arne wydatki bie ące: - wydatki jednostek bud etowych w tym: ~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych ~~ ubezpieczenie samochodów po arniczych - dotacje realizowane na podstawie ustawy o działalności po ytku publicznego i wolontariacie OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po yczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bie ące: - obsługa długu j.s.t. OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne wydatki majątkowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bie ące: -wydatki jednostek bud etowych w tym: ~wynagrodzenia i składki od nich naliczane EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność

34.000 30.000 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

30.000 30.000 6.000 6.000 6.000 24.000

757 75702

40.000 40.000 40.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 3.830 3.830 3.830 3.830 3.830 9.143,54 9.143,54 9.143,54 9.143,54 9.143,54 552.205,50 7.687,50 7.687,50 464.518 75.500 75.500 389.018 389.018 80.000

801 80101 851 85121 852 85201

854 85495

wydatki bie ące:

-wydatki jednostek bud etowych w tym: ~wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe Gospodarka odpadami wydatki bie ące: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki majątkowe: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

900 90001 90002

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4175

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bie ące: - wydatki jednostek bud etowych w tym:

~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bie ące: - dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność wydatki bie ące: - wydatki jednostek bud etowych w tym:

10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 60.000 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 130.280 130.280 130.280 130.280 2.709.598,57 685.283,54 2.024.315,03 1.440.636,54 200.587,60 1.240.048,94

90095

80.000

~ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

921 92109 wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

80.000

wydatki bie ące:

-dotacja dla Domu Kultury w Kętach RAZEM w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012 r. Przychody i rozchody bud etu Lp. 1. 2. 3. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik: -deficyt bud etu -nadwy ka bud etu 4. Przychody bud etu - zaciągnięte kredyty - zaciągnięte po yczki - nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych - przewidywane wolne środki, jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu, wynikająca z rozliczeń po yczek i kredytów z lat ubiegłych - wpływy z prywatyzacji majątku - wpływy z emisji papierów wartościowych 7.655.542,65 11.427.631,65 8.527.000,00 2.900.631,65 TREŚĆ Plan 85.051.551,36 92.707.094,01

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4175

- wpływy z po yczek udzielonych 5. Rozchody bud etu -spłata zaciągniętych kredytów bankowych -spłata zaciągniętych po yczek -wykup wyemitowanych papierów wartościowych -środki na udzielenie po yczek z bud etu

3.772.089,00 3.383.289,00 388.800,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012 r.

Wykaz wydatków majątkowych W tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011 r. "Uchwała bud etowa Gminy Kęty na rok 2012" wprowadza się zmiany: Dz. Rozdz. 600 60011 TREŚĆ Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 1.414.881,50 1.061.213 20.910,00 20.910,00

60014

60016

700 70005

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe inwestycje i zakupy inwestycyjne: -budowa chodników w Bulowicach od ul. Zacisze do przystanku autobusowego i od przedszkola do przejazdu kolejowego PKP-PT 20.910,00 Drogi publiczne powiatowe 41.943,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 41.943,00 -przebudowa ul. Kęckie Góry Południowe-PT 41.943,00 Drogi publiczne gminne 1.352.028,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.352.028,50 -budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap I odcinek południowozachodni 1.000.000,00 -budowa dróg na os. Piastowskim-PT 30.073,50 -budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską-PT 58.425,00 -budowa mostu drogowego nad kanałem Ulgi Bielany w ciągu ul.Słonecznej w Łękach-PT 13.530,00 -budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II odcinek północnozachodni-PT - odtworzenie dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych 250.000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 88.728,03 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88.728,03 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 88.728,03 -remont i adaptacja na cele społeczno-kulturalne "Dworku" w Nowej Wsi 88.728,03

1.061.213 1.061.213 571.213

490.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4175

720 72095

750 75023

754 75403

801 80101

851 85121

900 90001

90002

90095

INFORMATYKA 8.835,94 Pozostała działalność 8.835,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8.835,94 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski 8.835,94 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 8.835,94 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64.000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64.000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 64.000,00 -informatyzacja Urzędu - kontynuacja 30.000,00 -zwrot dotacji 34.000,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 34.

000,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 30.000,00 Jednostki terenowe Policji 30.000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 30.000,00 -wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 30.000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60.000,00 Szkoły podstawowe 60.000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 60.000,00 - przebudowa "małego" budynku ZSG Nr 2 w Kętach 60.000,00 OCHRONA ZDROWIA 60.000 Lecznictwo ambulatoryjne 60.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 60.000 - budowa Ośrodka Zdrowia w Malcu 60.000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 396.705,50 80.000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.687,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7.687,50 -budowa kanalizacji deszczowej w Kętach ul. Mickiewicza, Jana Kantego, Wszystkich Świętych, Kazimierza Wielkiego 7.687,50 Gospodarka odpadami 389.018,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 389.018,00 -zwrot dotacji 389.018,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 389.018,00 Pozostała działalność 80.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 80.000 -budowa targowiska gminnego przy ul. Sobieskiego w Kętach 80.000 RAZEM 2.024.315,03 1.240.048,94 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4175

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21.12.2011 r. "Uchwała bud etowa Gminy Kęty na rok 2012" wprowadza się zmiany:

Dz. Rozdz.

Treść/Rodzaj Dotacji

Zmiany Zwiększenia

130.280 130.280 130.280

Dla jednostek sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kętach Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 754 75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

24.000 24.000

24.000

60.000 60.000

900 90005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60.000 214.280

RAZEM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.693.5893

  informacja Burmistrza Gminy Kęty z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bielany i Nowa Wieś z jednostki ewidencyjnej Kęty - obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

 • DZ. URZ. 2011.348.2895

  uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.165.1055

  uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.2957

  uchwała nr XXI/219/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.879

  uchwała nr XVI/162/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych gminie Kęty

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4174

  uchwała nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4173

  uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4172

  uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4171

  uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.