Logowanie

DZ. URZ. 2012.4177

Tytuł:

uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miasta Mszana Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4177
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4177

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w bud ecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody bud etu miasta Mszana Dolna na rok 2012 o kwotę 1.539.383,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów bud etu wynosi ogółem 24.053.671,58 zł. 2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.539.383,27 zł. w tym: 1) zwiększa się dochody bie ące o kwotę 3.500,00 zł. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.542.883,27 zł. § 2. 1. Zmniejsza sie wydatki bud etu miasta Mszana Dolna na rok 2012 o kwotę 1.539.383,27 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków bud etu wynosi ogółem 25.865.436,84 zł. 2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan wydatków bie ących o kwotę 7.815.66 zł w tym: 1) zwiększa się plan wydatków jednostek bud etowych o kwotę 3.500,00 zł w tym: a) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych o kwotę 3.500,00 zł. 2) zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.315,66 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały. 3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.547.198,93 zł., w tym: 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.547.198,93 zł. w tym: a) zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.542.883,27 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.

14:57:10

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4177

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 i § 2 dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. W związku ze zmianami określonymi w § 1, i § 2 dokonuje się zmiany w dotacjach udzielanych z bud etu miasta Mszana Dolna w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2012

Lp. Dział 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody bie ące Wpływy z ró nych opłat (§ 0690) 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6615) Treść Dochody Zmniejszenie Zwiększenie 1.949.881,16 1.949.881,16 328.438,16 3.500,00 3.500,00 3.500,00 406.997,89 406.997,89 406.997,89 410.497,89

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 1.621.443,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6617) Razem: 1.949.881,16

Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2012

Lp. Dział 1. 600 60016 Rozdział Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majątkowe 2. 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 4.315,66 3.500,00 3.500,00 Treść Wydatki Zmniejszenia 4.315,66 4.315,66 Zwiększenie -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4177

a) wydatki bie ące 3. 754 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Stra gminna (miejska) w tym: a) wydatki bie ące 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bie ące 4. 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bie ące b) wydatki majątkowe Razem:

2.000,00 -

3.500,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00 -

2.000,00 1.542.883,27 1.542.883,27

4.315,66 4.315,66

1.542.883,27 1.549.198,93

4.315,66 9.815,66

Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIE ĄCYCH BUD ETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2012

Lp. 1. Dział 700 70005 Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2. 754 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Stra gminna (miejska) w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 Treść Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie 3.500,00 3.500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4177

3.

900 90005

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

4.315,66 4.315,66

2.000,00

4.315,66 9.815,66

Razem:

Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUD ETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2012 ROK

Lp. Dział Rozdział 1. 400 Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60016 Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60078 Usuwanie skutków klęsk ywiołowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 75405 Komendy powiatowe Policji w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze stra e po arne w tym: 10.000,00 150.000,00 10.000,00 150.000,00 4.458.551,52 160.000,00 10.000,00 4.458.551,52 160.000,00 10.000,00 4.558.551,52 4.558.551,52 297.000,00 4.558.551,52 4.558.551,52 297.000,00 4.558.551,52 4.558.551,52 1.232.220,01 297.000,00 4.315,66 1.227.904,35 297.000,00 100.000,00 1.232.220,01 4.315,66 100.000,00 1.227.904,35 120.000,00 1.629.220,01 100.000,00 4.315,66 120.000,00 1.624.904,35 100.000,00 w energię Plan przed zmianą Plan po zmianach Zmniejszenie Zwiększenie na 2012r. na 2012 r. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4177

inwestycje i zakupy inwestycyjne 5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6. 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem:

150.000,00

-

-

150.000,00 656.206,73 73.800,00

2.199.090,00 1.542.883,27 73.800,00 -

73.800,00

-

-

73.800,00 537.406,73

2.080.290,00 1.542.883,27

2.080.290,00 1.542.883,27

-

537.406,73

2.060.010,00 1.542.883,27 45.000,00 -

-

517.126,73 45.000,00

45.000,00 33.500,00 33.500,00

-

-

45.000,00 33.500,00 33.500,00

33.500,00

-

-

33.500,00 7.153.162,60

8.700.361,53 1.547.198,93

Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012

Zmniejszenie Zwiększenie +/samorządu terytoPlan dochodów po zmianach 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Zmniejszenie Zwiększenie +/Plan wydatków po zmianach 3.000,00

Dział

Rozdział

§

Nazwa

750 75075

Administracja publiczna Promocja rialnego jednostek

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75075 Promocja rialnego w tym: wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: jednostek samorządu teryto-

-

3.000,00

-

3.000,00

-

3.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4177

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środo- -1.214.445,11 wiska Ochrona i klimatu powietrza atmosferycznego -1.214.445,11 +406.997,89

406.997,89 -1.214.445,11 406.997,89 406.997,89

3.000,00 406.997,89

6615 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na -1.621.443,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona i klimatu w tym: wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 Razem: powietrza atmosferycznego

-

-1.214.445,11

406.997,89

-1.214.445,11

406.997,89

-1.214.445,11

406.997,89

-1.214.445,11

406.997,89

-1.214.445,11 409.997,89

-1.214.445,11 409.997,89

Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU MIASTA MSZANA DOLNA W ROKU 2012

Zmniejszenie zwiększenie +/dla jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenie zwiększenie +/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10.000,00

Dział Rozdział

Nazwa Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rodzaj dotacji z bud etu

400

40002

Dostarczanie wody dotacja celowa (majątkowa) na modernizację wodociąg

dotacja celowa (majątkowa) na zakup samochodu dla -

-

-

10.000,00 10.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

754 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4177

OSP 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola dotacja podmiotowa 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe (bie ące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bie ących 85295 Pozostała działalność dotacje celowe (bie ące) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (solary) 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa Razem: 670.366,00 670.366,00 670.366,00 10.000,00 10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

3.000,00

-

3.000,00

85220

-

3.000,00

-

-

-

3.000,00 -

-

-

-

-

3.000,00

-

-

-

3.000,00

+4.315,66 +4.315,66

4.315,66 4.315,66

-

-

+4.315,66

4.315,66

-

-

+4.315,66

551.300,00 283.200,00 283.200,00 268.100,00 268.100,00 558.615,66

-

843.366,00

Przewodniczący Rady Miasta Adam Malec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1132

  uchwała nr III/07/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.502.4886

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.608.7194

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4176

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4175

  uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4174

  uchwała nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4173

  uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4172

  uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.